Skip to main content

Koncept for arbejdet med employabilitet på Det Humanistiske Fakultet

Her kan du læse om  den overordnede model for Det Humanistiske Fakultets arbejde med at gøre dimittenderne klar til at anvende egen viden, egne færdigheder og kompetencer i arbejdslivet efter studiet.

En samlet og helhedsorienteret indsats for at højne dimittendernes employabilitet kan medvirke til, at dimittenderne får et vellykket arbejdsliv. Indsatsen bør være en integreret del af uddannelsen, og der skal som udgangspunkt arbejdes med dimittendernes employabilitet ud fra følgende grundlæggende principper:

Det overordnede mål for arbejdet er, at dimittendernes kompetencer skal kunne bringes i spil overalt på relevante dele af arbejdsmarkedet. For at det kan lykkes, bør dimittenderne forstå og være i stand til at formulere hvilke kompetencer, de har at bidrage med, og kunne identificere de foranderlige behov for humanistiske kompetencer på et arbejdsmarked i forandring.

Tilgangen til arbejdet med employabilitet skal være bred. Indsatsen handler ikke kun om, at dimittender får deres første job hurtigst muligt, men det handler også om, at både studerende og dimittender gennem faglig fordybelse og personlig afklaring trænes i en akademisk professionalisme, som de er i stand til at aktivere i forskellige kontekster under studiet og gennem deres arbejdsliv.

Arbejdet med employabilitet skal knyttes til opbygningen af den studerendes faglighed, både i forhold til fagspecifikke og generelle kompetencer, så det bidrager til den studerendes professionelle identitet og styrker den professionelle modenhed.

Indsatsen understøttes af, at der er sammenhæng i uddannelsesforløbet, og det er essentielt, at de undervisningselementer, hvor den studerende opøver færdigheder relateret til employabilitet, er varierede og tilpasset fag og uddannelsens forløb.

Tiltag kan udvikles af flere aktører i samarbejder: Af fakultetet, fagpersoner lokalt på uddannelserne, SDU RIO, SDUUP, studievejledningen og de studerende.

Retningslinjerne for arbejdet med employabilitet reflekterer samtidig SDU’s overordnede pædagogiske principper: Aktiv læring og aktiverende undervisning. Employabilitet fremmes ved, at studerende i de kernefaglige fag og i valgfag trænes i aktivt og på selvstændig vis at anvende faglige begreber og metoder i flere sammenhænge.

Humanioras udmøntning af de bærende pædagogiske principper, Humanioramodellen, og dens fire læringsrum - hvor læring og engagement både opbygges gennem selve undervisningen og i de studerendes aktiviteter udenfor undervisningen – præciserer, at selvom underviserne og undervisningen vil spille en central rolle i employabilitetsfremmende aktiviteter, er det i lige så høj grad en opgave, som den enkelte studerende bør tage på sig. Derfor skal det fremhæves, at den studerende også har ansvar for at arbejde løbende med sin egen employabilitet ved at engagere sig i sit studieliv, fordybe sig fagligt og erhverve akademiske og interpersonelle kompetencer.

Employabilitet er et komplekst fænomen, og der er mange muligheder for at lave aktiviteter i og uden for undervisningen. I det følgende formuleres/illustreres 8 centrale aspekter af arbejdet med employabilitet, som er udledt af arbejdsgruppens forståelse af fænomenet og inspireret af brede modeller om employabilitet. Formålet med de 8 aspekter er at tydeliggøre, hvor mangfoldigt arbejdet med employabilitet kan være. Man kan betragte det som en pallette af muligheder til inspiration.

I cirkelmodellen understøtter de 8 aspekter hinanden, og de har hver især fokus på forskellige måder, hvorpå man kan sætte indsatser og aktiviteter i gang på en uddannelse. Der kan fokuseres på en eller flere aspekter, ud fra lokalt behov og relevans.

Employabilitetsindsatser


Den studerendes mulighed for faglig fordybelse og engagement i sin uddannelse og de konkrete faglige forløb udgør fundamentet for opbygningen af en faglig profil. Gennem aktiviteter i og udenfor undervisningen, hvor den faglige fordybelse gives plads, og hvor den afprøves og udvikles, kan den studerende opbygge viden, færdigheder og kompetencer, så fagligheden bliver tydelig for den studerende selv og omverdenen.

