Skip to main content
DA / EN

Whistleblowerordning på SDU

Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige eller gentagne overtrædelser af etiske regler på forskningsområdet, akademiske forseelser, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Du kan herudover indberette om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet. Det kan f.eks. være overtrædelser inden for offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og -overensstemmelse, samt miljøbeskyttelse.

Ordningen kan også anvendes af:

 • SDU’s tidligere ansatte
 • Medlemmer af SDU’s direktion og bestyrelse
 • Frivillige på SDU
 • Lønnede og ulønnede praktikanter på SDU
 • Selvstændige erhvervsdrivende som SDU samarbejder med
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af SDU’s kontrahenter, underleverandører og leverandører
 • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold hos SDU endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger

Whistleblowerordningerne skal ses som et supplement til eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til nærmeste leder, SDU HR, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten mv. Hvis du, som ansat på SDU, har kendskab til eller begrundet mistanke om alvorlige forhold, bør du derfor altid overveje, om problemerne kan løses ved brugen af de traditionelle kanaler.

FAQ

Der er tilknyttet en funktionspostkasse (sduwb@sdu.dk), hvor du kan stille spørgsmål til whistleblowerordningen, hvis dine spørgsmål ikke bliver besvaret af FAQ nedenfor.

Funktionspostkassen skal ikke bruges til indberetning af whistleblowersager.

Whistleblowerordningen har til formål

 • At få kritisable og alvorlige forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til SDU’s kendskab
 • At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på SDU
          

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om væsentlige fejl og utilfredsstillende forhold mv.

En indberetter, der i god tro indberetter om forhold omfattet af whistleblowerordningen, kan ikke mødes med repressalier af nogen form som følge af indberetningen. Herudover har SDU tavshedspligt om din identitet, hvis du vælger at tilkendegive din identitet i forbindelse med en indberetning. Du kan læse mere herom nedenfor.


Du kan bruge whistleblowerordningen til at indberette om alle alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, der vedrører SDU. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige eller gentagne overtrædelser af etiske regler på forskningsområdet, akademiske forseelser, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Du kan herudover indberette om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet. Det kan f.eks. være overtrædelser inden for offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og -overensstemmelse, samt miljøbeskyttelse.

Alle indberetninger skal foretages i god tro. Det betyder, at du skal have rimelig grund til at tro, at de indberettede oplysninger er korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne er omfattet af ordningen. Det betyder også, at ordningen ikke må bruges til at foretage indberetning af bevidst forkerte oplysninger.

Oplysninger kan indgives af:

 • SDU’s ansatte
 • SDU’s tidligere ansatte
 • Medlemmer af SDU’s direktion og bestyrelse
 • Frivillige, lønnede og ulønnede praktikanter ved SDU
 • Selvstændige erhvervsdrivende, som SDU samarbejder med
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af SDU’s kontrahenter, underleverandører og leverandører
 • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold hos SDU endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger

Du kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen via dette link https://whistleblowersoftware.com/secure/962587bd-0f09-4df1-8c00-22ac587bd6ce

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold så detaljeret som muligt. Du bedes så vidt muligt dokumentere de forhold, som du videregiver oplysninger om. Når du indgiver oplysninger via Whistleblowerportalen, er der i skabelonen mulighed for at vedhæfte dokumentation i digital form. Faktiske oplysninger og evt. dokumentation giver de bedste muligheder for at undersøge det forhold, som du indgiver oplysninger om nærmere.

Oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler mv. er ikke omfattet af ordningen. Her kan du typisk kontakte din leder.

Oplysninger om mindre personrelaterede konflikter på SDU er heller ikke omfattet af ordningen. Her kan du typisk kontakte din leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Advokatfirmaet Poul Schmith screener enhver indberetning, som foretages via whistleblowerordningen. Viser den indledende screening, at du og det indberettede forhold er omfattet af whistleblowerordningen, vil indberetningen blive undersøgt nærmere af SDU’s whistleblowerenhed, som er oprettet til dette formål og sammensat af personer fra Controllerafdelingen, Økonomiservice, som involverer Rektorsekretariatet, HR-service og SDU Studieservice. Hvis der modtages indberetninger om grove forhold, vil rektoratet straks blive orienteret.

Ja. Du kan indgive oplysninger anonymt til whistleblowerordningen. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart som adresse, telefonnummer mv.

Ved en anonym indberetning vil du have mulighed for at vælge, om du vil stå til rådighed for en eventuel videre undersøgelse ved at gemme adgangskoden, som du modtager i forbindelse med din indberetning. Adgangskoden giver dig mulighed for at få adgang til og følge op på din indberetning i whistleblowerportalen, herunder kommunikere med SDU’s whistleblowerenhed. Vi opfordrer til, at du, som indberetter, gemmer adgangskoden, da det kan være vanskeligt for SDU at gennemføre en undersøgelse uden yderligere oplysninger fra dig.

Indberetningssystemet logger hverken IP-adressen eller maskin-ID’et på den computer, som indberetningen foretages fra, og systemet anvender ikke cookies. Er den computer, hvorfra indberetningen foretages, ejet af SDU eller opkoblet på SDU's netværk, er der en risiko for, at det bliver logget i browserens historik/og eller SDU's log, hvilken IP-adresse og/eller hvilket maskin-ID indberetningen er foretaget fra, via den logning, der sker i SDU's IT-systemer.

Du kan eliminere denne risiko ved at foretage indberetningen fra en computer, som ikke er ejet af SDU eller koblet op på SDU's netværk.

