Skip to main content

God videnskabelig praksis


Fastsat i henhold til §4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 af lov om universiteter (Universitetsloven)og § 20 i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v.


 

Definitioner


 

§1. Videnskabeligtarbejde ved SDU skal udføres i overensstemmelse med god videnskabelig praksis. Godvidenskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed og god forskningsskik.Herunder at der ikke udvises en adfærd, der kan karakteriseres som"videnskabelig uredelighed" eller som ”tvivlsom forskningspraksis”,jf. § 3 i lov om videnskabelig uredelighed m.v.Stk. 2. Videnskabeliguredelighed omfatter handlinger eller undladelser, som er kendetegnet ved


1.     at der i forskning sker fabrikering, forfalskning ellerplagiering 

2.     at den pågældende har handlet forsætligt eller groftuagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.


Stk. 3.  Tvivlsom forskningspraksis omfatter brud påalment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunderstandarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældendeinstitutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer forintegritet i forskning. Handlinger og undladelser, som strider mod godforskningsskik, vil bl.a. kunne være:


1.     En forsømmelighed, der ikke kan betegnes som grov, menhvis konsekvenser for forskningen dog må vurderes som alvorlige. 

2.     En bevist fordrejning af forskningens resultater ellervildledning om egne eller andres rolle i forskningen, selv om uretmæssighedensomfang og konsekvenser ikke i sig selv kan betegnes som graverende. 

3.     En adfærd, der ikke er i overensstemmelse med devejledninger i god videnskabelig praksis, som måtte være udsendt fra officielleog/eller fagligt anerkendte organer (f.eks. vedrørende forsøgsprotokoller,databehandling, dokumentation, forfatterangivelse, privat finansieringsstøtteetc.). 

4.     En deltagelse i et videnskabeligt arbejde, hvorpersonlige eller økonomiske interesser i arbejdes forløb og resultater kan givegrund for berettiget tvivl om den pågældendes uvildighed.


Stk. 4. Godvidenskabelig praksis fordrer endelig en loyal kollegial adfærd, somrespekterer almindeligt anerkendte normer for præsentation og omtale af såvelegne som andres videnskabelige indsats.

  

Stk. 5. Kravet om godvidenskabelig praksis er ikke et krav om "politisk korrekthed" elleret krav om tilbageholdenhed med faglig eller saglig kritik af andres videnskabeligearbejder eller af gængse faglige antagelser.


Udvalg


§ 2. Rektor nedsætter etinternt, rådgivende udvalg til behandling af sager vedrørende eventuelle brudpå god videnskabelig praksis i forbindelse med forskning ved SDU(Praksisudvalget). Udvalget består af en formand samt en repræsentant fra hvert fakultet. Udvalget kan ad hoc suppleresig selv med 1-2 personer repræsenterende særlig indsigt i et bestemt fag-eller forskningsområde.


§ 3. Udvalget harfølgende opgaver:


1.     Udvalget skal i sager om videnskabeliguredelighed, jf. § 1 stk. 2, udarbejde en redegørelse for sagens faktiskeomstændigheder til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

2.     Udvalget skal i sager om tvivlsomforskningspraksis, jf. § 1 stk. 3, udarbejde en redegørelse for sagen tilrektor med vurdering af sagen, herunder en begrundet indstilling til rektor omeventuelle sanktioner m.v., jf. § 13.


§ 4.Udvalget har til opgave at behandle sager af den i § 3 angivne art, som


1.     rejses ved skriftlig klage til udvalget,

2.     forelægges udvalget af rektor, eller

3.     tages op af udvalget på eget initiativeller efter anmodning fra en person, som ønsker at blive renset for verserenderygter eller beskyldninger.


Stk. 2. Enhver kanindgive klage efter stk. 1, nr. 1. En anmeldelse kan vedrøre anmelderen selvsom en anmodning om renselse for påstande om videnskabelig uredelighed.


§ 5. Udvalgets medlemmerhar samme tavshedspligt som for offentlig hverv med hensyn til, hvad de erfareri deres egenskab af medlemmer af udvalget.


Behandling af sager omvidenskabelig uredelighed.


