Skip to main content
Thomas’ blog om SDG

På vej mod at blive et bæredygtigt universitet

Find ud af helt præcist, hvor langt SDU selv er i arbejdet med at blive et bæredygtigt universitet.

Af Thomas Buchvald Vind, 26-06-2020

I foråret 2019 begyndte SDU for alvor at fokusere på FNs verdensmål. Og samtidig var det selvfølgelig også en uundgåelig erkendelse, at vi ikke blot kunne klare os med at stille vores forskerekspertise til rådighed for det omkringliggende samfund – vi måtte selvfølgelig også tage vores egen medicin og gøre universitetet som sådant bæredygtigt.

Her spiller såvel ansatte som studerende en rolle: Som organisation, arbejdsplads og studiested skal vi også leve op til verdensmålene. Vi skal være et grønnere, sundere og mere mangfoldigt SDU. Der er nu forløbet et års tid, og jeg vil her forsøge at gøre en kort status af rimelig konkret og praktisk karakter over de projekter, der er længst fremme.

SDU genererer hvert år ca. 939 ton affald. Derfor er det helt naturlig at fokusere på en bedre affaldssortering og højere grad af genbrug. SDU har fået leveret nye affaldsstationer, der skal bruges til sortering i fire hovedgrupper, og de første er allerede opstillet. For fremtiden vil bio- og madaffald blive anvendt til biogas, restaffald til forbrænding, og glas, metal, papir og pap vil blive genanvendt. På sigt vil der blive tilknyttet en femte hovedgruppe i form af plast. Vi genanvender allerede nu 55 % af alt IT-udstyr, og af de resterende 45 % genanvendes næsten 100 % af materialerne.

SDU arbejder også med grønnere og mindre transport. Det sker bl.a. ved at udskifte universitetets bilpark til el- eller hybridbiler, opstille ladestandere til ansattes og studerende el- eller hybridbiler, fremme samkørsel og omlægge fysiske møder til digitale møder.

I starten af 2020 har SDU udskiftet alle husets printere. 276 printere er blevet til 140, og har givet en reduktion på 80 procent på energiforbrug/omkostninger og 79 procent på CO2 udledning.

Mindre energiforbrug og mere vedvarende energi, øget biodiversitet på SDUs arealer, bedre ligestilling, mere fysisk bevægelighed for de ansatte, grønnere laboratorier samt bæredygtigt byggeri er desuden aktive projekter, der hele tiden udvikler sig.

Et meget væsentligt område, hvor SDU netop i disse dage er ved at tage de endegyldige og afgørende beslutninger, er fremtidens bæredygtige kantinedrift på universitetet.

Vi stiller krav til driften af kantiner på SDU’s lokaliteter og krav til kantineforpagterne om bæredygtighed og et grønt aftryk. Det vil sige fx fokus på minimalt madspild, begrænset brug af engangsservice og miljøskadeligt plast og emballage samt et grønt og bæredygtigt varieret udbud af mad. SDU arbejder desuden på at reducere madspild efter møder og arrangementer.

SDUs kantiner skal fremme bæredygtighed og økologi på alle måder. Det betyder også minimering af emballage og affald, kildesortering og mindskning af brugen af engangsservice for at øge brugen af flergangsservice og genanvendeligt materiel m.m.  samt dokumentation og synliggørelse af data herom.

Vi skal reducere madspild og dokumentere det, og der skal forelægges kvartalsvis dokumentation for økologiprocent, hvor SDU ønsker at minimum 60 % af fødevarerne i kantinerne er økologiske.

Udbuddet på SDUs kantinedrift er pt. i gang og afsluttes inden udgangen af denne måned.

 

Redaktionen afsluttet: 26.06.2020