For at sikre din anonymitet kan du derfor gøre følgende:

 • Hvis det er muligt, skal du ikke indberette fra en PC, der er udleveret af SDU
 • Benyt ikke en PC, der er opkoblet på SDU's netværk/intranet
 • Tilgå whistleblowerportalen direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internet-browser i stedet for at klikke på et link
 • Lad være med at skrive dine egne personlige oplysninger

Som indberetter vil du hurtigst muligt og senest inden for syv dage efter din indberetning modtage en kvittering for, at indberetningen er modtaget. Du vil modtage en kvittering for indberetningen via whistleblowerportalen eller via de personlige kontaktoplysninger, som du har angivet i forbindelse med din indberetning. Foretager du en anonym indberetning, vil du alene kunne modtage kvitteringen i whistleblowerportalen, hvis du gemmer den adgangskode, som modtages i forbindelse med indberetningen.

Du vil, som indberetter, inden for tre måneder modtage feedback om status for indberetningen, herunder hvilken form for opfølgning på indberetningen, der eventuelt er foretaget. Du vil modtage feedback via whistleblowerportalen eller via de personlige kontaktoplysninger, som du har angivet i forbindelse med din indberetning. Feedbacken kan i visse tilfælde være begrænset af regler om tavshedspligt mv.

Du kan frit vælge, om din indberetning skal være anonym, eller om du vil angive din identitet i forbindelse med en indberetning.

Hvis du vælger at tilkendegive din identitet i forbindelse med en indberetning, der er omfattet af whistleblowerordningen, har SDU's whistleblowerenhed efter lov om beskyttelse af whistleblowere tavshedspligt om din identitet. Din identitet vil således som udgangspunkt alene blive videregivet, hvis du udtrykkeligt samtykker dertil.

Oplysninger om din identitet kan dog videregives til offentlige myndigheder, f.eks. politi- eller anklagemyndighed, hvis det er nødvendigt for at imødegå indberettede forhold eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar, samt til eksterne rådgivere, f.eks. en advokat eller revisor med henblik på nærmere undersøgelse af de indberettede forhold. Du vil blive underrettet forud for videregivelsen i det omfang, det er muligt af hensyn til den konkrete sagsbehandling.

En indberetter, der i god tro indberetter alvorlige forhold omfattet af whistleblowerordningen, kan ikke mødes med repressalier af nogen form som følge af indberetningen. Ved vurderingen af, om en indberetning er afgivet i god tro, indgår det, om du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde. Som eksempler på repressalier kan nævnes afskedigelse eller andre former for direkte eller indirekte sanktionering, som f.eks. ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med negative ledelsesreaktioner, fordi du har benyttet whistleblowerordningen, kan du eksempelvis rette henvendelse til Whistleblowerteamet, din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation.

Identiteten på den fysiske eller juridiske person, der indberettes om, eller en fysisk eller juridisk person med tilknytning til denne person, f.eks. personens ægtefælle, vil blive beskyttet under behandlingen af indberetningen og vil alene blive videregivet til personer uden for SDU’s whistleblowerenhed, hvis det sker som led i opfølgning på en indberetning, for at imødegå alvorlige lovovertrædelser, øvrige alvorlige forhold eller overtrædelser af EU-retten (som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet), eller det i øvrigt er påkrævet efter loven.

Disse personer har ret til et effektivt forsvar i sager, hvor de indberettede oplysninger indgår som led i bevisførelsen, og blandt andet derfor registreres modtagne indberetninger, ligesom oplysninger om din identitet i sådanne tilfælde kan videregives.

Du kan frit vælge mellem at foretage en indberetning til SDU’s whistleblowerordning eller en såkaldt ekstern whistleblowerordning. Således har f.eks. Datatilsynet oprettet en ekstern whistleblowerordning, som supplerer arbejdsgiveres pligt til at oprette whistleblowerordninger. Du kan læse om proceduren for at foretage en indberetning til Datatilsynets ordning på deres hjemmeside: https://whistleblower.dk/. Her finder du også et link til Datatilsynets indberetningsportal, hvorfra du bl.a. kan vælge at foretage din indberetning.

Vi opfordrer til, at du foretager din indberetning til SDU’s whistleblowerordning, hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, så SDU hurtigt og umiddelbart kan følge op på det indberettede forhold.

Indberetningssystemet fungerer bedst i browserne Microsoft Edge og Google Chrome. Vær opmærksom på, at du har den seneste udgave af Microsoft Edge, da systemet ellers ikke vil virke.

SDU's behandling af indberetninger til whistleblowerordningen modtaget i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

I henhold til whistleblowerlovens § 27 offentliggør SDU følgende oplysninger:

Antal modtagne indberetninger  11
Antal realitetsbehandlede indberetninger  7
Antal afviste indberetninger  4
Antal indberetninger, der er under behandling  3
Antal indberetninger, hvor der er foretaget politianmeldelse 0

Tema for realitetsbehandlede sager er:
Arbejdsmiljø, Overtrædelse af EU ret og Øvrige alvorlige forhold.

 Baggrund for afvisning af sager:

4 indberetninger blev afvist, da forholdet ikke var omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde (jf. whistleblowerlovens § 12, stk. 3). 

 

SDU's behandling af indberetninger til whistleblowerordningen modtaget i perioden 17. december 2021 - 31. december 2022

I henhold til whistleblowerlovens § 27 offentliggør SDU følgende oplysninger:

Antal modtagne indberetninger 6
Antal realitetsbehandlede indberetninger 4
Antal afviste indberetninger 2
Antal indberetninger, der er under behandling 0
Antal indberetninger, hvor der er foretaget politianmeldelse 0

Tema for realitetsbehandlede sager er:
Overtrædelse af dansk lovgivning eller EU ret, Misbrug af stilling og Øvrige alvorlige forhold.

Baggrund for afvisning af sager:
2 indberetninger blev afvist, da forholdet ikke var omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde (jf. whistleblowerlovens § 12, stk. 3). 

 

Indberet her

Sidst opdateret: 24.02.2023