Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Fagbeskrivelser - opdatering

Dekanen har uddelegeret ansvaret for fagbeskrivelserne til studielederne. Studielederen har ansvaret for, at love og regler overholdes, og at fagbeskrivelserne lever op til studieordningernes kompetencebeskrivelser samt fakultetets kvalitetskrav, herunder de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring, mens det er studienævnet, der endeligt godkender fagbeskrivelserne.


Frister for indsendelse af fagbeskrivelser er 25. marts og 1. oktober.


Efter studienævnets godkendelse af fagbeskrivelserne må de kun ændres efter forudgående henvendelse til KLU og Registrering & Legalitet og godkendelse fra prodekanen for uddannelse. KLU klarlægger om ændringen kan implementeres.


Til brug for udfærdigelse af fagbeskrivelser har fakultetet udarbejdet en skabelon inkl. vejledning samt en administrativ tjekliste. Find checklisten her .


Fagbeskrivelserne opdateres for et semester ad gangen. Find procedurebeskrivelsen her .


Udbydes et fag kun på engelsk, præsenteres fagbeskrivelsen kun på engelsk. Vær opmærksom på, at i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal prøven aflægges på det sprog, der har været undervist i. Universitetet har dog mulighed for at fravige denne regel, så det tillades, at prøven besvares på dansk, selv om der har været undervist på engelsk. En sådan fravigelse vil dog kræve, at det er beskrevet i den pågældende fagbeskrivelse. Reglen kan også fraviges som dispensation efter individuel ansøgning til studienævnet. Bemærk, at hvis prøven er aflagt på et andet sprog end undervisningssproget, skal det af eksamensbeviset fremgå, hvilket sprog der er besvaret på.


De enkelte studienævnssekretariater skal selv kvalitetssikre de oplysninger, der gøres tilgængelige på internettet, ligesom det påhviler de respektive studienævn at informere samarbejdspartnere om ændringer, der berører samlæste fag.


Fagbeskrivelserne offentliggøres på uddannelsernes webside, og det er op til det enkelte studienævn at afgøre, hvor længe de skal forblive offentligt tilgængelige.

Sidst opdateret: 20.07.2022