Skip to main content
SDUnet - Syddansk Universitets medarbejderportal

SDU

Universitetets økonomi er under pres

Budget 2023 er nu vedtaget af SDU’s bestyrelse, som også bakker op om ledelsens tiltag, der skal sikre, at universitetets økonomi fortsat er robust.

Efter indstilling fra rektoratet godkendte bestyrelsen den 9. december 2022 universitetets budget 2023. Budgettet indeholder en kontrolleret opbremsning af omkostninger for at imødegå konsekvensen af faldende uddannelsesindtægter, faldende afkast på værdipapirer og prisstigninger.

Allerede i oktober udmeldte rektoratet en bekymring over den økonomiske situation og angav, at en kontrolleret opbremsning var nødvendig: https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/sdu-reducerer-paa-husleje-og-driftsomkostninger. SDU ligger her på linje med landets øvrige universiteter, som forventer store underskud i 2022 bl.a. som følge af forhøjede energipriser, tab på de finansielle markeder og faldende uddannelsesindtægter.

Budget 2023 rummer en række usikkerheder. Ikke mindst, at en ny regering forventes at fremsætte et nyt forslag til Finanslov 2023 i 1. kvartal 2023. Forslaget kan afvige fra det forslag til Finanslov 2023, som den tidligere regering fremsatte i august 2022, og som ligger til grund for SDU’s budget 2023.

Ansvarlige tiltag

Rektoratet forventer, at driftsresultatet for 2022 ender med et underskud på ca. 138 mio.kr., hvilket er en forværring i forhold til det planlagte underskud på 79 mio.kr. I 2023 budgetteres med et underskud på knap 168 mio.kr. Det store underskud i 2023 er planlagt, og skyldes primært indflytningen i Nyt SUND. Dertil kommer, at universitetets økonomi i 2023 bliver påvirket af de senere års faldende optag, hvilket betyder vigende uddannelsesindtægter på godt 36 mio.kr.

For at sikre at SDU’s økonomi i de kommende år fortsat er robust og bæredygtig indeholder budget 2023 en kontrolleret opbremsning, som kan dæmpe universitetets omkostninger.

- Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at SDU er et veldrevet universitet med en økonomi, hvor der er god likviditet og opsparing til at håndtere udsving i indtægterne. Men vi ser også med alvor på situationen. Det ansvarlige er at dæmpe presset på økonomien og reducere universitetets omkostninger. Derfor vil vi igangsætte en kontrolleret opbremsning, som rummer både kortsigtede tiltag som neddrosler omkostningerne i 2023 og mere langsigtede tiltag, som kan reducere omkostningerne om nogle år. Det gælder eksempelvis i forhold til huslejeomkostninger. Samtidig vil vi som ledelse vurdere universitetets økonomi, når finanslov 2023 er vedtaget i 1. kvartal 2023, og når vi har en opdateret prognose for årets optag medio marts. På den baggrund vil vi om nødvendigt beslutte yderligere tiltag i forhold til universitetets økonomi, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind. 

Den kontrollerede opbremsning består af tre trin:

  1. Reduktion i husleje- og bygningsdriftsomkostninger (fx energibesparende tiltag). En række lejemål i og omkring Odense planlægges opsagt over de næste år. Eksempelvis opsiges Pavillon 1, Odense, som aktuelt benyttes af Det Humanistiske Fakultet.
  2. Dispositionsbegrænsning. Fra den 1. januar 2023 indføres en dispositionsbegrænsning på 1,5 procent (35,6 mio.kr.) af SDU’s finanslovstilskud, som skal dæmpe aktivitetsniveauet på SDU. Dæmpningen kan ske ved at nedbringe driftsomkostninger (fx rejser eller indkøb) eller udskyde lønomkostninger (fx længere vakancer ved genbesættelse af stillinger). Dekanen/universitetsdirektøren træffer beslutning om udmøntning af dæmpende tiltag på det enkelte hovedområde. Nærmere information vil følge lokalt.
  3. Medio marts træffer direktionen beslutning om yderligere tiltag, når ansøgningstallene til kvote 2 er kendt og når Finanslov 2023 forventelig er vedtaget i Folketinget i 1. kvartal. Rektoratet vil orientere nærmere i løbet af 1. kvartal.

Nyt strategisk grundlag

På et mere overordnet niveau noterede bestyrelsen sig, at de vilkår, som SDU agerer under, forandres hastigt i disse år. Det gælder ikke mindst usikkerheden om de kommende års optag og dermed potentielt faldende uddannelsesindtægter.

Bestyrelsen bad derfor på det netop afholdte bestyrelsesmøde rektoratet om at starte en proces, som skal forny universitetets nuværende strategiske grundlag, som stammer fra 2016/2019. Et opdateret strategisk grundlag skal kunne modsvare de scenarier, som aktuelt og fremadrettet vil påvirke rammerne for universitetet.

Rektoratet vil løbende holde organisationen orienteret om den videre udvikling i forhold til økonomi og strategiproces her på SDUnet.   


Redaktionen afsluttet: 15.12.2022