Skip to main content
Teknisk Service
Nyt fra Teknisk Services klimagruppe

Status på arbejdet med klimaplanen

Så er alle ved at være retur efter en velfortjent sommerferie, og det er nu tid til en kort status på vores arbejde med SDU’s Klimaplan.

Af Malene Skovbakke, , 05-09-2023

Teknisk Service har en del indsatser, som udspringer af klimaplanen, og mange af jer bidrager til, at vi kan komme godt i mål. 
  
Hvis du har spørgsmål til indsatserne eller har en god idé, så er du altid velkommen til at kontakte Malene Skovbakke, som koordinerer vores indsatser. Skriv til klima@sdu.dk

Udvikling og implementering af campusbasserede energioptimeringsstrategi (indsats A1)

Denne indsats er i sin spæde opstart, og Teis Lentz og Trine Duus, arbejder på et forslag til hvordan vi griber det an. Ledergruppen vil i september drøfte forslaget og beslutte organisering af projektet samt hvornår projektet kan igangsættes.

Green Lab logo

Udbrede My Green Lab certificering af laboratorier til flere laboratorier på universitetet (indsats A2)

Marianne Due er projektleder på denne indsats, som indeholder en lang række initiativer, hvor vi her blot nævner nogle:

Stinkskabe:Det er ønskeligt at muliggøre at stinkskabene på SDU kan slukkes helt, når de ikke er i brug. Lab-vent er i gang med at teste den valgte SDU-løsning for dette. Når Lab-vent er klar med deres test, skal vi prøve løsningen af på et SDU-stinkskab. Samtidig skal den mest rentable konverteringsmodel kortlægges. Projektets tidshorisont forventes at være: Test og opsætning af testen på et SDU-stinkskab Q3 og Q4 i 2023, kortlægning Q4 2023-Q1 2024. I Q2 2024 implementering af de første stinkskabe, hvis der er økonomi til dette.

Plast-granulator:Plast-granulatoren er indkøbt til granulering af polypropylen plast (PP-plast, materialemærke 5). Der er i samarbejde mellem brugerne og Jan Jeppesen fundet skiltning for PP-plast samt hård og blød plast i laboratorierne. Teksten på skiltene bliver på engelsk og det bliver muligt via QR-kode at få information om de enkelte fraktioner. Dette arbejde startes op i august. Der indsamles allerede nu PP-plast fra de fleste områder på NAT, TEK og IMM. Sammen med TEK og Indkøb og Udbud, vil der blive lavet et klimaregnskab for brugen af plast-granulatoren ift. traditionel genanvendelse.

Bæredygtighedskonference: Der har i forsommeren været brugt en del ressourcer på at planlægge en laboratorie-bæredygtighedskonference den 4. oktober 2023. Hovedmålgruppen er lab-brugere, både fra SDU og fra andre universiteter, OUH og virksomheder mv. Programmet er ikke endelig fastlagt endnu, men emnerne bliver kommunikation og nudging, plast og IT CO2-aftrykket. Talerne fra SDU bliver bl.a. rektor, Sebastian Mernild og repræsentanter fra TEK og SDU-IT. Konferencen afsluttes med en workshop for lab-brugerne.

Der er endnu ikke etableret en ny styregruppe for det udvidede projekt, og det er derfor forsat de to institutledere fra hhv. IMM og BMB samt Henrik Mørkenborg, Teis Lentz og Marianne Due, som udgør styregruppen. Der er etableret Green team grupper på IMM, BMB, FKF og BI. TEK er p.t. primært med ift. projektvejledning.

Afdække universitetets energiforbrug på servere, cloud-løsninger mv. med henblik på at reducere universitetets digitale klimaaftryk (indsats A3)

SDU IT har projektledelse på denne indsats og de er nu færdige med at afdække energiforbruget på udvalgte steder, fx serverrum, og kopimaskiner.

Næste skridt er et møde mellem TS og SDU IT, hvor der ses på målingerne og idéoplæg til reduktion af energiforbruget kan drøftes.

