Skip to main content

Koncept for aftagerpaneler på Det Humanistiske Fakultet

Aftagerpanelerne bidrager til

  • at udvikle uddannelsernes kvalitets og relevans, herunder
    • udvikling af nye og eksisterende uddannelser
    • udvikling af undervisnings- og prøveformer
    • udtale sig om uddannelsens kompetenceprofil
  • at indhente aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, udvikling af nye uddannelser og andre anbefalinger
  • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
  • at udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur Sammensætning Aftagerpanelet sammensættes af eksterne medlemmer, der tilsammen har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver adgang til.

Sammensætning

Aftagerpanelet sammensættes af eksterne medlemmer, der tilsammen har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver adgang til. Derudover indgår dimittender fra uddannelsen i aftagerpanelet.

Der er ingen regler for antallet af eksterne medlemmer i panelet, men det anbefales, at der udpeges min. 8 – 10 eksterne medlemmer af hensyn til at få det bedst mulige udbytte af panelmøderne.

Dekanen nedsætter aftagerpaneler efter forslag fra de relevante studienævn.

Kommissorium

Der udarbejdes et kommissorium for aftagerpanelet, der godkendes af panelet og efterfølgende af dekanen for Det Humanistiske Fakultet. Standardkommissorium fremgår af bilag 2. Det til enhver tid gældende kommissorium for hvert aftagerpanel, samt medlemmer af aftagerpanelerne kan du finde her

Mødefrekvens

Aftagerpanelet afholder mindst et møde årligt.

Sekretariatsbetjening

Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af studienævnssekretariatet. Udgifter til rejseomkostninger for eksterne medlemmer samt forplejning dækkes af fakultetet. 

 

Sidst opdateret: 29.04.2022