§ 6. Udvalget udarbejderen redegørelse for sagens faktiske omstændigheder efter dialog med Nævnet forVidenskabelig uredelighed. Redegørelsen skal oversendes til nævnet senest tremåneder efter modtagelsen af anmeldelsen.


§ 7. Udvalget kan afviseat oversende en sag til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, såfremtanmeldelsen ikke indeholder oplysninger om


1.     det videnskabelige produkt, der ergenstand for anmeldelsen,

2.     den eller de forskere, som anmeldelsenvedrører

3.     de påstande om videnskabelig uredelighed,der fremsættes, og

4.     begrundelse for de fremsatte påstande omvidenskabelig uredelighed.


Behandling af sager omtvivlsom forskningspraksis


§ 8. Udvalget kan kun isærlige tilfælde behandle en klage, som ikke er indbragt for udvalget indenrimelig tid efter, at klageren har eller burde have fået de nødvendigeforudsætninger for at indgive den.


Stk. 2. Udvalget kanafvise at behandle en sag, når klagen findes åbenbart grundløs, eller når sagenvurderes ikke at have nævneværdig betydning for forskningen. Udvalgetbehandler ikke klager, der er indgivet anonymt.

Stk. 3. Udvalget kan kuni særlige tilfælde behandle forhold, der på tidspunktet for sagens start ermere end fem år gamle.

Stk. 4. Udvalget kanikke træffe bindende afgørelse i en sag, men kan alene fremsætte sin vurderingaf sagen, herunder fremkomme med en begrundet indstilling til rektor omeventuelle sanktioner m.v., jf. § 11 og § 13.


Procedurer ved sager omtvivlsom forskningspraksis


§ 9. Efter at en sag erindbragt for udvalget i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, træfferudvalget beslutning om, hvorvidt sagen skal behandles, afvises eller stilles ibero i medfør af § 8, stk. 1-3. Har udvalget taget sagen under behandling ihenhold til § 4, stk. 1, nr. 3, skal udvalget tilsvarende tage stilling hertilefter § 8, stk. 2 - 3.


Stk. 2. Udvalget kan isærlige tilfælde beslutte, at en tidligere afvist eller afsluttet sag skalgenoptages. Dette gælder navnlig i tilfælde af nye, afgørende oplysninger.


§ 10. Udvalgetundersøger selv en given sag og sørger for at få sagen oplyst bedst muligtunder iagttagelse af sædvanlig partshøring. Udvalget har herunder mulighed forat indhente udtalelser fra fagkyndige inden for sagens emneområde. Forsagsbehandlingen gælder i øvrigt forvaltningslovens regler.


Stk. 2. Normaltbehandles en sag skriftligt, men udvalget kan efter omstændighederne træffebeslutning om mundtligt forelæggelse. Parterne i en sag, som forhandlesmundtligt i udvalget, kan lade sig bistå af bisiddere.


§ 11. Når en sag et færdigbehandlet,udarbejder udvalget en skriftlig redegørelse med en begrundet stillingtagen tilsagen samt en indstilling om eventuelle sanktioner. Redegørelsen m.v. afgivestil rektor og sendes til sagens parter.


§ 12. Det skal fremgå afudvalgets indstilling, om denne er afgivet i enighed. Har der ikke væretenighed i udvalget, skal indstillingen tillige indeholde mindretalletsvurdering.


Sanktioner ved sager om tvivlsom forskningspraksis

 

§ 13. Såfremt udvalget ien sag konstatere, at der foreligger en adfærd i strid med god forskningskik,kan udvalget under hensyntagen til forholdets grovhed indstille til rektor,


1.     at det kritisable forhold påtales over for denpågældende (reprimande/advarsel),

2.     at rektor overvejer ansættelsesmæssige konsekvenserfor den pågældende,

3.     at det pågældende videnskabelige arbejde søges trukkettilbage,

4.     at eventuelle krænkede personer underrettes,

5.     at eventuelle private eller offentligesamarbejdspartnere underrettes,

6.     at anden relevant offentlig myndighed på området underrettes,

7.     at der, hvis der skønnes at foreligge en strafbarlovovertrædelse, foretages politianmeldelse.


Ikrafttræden


§ 14. Godkendt afdirektionen den 26. april 2018.


Se også Udvalget for Videnskabelig Uredelighed