Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen - Planlægning

Minimumskriterier
Eksamensplanlægningen skal ske på grundlag af et sæt af minimumskriterier fastlagt af hvert studienævn i dialog med den udførende, administrative enhed. Kriterierne kan blandt andet fastlægge antallet af dage, der som minimum skal være mellem ordinære prøver i hhv. obligatoriske fag og valgfag på uddannelsens relevante studietrin. Kriterierne skal sikre, at alle studerende får det bedst mulige eksamensforløb under hensyntagen til lokale forhold.

 

Såfremt studienævnenes minimumskriterier er overholdt, vil administrationen på baggrund heraf kunne tilbagevise særskilte ønsker fra de studerende.

 

Det skal generelt tilstræbes, at skriftlige prøver (særligt med ekstern bedømmelse) lægges så tidligt som muligt i den enkelte eksamenstermin, og at de tilhørende omprøver lægges så sent som muligt af hensyn til muligheden for at håndtere eventuelle sager om formodede uregelmæssigheder imellem de to prøvetidspunkter.

 

Endelige datoer
Endelige datoer for afholdelse af prøver offentliggøres, så snart alle aftaler (samarbejdsparter, lokaler, eksaminatorer og censorer) er indgået. Sidste frist for offentliggørelse er hhv. 1. november for vintereksamerne og 1. maj for sommereksamenerne.

 

Som udgangspunkt afholdes prøver for dagstudierne i dagtimerne. Prøver om aftenen og om lørdagen skal så vidt muligt undgås, men kan dog i forbindelse med deltidsuddannelser samt fx meget store hold, store eksamener i PC-rum, omprøver o.lign. inddrages.
Der må ikke planlægges prøver på søn- og helligdage forstået som skriftlige og mundtlige stedprøver samt udlevering eller aflevering af hjemmeopgaver.

Sidst opdateret: 20.07.2022