Skip to main content
Rektoratets blog om SDG

SDU skal udlede langt mindre CO2 i 2030 – hvordan når vi i mål?

Der er brug for handling nu, hvis vi skal minimere den klimagæld, vi har opbygget. Det var det klare budskab, da danske forskere forleden præsenterede den seneste rapport fra FN’s klimapanel på SDU. På universitetet har vi længe arbejdet med bæredygtig udvikling, men vi er fortsat et stykke vej fra at reducere SDU’s klimaaftryk tilstrækkeligt. Derfor inviterer vi nu alle ansatte og studerende til at bidrage med at nå klimamålene.

Af Thomas Buchvald Vind og Sebastian Mernild, 16-08-2021

Normalt føles fortiden som i går, mens fremtiden virker uendelig fjern. Men fremtiden med klimaforandringer stod lysende klar, da der forleden blev holdt pressemøde på SDU, hvor danske forskere tilknyttet FN’s klimapanel (IPCC) og klimaminister Dan Jørgensen fremlagde konklusionerne af klimapanelets sjette hovedrapport om klimaets tilstand.

Den globale gennemsnitstemperatur vil allerede i begyndelsen af næste årti overstige de 1,5 grader, som vi gerne skal holde os under for at afværge de værste klimakonsekvenserne. Det er ti år tidligere, end man hidtil har regnet med.

Det ekstreme vejr - skybrud, oversvømmelser og tørke – er i de seneste årtier taget til i hyppighed og intensitet – og det fortsætter.

Største CO2-koncentration i to mio. år

Yderligere er den nuværende CO2-koncentration i atmosfæren er uden fortilfælde i to millioner år. Bremser vi ikke udledningerne vil gennemsnitstemperaturen være 3,3-5,7 grader højere og det globale havniveau forventeligt 1 meter højere i 2100 - stigende til fem meter i 2150. Til sammenligning var havniveauet under den seneste mellemistid (Eem-mellemistiden 130.000-115.000 år før nu) 6-9 meter højere end i dag under nogenlunde de samme klimaforhold som nutidens. Dengang var kystområder i Danmark dækket af hav.

Der er med andre ord brug for politisk handling nu. Og vi har ikke meget tid, hvis vi skal lykkes med at minimere den klimagæld, vi har opbygget i atmosfæren gennem de seneste århundreder. Og det skal lykkes at bringe klodens klimasystem i bedre balance. Det skylder vi kommende generationer.

Sådan ser SDU’s klimaregnskab ud

På SDU betyder handling, at vi – i tråd med, hvad forskningen viser som nødvendigt – skal udlede langt mindre CO2 i 2030, end vi gør i dag. SDU’s første klimaregnskab er netop udarbejdet for årene 2017, 2018 og 2019. Det viser, at universitetet udledte omkring 10.000 tons CO2-ækvivalenter i 2019 og over 11.000 tons i årene før. Det er især varme, el og mobilitet herunder flyrejser, som udgør de tunge poster i klimaregnskabet.


Graf over SDU's arbejde med verdensmålene

 

Selvom vi fx allerede har gennemført omfattende energioptimering, etableret solceller på flade tage og en bæredygtig indkøbspolitik, så er vi fortsat et stykke vej fra målet om at reducere universitets klimaaftryk tilstrækkeligt. Vi vil arbejde for, at vores universitet mod 2030 er på niveau med den nationale reduktions målsætning. Derfor har vi sat en målsætning om at reducere universitetets CO2-udledning i 2030 med 57% sammenlignet med 2018. Det svarer til en reduktion på 70 pct. målt i forhold til 1990, som er det nationale mål.

Fælles indsats for klimaet

Vi ved, at mere klimavenlig adfærd både blandt ansatte, studerende og gæster bliver afgørende for at indfri målsætningerne, og at vi ikke kender alle løsningerne endnu. Derfor inviterer vi nu alle ansatte og studerende til at bidrage til arbejdet med skrue ned for vores CO2-udledning på SDU.

Dette efterår udarbejdes der en klimaplan for SDU med bidrag fra universitetets forskningsmiljøer og i tæt dialog med de øvrige ansatte og studerende på universitetet. Klimaplanen skal være SDU’s roadmap for klimaarbejdet frem mod 2030. Se meget mere om arbejdet med SDU’s klimaplan her.

Som universitet er det centralt, at vi bruger al den viden, som vores forskere og studerende skaber til at nå i mål med klimaindsatsen. Som en del af klimaindsatsen lægge vi derfor også vægt på at vores campusser bliver ”living labs”, hvor vi stiller bygninger, faciliteter, udstyr og (forbrugs)data til rådighed for studerende, undervisere og forskere, der udvikler og afprøver bæredygtige løsninger.

Vores tiltag vil komme til at følge de brede tendenser i samfundet mod stigende reduktioner mod 2030. Der er ingen tvivl om, at de ting, som vi gør de kommende år, gør en forskel. Og vi glæder os til at høre om jeres ideer til løsninger og indsatser for at mindske vores universitets klimaaftryk.


Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 16.08.2021