Styrker fleksibel anvendelse af eksisterende kontorlokaler og undersøgelse af mulighed for at anvende eksisterende kælderlokaler (campus Odense) for herved at mindske behovet for ny- og tilbygninger (indsats A4).

Trine Duus er projektleder indsatsen, som har tæt sammenhæng til næste indsats; kortlægning af bygninger i drift (A5), da begge indsatser har fokus på anvendelse af den eksisterende bygningsmasse og hvordan vi evt. kan få en bedre udnyttelse af bygninger og lokaler.

Kortlægning af bygninger i drift for at undersøge, hvilke bæredygtighedsaspekter bygningerne og bygningsdriften klarer sig godt på, men også for at synliggøre forbedringsmuligheder (indsats A5).

Trine Duus er projektleder, og hun er i gang med at få opdelt alle bygninger i grupper, så det herefter bliver muligt at kortlægge forbruget (el, varme, ventilation) og dernæst pege på eventuelle forbedringsmuligheder. Der ses samtidigt på brugen af forskellige lokaler – i første omgang u-lokaler og mødelokaler (dem som alle kan booke).

Udvikling og implementering af plan for at øge biodiversiteten og beplantningsgraden på universitetets udearealer (indsats A6)

Malene Skovbakke bliver projektleder på indsatsen, som starter i august. Det er et spændende projekt, der har universitetsledelsens bevågenhed og som også vil involvere flere i TS. I første omgang hentes der inspiration fra en lignende proces på KU.

Undersøgelse af muligheden for at udvide SDU’s transformerpark (indsats A8a)

Teis Lentz er projektleder på indsatsen, og det er besluttet at vi hjemtager transformerstationerne, og forbedrer vores forsyningssikkerhed. Når dette er gennemført, vil det være nemmere at udvide vores solcellepark efter behov/ønske. Der arbejdes på udbudsmateriale, og vi håber at gå i gang i efteråret.

Affaldsstation

Udrulning af kildesortering blandt universitetets brugere på alle universitetets campusser, så studerende, ansatte og gæster finder det nemt at bidrage til øget affaldssortering (indsats B6)

Malene Skovbakke er projektleder på indsatsen, og udrulningen er godt i gang.

Odense : På Campusvej har man kunne affaldssortere i affaldsstationer på gang-niveau siden februar 2023. Vi oplever stadig en del fejlsortering, som fx engangskaffekopper i pap/papir (de skal i restaffald), og papirsposer i madaffald. Derfor arbejdes der nu på informationsmateriale.

Esbjerg: Man har været i gang med affaldssortering længe, og det er nu blevet muligt at stille affaldsstationerne på gangene igen efter lidt udfordringer med brandmyndighederne.

SønderborgDer skulle have være opsat affaldsstationer i Sønderborg i slut maj, start juni, men det  blev desværre forsinket på grund af fejl fra vores leverandør, affaldsstationerne er leveret i sidste uge, og vil blive sat op i de kommende uger. 

Kolding: Kolding får de nye affaldsstationer d. 13.09, og de sætte op d. 14.09.

KøbenhavnMalene og Jan har set på mulighederne for opstilling af affaldssortering på SIF. Der udarbejdes et forslag til affaldssortering på SIF, hvor vi afviger fra principperne i de andre campusbyer. 

Ladestandere

Opstilling af ladestander(indsats C3)

Teis Lentz er projektleder på indsatsen, og der er opsat to standere på østsiden i samarbejde med TEK (Odense). Der arbejdes på at opstille tre ladestandere ved indgang til DIAS.

I byerne er der allerede ladestandere.

Udvikling og implementering af principper for anvendelse af universitetets faciliteter, udearealer og (forbrugs)data til udvikling og afprøvning af bæredygtige løsninger (indsats D3)

Projektet er afsluttet og overgået til drift. Anton Holm Madsen og Martin Hansen har udarbejdet principper for anvendelse af udearealer.  Principperne danner et rigtig godt grundlag for anvendelsen af udearealerne.

Redaktionen afsluttet: 05.09.2023