Ud over at opbygge fagspecifik viden, færdigheder og kompetencer kan employabilitetsaktiviteter også bidrage til et fokus på, hvilke generelle akademiske kompetencer den studerende er i gang med at opbygge via sit studium.

De generelle akademiske kompetencer er efterspurgte på arbejdsmarkedet, men det er ofte ikke synligt for de studerende, at disse erhverves som en del af den akademiske faglighed. Via aktiviteter i og udenfor undervisningen kan man arbejde med at få tydeliggjort generelle kompetencer såsom evner til samarbejde, kritisk tænkning og kommunikation af viden.

Muligheden for at reflektere over egen læring og faglighed er et centralt aspekt af employabilitetsarbejdet. Gennem aktiviteter, der tilbyder den studerende tid og rammer til at reflektere over et fagligt forløb, samt evaluere betydningen af forløbet i relation til sin uddannelsesprofil, bygges den studerendes bevidsthed om egne evner op. Ligeledes kan aktiviteterne bidrage til, at den studerende oplever øget sammenhæng mellem de faglige forløb i uddannelsen.

En central del af at udvikle sin employabilitet udgøres ved at den studerende får mulighed for at afprøve forskellige former for samarbejde med aktører og organisationer i den lokale, nationale og globale omverden. Gennem mødet med andre mennesker udenfor universitetet og ved at afprøve sin viden og sine kompetencer, får den studerende mulighed for at uddybe sin faglige forståelse og bidrage til udvikling under sit studie og får mulighed for
at afklare sine ønsker til det kommende arbejdsliv.

Den brede forståelse af employabilitet åbner op for, at den studerende kan aktivere viden og erfaringer fra sin øvrige hverdag i sit studium. Ved at igangsætte aktiviteter i og udenfor undervisningen, der opfordrer den studerende til at trække på disse erfaringer, øges den studerendes oplevelse af sammenhæng og engagement i de faglige forløb.

Muligheden for at arbejde med aktiviteter, der sætter fokus på den studerendes individuelle kompetencer og personlige profil, kan medføre en øget afklaring omkring egen faglighed, som kan bidrage til opbygningen af en tiltro til/bevidsthed om egne evner i relation til studie – og arbejdsliv, hvilket udgør en central dimension af den brede forståelse af employabilitet.

Employabilitet hænger tæt sammen med overvejelser om arbejdslivet. Ved at igangsætte aktiviteter i og udenfor undervisningen får den studerende mulighed for at reflektere over den profil, som vedkommende er i gang med at bygge op gennem uddannelsen.

En bevidsthed om den professionelle identitet, som den studerende gennem sit studieforløb skaber, kan tydeliggøres gennem aktiviteter indenfor denne dimension. På Humaniora uddanner man sig ikke nødvendigvis til én specifik profession, og dermed kan de faglige forløb udgøre en ressource til at få sat fokus på refleksioner over og øvelser om dette.

Eksempler på og forslag til konkrete aktiviteter i og udenfor undervisningen, der kan bruges til at arbejde med de
forskellige aspekter af employabilitet, kan tilgås via hjemmesiden www.sdu.dk/employabilitet (åbner i et nyt vindue).

 

Udarbejdet af arbejdsgruppen for employabilitet, januar 2019

Arbejdsgruppen består af:

lektor Tine Lynfort Jensen (tovholder),
Kim Bæksgaard Hansen, SDU RIO,
lektor og studieleder Esben Nedenskov Petersen,
lektor og studieleder Vitus Vestergaard,
lektor Katrine Frøkjær Baunvig,
lektor og studieleder Flemming Smedegaard,
lektor Jens Jørgen Hansen,
adjunkt Jytte Isaksen,
pædagogisk konsulent Cita Nørgaard,
lektor og studieleder Søren Wind Eskildsen,
lektor og studieleder Astrid Jensen,
lektor og studieleder Marianne Ankjær,
projektleder Caroline Zoffmann Jessen, Humanistisk fakultetssekretariat,
daglig leder af studievejledningen Rune Mastrup Lauridsen.

Sidst opdateret: 12.07.2022