Skip to main content

Flytteplaner: Planlægning af flytningen

Baseret på SDU-organisationens gældende opgave- og kompetencefordeling er der nedsat en tværgående projektorganisation. Den har rammesat flytteprojektet og skal sikre fælles fodslag i flytteprocessen.

Det sker overordnet via en projektbeskrivelse for flytningen, som skal give overblik over leverancer og deres indbyrdes rækkefølge. Projektbeskrivelsen følges løbende, justeres og vedligeholdes af organisationens projektgruppe.

Som supplement til projektgruppen  er der nedsat en række arbejdsgrupper. De skal løse delopgaver og udarbejde specifikke planer for forskellige områder, der relaterer sig til flytningen.

Nedenfor kan du finde information om de enkelte arbejdsgrupper og delopgaver i flytteprojektet.

Arbejdsgrupper og delopgaver

Arbejdsgruppen skal planlægge og effektuere den fysiske flytning fra Winsløwparken til Nyt SUND, fra Campus til Nyt SUND (Psykologi) og fra Campus til Campus (OU41). Herunder også indflytning/opsætning af evt. nyt udstyr og inventar.

Arbejdsgruppen skal levere plan for og effektuering af oprydning i laboratorier herunder også udstyr i kældre både op til flytning og efterfølgende, når Winsløwparken er fraflyttet.

Arbejdsgruppen skal levere plan for og effektuering af oprydning både op til flytning og efterfølgende, når Winsløwparken er fraflyttet. Det gælder for følgende områder:

  • kontorer (herunder også køkkener og fællesrum)
  • mødelokaler
  • undervisningslokaler
  • kældre

Arbejdsgruppen skal fx med udgangspunkt i forskellige brugerscenarier: 

  • beskrive behov og ønsker til ”fri bevægelighed”
  • definere udfordringer og mulige løsningsscenarier

Løsningsscenarierne skal kunne fremlægges og danne grundlag for en fælles beslutning i projektets styregruppe og OUH-ledelsen. Det valgte løsningsscenarie vil give en overordnet ramme for det fremtidige IT-setup.

Arbejdsgruppen skal planlægge og udføre fraflytning af OU41-bygningen herunder renovering og klargøring til IMM.

Arbejdsgruppen skal desuden undersøge om OU41 kan være klar til indflytning før det øvrige Nyt SUND, så det kan køre som pilot og bidrage med viden og erfaringer til den videre proces.

Arbejdsgruppen skal afklare behovet for driftsfællesskaber og samarbejde samt planlægge og indgå aftaler herom.

Arbejdsgruppen skal skabe overblik over leje- og fremlejeaftaler herunder: 

  • planlægge og effektuere opsigelser 
  • planlægge og effektuere eventuelle indgåelser af nye aftaler

Med udgangspunkt i et afdækket anskaffelses- og indkøbsbehov på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal arbejdsgruppen sikre, at der sker planlægning, gennemførsel af og opfølgning på anskaffelser, indkøb og udbud m.m. relateret til NYT SUND på alle områder (kontor, mødelokaler, undervisningslokaler, fællesområder og laboratorier). 

De byggerirelaterede anskaffelser kører i eget spor men skal være omfattet af kataloget, planlægningen og opfølgningen.

Flytning af enheder og medarbejdere

En plan for flytning af enheder og medarbejdere - herunder taktplaner - bliver udarbejdet, når den endelige lokalefordeling er på plads. Den bliver fastlagt i forbindelse med det igangværende delprojekt "Fleksibel kontorkultur".

Projektet "Fleksibel kontorkultur" hører under forandringsprojektet "Fra vision til handling". Læs mere om projektet her.

Sidst opdateret: 02.02.2021