Skip to main content
IT-området

SDU skal være digital frontløber, og derfor har direktionen vedtaget en digitaliseringsstrategi

Den første konkrete indsats i strategien er en analyse af it-området på SDU.

Digitaliseringsstrategien sætter rammer og retning for universitetets anvendelse af digitale teknologier og redskaber i de kommende år. Efter at direktionen den 20. december vedtog den nye strategi, skal den nu nu implementeres i de kommende år på universitetet. 
 
Af digitaliseringsstrategien fremgår det, at SDU som digital frontløber vil ’bruge, udvikle og forme digitale kompetencer og løsninger’ inden for forskning, uddannelse, vidensamarbejde og administration på en måde som skaber værdi for samfundet, samarbejdspartnere, studerende og ansatte.
 
Strategien giver ikke et svar på, om SDU skal vælge den ene eller anden teknologi. Det skyldes at teknologierne ændrer sig hastigt. Til gengæld opfordrer strategien til, at vi som universitetet hele tiden følger med i de teknologiske muligheder, har modet til at gribe, bruge og udvikle nye digitale teknologier og har de rigtige kompetencer og organisering til at arbejde med nye og skiftende teknologier.

 

Vi skal både evne at udbrede kendte teknologier til at understøtte forskning, uddannelser og administration, og samtidig skal vi evne og have modet til at innovere, nytænke og bidrage til at udvikle nye teknologier, som skaber værdi for samfundet. 
 
It-området på SDU håndterer mange digitale teknologier i dag. Det giver derfor mening, at undersøge, hvordan vi i dag løser it-opgaver på tværs af universitetet, og hvordan vi fremadrettet kan løse it-opgaver og bevæge os i retning af vores ambitioner og målsætninger om at være digital frontløber.

 

Formålet med analysen er, at universitetet får input til at sikre kvalitet, relevans og sammenhæng i it-opgaverne fremadrettet indenfor den nuværende økonomi. Nedenfor kan I læse nærmere om baggrund, fokus og tilgang i it-analysen.
 
Hvad er der fokus på i it-analysen?
It-analysen bliver gennemført af konsulentfirmaet Valcon i tæt samarbejde med SDU. Valcon er blevet bedt om at anlægge et bredt analyseperspektiv på it-området.
 
Der er fokus på at kortlægge, hvordan it-opgaver er organiseret på tværs af Fællesadministrationen, fakulteter og institutter/centre, hvilke kompetencer og ressourcer der i dag løser it-opgaver, samt hvordan universitetet træffer beslutninger og styrer it-opgaver.

 

Efter kortlægningen vil Valcon i dialog med universitetet opstille forskellige scenarier for fremtidig opgaveløsning på it-området, som kan understøtte SDU’s digitale ambitioner.
 
Hvad sker der i it-analysen?
Der er nedsat en styregruppe for it-analysen bestående af Thomas Buchvald Vind (universitetsdirektør), Nina Dietz Legind (konst. dekan, SAMF), Marianne Holmer (konst. dekan, NAT) samt Kirsten Præstegaard (sekretariatschef, TEK).

 

Styregruppen træffer de overordnede beslutninger, mens analysen gennemføres og udarbejder indstilling til beslutning til SDU’s direktion om den fremtidige løsning af it-opgaverne. It-analysen understøttes af Rektorsekretariatet.
 
I løbet af analysen indsamles materiale om den eksisterede opgaveløsning på IT-området, og der gennemføres interviews med nøglepersoner i Fællesadministrationen, på fakulteter og institutter/centre med særlig viden og indsigt i it-opgaverne.

 

Desuden inddrages ledere, forskere, undervisere og studerende i forløbet, med henblik på at identificere områder, som kan forbedres i lyset af den nye digitaliseringsstrategi.
 
Analysen er startet med et styregruppemøde den 9. januar 2019, og den forventes gennemført med udgangen af marts 2019, hvorefter der forventes at blive truffet beslutning i 2. kvartal 2019.
 
På SDUnet vil det løbende blive muligt at læse mere om it-analysen.

Redaktionen afsluttet: 18.01.2019