Skip to main content

Oversigt over praksis for merit og forhåndsmerit

  • Der gives altid merit og forhåndsmerit efter en konkret faglig vurdering.

  • Der kan gives merit og forhåndsmerit, når fagene er på samme faglige niveau. Det vil som udgangspunkt sige, at der ikke gives merit og forhåndsmerit fra bachelorfag til kandidatfag.

  • Det er ikke muligt at meritoverføre fra en kandidatuddannelse til en masteruddannelse og omvendt.

  • Et speciale, som indgår i en afsluttet uddannelse, kan ikke meritoverføres.

  • Der gives kun forhåndsmerit for fag fra andre danske universiteter, når ECTS-vægten er den samme. Der kan dog gives blokmerit, hvor f.eks. to fag på 7,5 ECTS meritoverføres som en blok på 15 ECTS til en anden blok af 15 ECTS, f.eks. hvis det består af et fag på 10 ECTS og et på 5 ECTS. Ved fag fra udenlandske universiteter er der større frihed til at acceptere mindre afvigelser i ECTS-vægten.

  • Der kan gives merit og forhåndsmerit fra andre danske universiteter til obligatoriske fag, når der er overlap i fagenes indhold og fokus. Ved fag fra udenlandske universiteter accepteres typisk et mindre overlap i fagenes indhold og fokus.

  • Der kan gives merit og forhåndsmerit til valgfag, når faget i bredere forstand er relevant for uddannelsen, og hvis der kan argumenteres for, at valgfaget toner uddannelsen i ønsket retning.

Sidst opdateret: 16.06.2022