Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Udvikling af nye linjer og profiler

 

Baggrund

 

Fakultetets uddannelsesportefølje skal jf. Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2015-2020 udgøres af to hovedgrupper af uddannelser:

  • Kerneuddannelser, der er båret af fakultetets stærke forskningsgrupper og med en bred studenterefterspørgsel, og
  • Specialiserede uddannelser, der er funderet i fakultetets stærkeste forskningsgrupper og efterspurgt af særligt interesserede studerende.

 

Som led i fakultetets levende forsknings- og uddannelsesmiljø opstår der naturligt ønsker fra forskellige interessenter om udbud af nye uddannelser og linjer/profiler eller toninger af eksisterende uddannelser.

Det skal løbende overvejes, om nye uddannelsestiltag med fordel kan udvikles inden for rammerne af den eksisterende uddannelsesportefølje på fakultetet. En række fordele er knyttet til en sådan løsning:

  • Udnyttelse af eksisterende faglige, pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer på flere forskellige institutter og campusser i nye uddannelsesmæssige sammenhænge.
  • Etablerede nye udbud kan udnyttes til at tiltrække nye studerende og derved øge uddannelsesindtægterne, samtidig med at etablerede kompetencer og kurser kan udnyttes til at skabe stordriftsfordele på omkostningssiden.
  • Sikring af en vis autonomi lokalt gennem en udvikling af uddannelsesporteføljen med supplerende linjer/profiler på eksisterende linjer/profiler.
  • Etablering af samarbejde på tværs af institutter.

 

Udvikling og revision af linjer/profiler

For at sikre kvaliteten og relevansen af den samlede uddannelse gælder følgende i forbindelse med beslutning om etablering af nye linjer/profiler og revision af eksisterende linjer/profiler:

Inden en ny linje/profil etableres, skal dette godkendes af dekanen. Som grundlag for dekanens beslutning skal ansøgerne redegøre for nedenstående forhold i en skriftlig ansøgning til dekanen. Processen skal følge den tidsplan, der er fastsat under punkt 8. Forslag til nye linjer/profiler skal behandles i det studienævn, der har det lokale ansvar for uddannelsen og i en eventuelt koordinerende studielederkreds. Der skal redegøres for denne proces i ansøgning til fakultetet. 

1. Forslagets match i forhold til uddannelsens øvrige linjer/profiler og uddannelsen som sådan

 Nye linjer/profiler skal tage naturligt afsæt i og komplementere linje-/profiludbuddet på uddannelsen i øvrigt. Nye linjer/profiler skal desuden matche den faglige identitet på uddannelsen og herunder leve op til beskrivelsen af uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen samt bidrage til, at uddannelsens kompetencemål nås. For at sikre dette skal linjens/profilens konkrete indhold, dens relation til uddannelsen som sådan samt hvorledes denne komplementerer eksisterende linjer/profiler beskrives i en linje-/profilbeskrivelse indeholdende diagram over linjen/profilen, ECTS-fordeling samt en kort beskrivelse af de enkelte fag.

2. Fornøden faglig forankring i et forskningsmiljø

Det er en forudsætning, at den ønskede linje/profil er dokumenteret fagligt forankret i et forskningsmiljø på et konkret institut. Fakultetet tilbyder udelukkende de studerende uddannelser, som er forskningsbaseret i en eller flere forskningsgrupper, der har den fornødne faglige tyngde og kvalitet.

 3. Markedets behov for det konkrete linje-/profiludbud

Et linje-/profiludbud er kun interessant, hvis det kan sandsynliggøres, at de færdige dimittender er attraktive for det private eller det offentlige arbejdsmarked, og det kan sandsynliggøres, at der vil være et tilstrækkeligt antal ansøgere til linjen/profilen. Der skal derfor udarbejdes en jobprofil for en dimittend for den foreslåede linje/profil, og nye bachelor- og kandidatlinjer/profiler skal høres i aftagerpanelet. Herudover skal der redegøres for, i hvilket omfang, der (ikke) findes lignende tilbud i Danmark eller internationalt, hvis linjen/profilen udbydes på engelsk.

