Anvisning af posteringer foretaget i Økonomiservice

BILAG NR. 19 TIL SDU'S REGNSKABSINSTRUKS

 

Medarbejdere i Økonomiservice har stillingsfuldmagt til at anvise samtlige balanceposter samt udvalgte driftsposteringer på hele SDU, der håndteres i Økonomiservice.

Ved udbetaling af beløb til eksterne parter skal to medarbejdere i forening anvise bilaget. Hvis beløbet overstiger 10.000 kr., skal afdelingsleder eller områdechef være en af anviserne.

Undtagelse for denne procedure er udbetalinger, der foretages via løsningen ”Udbetaling fra debitor via kreditor”. Her er det tilstrækkeligt, at én medarbejder fra Debitorbogholderiet foretager udbetalingen, da Controllerafdelingen efterfølgende foretager kontrol af disse udbetalinger (se note 1 nedenfor).

Det drejer sig om følgende typer posteringer:

Posteringer i relation til eksterne projekter og ordinær virksomhed:

 • Afskrivning på debitorer
 • Differencer konstateret i forbindelse med afstemninger
 • Tilbagebetaling af fejlagtige modtagne indbetalinger.

Posteringer i relation til eksterne projekter:

 •  Beregning og kontering af feriepengeforpligtelsen
 • Beregning og kontering af overhead og projektafgift
 • Debitorfakturaer og -kreditnotaer samt øvrige projektindbetalinger
 • Overskud/underskud på op til 100 kr. ved lukning af projekter
 • Ratetilpasning for bevillinger med en anden timelønsats end den faktiske timelønsats
 • Taxameter for ph.d.-studerende bogføres som udgift på projekt og som indtægt på institut/fakultet i forhold til ph.d. ansættelsesbrev, projektbudget og bevillingsbrev
 • Tilbagebetaling af bevillinger til bevillingsgiver, såfremt der foreligger gyldig dokumentation på tilbagebetalingskravet
 • Udbetaling af stipendier til studerende vedr. BHJ-fonden
 • Videresendelse af indbetalinger til projektpartnere ud fra gyldig dokumentation, såsom godkendt regnskab, udbetalingsplan eller lign.

Posteringer i relation til ordinær virksomhed  

 •  Finanslovsindtægter
 • Tab/gevinst vedrørende værdipapirer
 • Tekniske fordelinger af faktisk forbrug.

Note 1:
Løsningen ”Udbetaling fra debitor via kreditor” benyttes, når der skal ske udbetaling til en debitor (f.eks. på baggrund af en kreditnota). Debitorbogholderiet taster modtagerens kontonummer på debitoren, som herefter overfører data til kreditormodulet. Selve udbetalingen til debitor foretages i forbindelse med kreditorbetalingskørslerne.

 

 

Ændret sidst: 04-10-2019
Ansvarlig afdeling: Økonomiservice