Endvidere skal det gennem en økonomisk overslagsberegning sandsynliggøres, at der i linjen/profilen er balance mellem meromkostninger og merindtjening, fordi der skal forventes et tilstrækkeligt behov for linjen/profilen blandt potentielle studerende til at retfærdiggøre de ekstra udgifter ved at udbyde linjen/profilen.

 4. Vurdering af eksternaliteter herunder ”kannibalisme” af øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser

Det er væsentligt, at nye uddannelsestilbud bidrager til en løbende udvikling af sammenhængen mellem forskningsmiljøer og uddannelser. Nye uddannelsestilbud skal som udgangspunkt bidrage til en stigning i den samlede uddannelsesaktivitet på fakultetet. Men det kan også være et formål at give nye tilbud til studerende, der kan træde i stedet for uddannelser, hvor forskningsdækningen og/eller relevansen er vigende for derved at sikre tæt parløb mellem uddannelses- og forskningsprioriteringer. I en ansøgning skal derfor indgå en beskrivelse og vurdering af, i hvilket omfang den nye uddannelse vil bidrage til at styrke samspillet mellem fakultetets forsknings- og uddannelsesporteføljer.

 5. Linjens /profilens studienævnsmæssige forankring

Det skal sikres, at linjen/profilen har en praktisk og hensigtsmæssig studienævnsforankring. Dette vil normalt være i det lokale studienævn, der i forvejen har ansvaret for linjer/profiler på uddannelsen.

6. Akkrediteringskrav/prækvalifikation

Et linje-/profiludbud skal udbydes inden for rammerne af de betingelser, uddannelsen er akkrediteret under, og inden for den eksisterende studieordning (f.eks. overordnet kompetenceprofil og uddannelsens opbygning).

Følgende kræver prækvalifikation:

  •  Oprettelse af en ny videregående uddannelse eller skift af uddannelsessprog fra dansk til andet sprog på allerede udbudt uddannelse.
  • Oprettelse af et nyt udbud af en videregående uddannelse, som institutionen ikke allerede er godkendt til at udbyde.
  • Dublering af et eksisterende uddannelsesudbud med et nyt udbudssted i en anden by eller med et uddannelsesudbud med nyt undervisningssprog.
  • Flytning af et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by.

7. Revision eller lukning af eksisterende linjer/profiler

Ved senere revision af eksisterende linjer/profiler, der indebærer væsentlige ændringer i fagindholdet, skal punkt 1 og 2 gennemløbes. Ansøgning om ændring skal være færdigbehandlet 1 år før ikrafttræden.  Linjer/profiler, der udbydes i flere byer, revideres i et samarbejde mellem de studienævn, der udbyder linjen/profilen.

 8. Proces ved forslag om nye linje-/profiludbud m.m.:

Ønske om nyt linje-/profiludbud udspringer ofte af forskningsgrupperne. Et typisk forløb er som følger:

(1)    Sikring af relevans og forskningsdækning samt fakultetets principielle støtte til igangsætning

Institut/fagmiljø sikrer ved henvendelse til fakultetet, at linjen/profilen kan rummes inden for en eksisterende, akkrediteret uddannelse, og at fakultetet er positiv over for idéen.

Ved positiv respons udarbejdes herefter forslag med opfyldelse af punkt 1 til 6 ovenfor.

(2)    Høringsfase

Institut/fagmiljø sikrer høring af forslag i relevante studienævn og studielederkreds efter nærmere aftale med studieleder(e). Relevante studienævn kan være nævn, som har en faglig eller anden interesse i den påtænkte linje/profil. Det lokale studienævn for uddannelsen og en eventuel studielederkreds for uddannelsen skal i alle tilfælde høres.

(3)    Aftagerpanel og censorer inddrages

På baggrund af høringen under punkt 4 justeres forslaget, og efterfølgende høres aftagerpanelet for uddannelsen samt censorerne. På basis af aftagerpanelets og censorernes kommentarer udfærdiger institut/fagmiljø endelig indstilling, som efter fremsendelse til fakultetet fremlægges for studielederkredsen og evt. institutlederkredsen.

(4)    1. september året før start: Beslutning

Dekanatet træffer endelig beslutning på grundlag af en endelig, formel indstilling fra det relevante studienævn i overensstemmelse med vedtægterne for Syddansk Universitet.

Sidst opdateret: 20.07.2022