Skip to main content

Koncept for studiestart på bacheloruddannelser

Her kan du læse Det Humanistiske Fakultets koncept for studiestart på bacheloruddannelser

Koncept for studiestart på bacheloruddannelser

Fakultetets koncept for studiestart på bacheloruddannelser skal sikre, at alle nye bachelorstuderende på humaniora får den bedst mulige start på deres uddannelse.

 

Studiestarten på humaniora skal altid have sit fundament i den gældende Delpolitik for studiestart. Derudover skal den enkelte uddannelses studiestart leve op til de universitære Principper for studiestarten samt Fælles kodeks for studerendes indtag af alkohol og rusmidler i studiestarten.

 

Dette koncept for studiestarten beskriver, hvilke tiltag de enkelte uddannelser på humaniora skal inkludere i deres studiestart udover de elementer, som delpolitikken og de fælles universitære principper angiver.

 


Den gode studiestart er i dag en læringsaktivitet. I planlægningen defineres, hvad de studerende skal få ud af studiestarten og der bliver udviklet de læringsaktiviteter, som bedst støtter op om de mål. Det betyder, at alle aktiviteter i studiestarten skal bidrage til at klæde de studerende på til at være studerende og opbygge et fagligt fællesskab med andre studerende.

 

Uddannelsen skal sikre, at Delpolitik for studiestart og Principper for studiestarten er opfyldt, herunder at alle nye bachelor- og kandidatstuderende bliver tilbudt studiestartsaktiviteter/introduktionsforløb, jf. pkt. 1. i Principper for studiestarten.

Hvis introforløbet indeholder sociale aktiviteter, som fx en hyttetur, skalFælles kodeks for studerendes indtag af alkohol og rusmidler i studiestartenoverholdes.

På Humaniora er tutorerne (dvs. studerende fra de ældre årgange på uddannelserne) den vigtigste gruppe af aktører i forhold at skabe en god studiestart. De både planlægger og gennemfører introforløbet, og yder således stor indflydelse på det de studerende møder i den første tid på uddannelsen.

Der sondres mellem 3 typer af tutorer:

 • Koordinerende tutorer
  Tutorer, som er med til at udvikle studiestartsprogrammet
 • Frivillige tutorer
  De frivillige tutorer kobles ofte på tæt ved studiestart, når der skal udføres praktiske opgaver
 • Studiegruppefacilitatorer (benyttes ikke på alle uddannelser)
  Disse tutorer har til opgave at facilitere møder/gruppesamtaler mellem mindre grupper af studerende (fx i studiegrupperne). De afholder flere møder løbende over det 1. semester, hvor relevante faglige, studiemæssige og socialt relaterede problemstillinger bliver diskuteret med den tildelte gruppe.

Kriterier for udvælgelse af tutorer:

 • Tutorer bør som minimum have bestået 1. årsprøven, og ansøger bør være studieaktiv
 • Tutorer og studiegruppefacilitatorer skal kunne deltage i kompetenceudviklingsforløbet

Kompetenceudvikling:

Det er en forudsætning for at kunne varetage opgaven som tutor og studiegruppefacilitator, at man har deltaget i de uddannelseselementer, som matcher arbejdsopgaverne.

 • For de koordinerende tutorer vil der være et uddannelsesforløb med 2 undervisningsgange i foråret. Fokus vil være på, hvordan man planlægger en god studiestart. Desuden opfordres de koordinerende tutorer til at deltage i kick-off arrangement for alle tutorer.
 • For de frivillige tutorer vil der blive afholdt et kick-off for alle tutorer i august.
 • For studiegruppefacilitatorer vil der være 1 undervisningsgang i juni. Fokus vil være på metode ift. facilitering og samtaleteknikker.

Funktion

Uddannelsesforløb

Koordinerende tutorer

Tutorer som er med til at udvikle studiestartsprogrammet, og hvis opgaver ofte begynder i det tidlige forår.

2 kursusgange i maj på hhv. 4 og 3 timer.

Indhold:

 • Kendskab til hovedpointer fra vidensfeltet First Year Experience (FYE) og SDUs principper for studiestart.

 • Bevidsthed om nye studerendes forskelligheder og refleksioner over hvordan man tilgodeser det i planlægningen af studiestarten

 • Studiestarten som en læringsaktivitet

 • I gang med planlægningen, og sparring på ideer og formater.

Frivillige tutorer

Frivillige tutorer som bidrager til studiestarten.

De frivillige tutorer er udførende og kobles ofte på, når vi nærmer os studiestart, og der skal udføres praktiske opgaver. 
De koordinerende tutorer er også udførende og opfordres derfor også til at deltage i kick-off for alle tutorer.

4 timers kick-off i august

Indhold:

 • Formålet med studiestarten

 • Tutorens roller og ansvar. Herunder forståelse for hvad der forventes af den ”professionelle hjælper”, samt kendskab til egne begrænsninger og visiteringsmuligheder.

Studiegruppefacilitatorer

Studiegruppefacilitatorerne har til opgave at facilitere møder/gruppesamtaler mellem mindre grupper af studerende (fx i studiegrupperne).

4 timers kursus i juni

Indhold:

 • Læring i fællesskaber

 • God mødeledelse

 • Faciliterende samtaleteknikker

Tutorens udbytte og aflønning:

Tutorerne får relevante kurser og et bevis på at have gennemført uddannelsesforløb og løst opgaverne, der knytter sig til rollen.

De koordinerede tutorereansættes i periode 15. april til 30. september med en fast løn. Arbejdsbelastningen fordeles jævnt ud over perioden dog med hovedvægt i august og september.

Studiegruppefacilitatorer kan evt. aflønnes på timebasis. Beløbet til rådighed afhænger af bevillingen fra fakultetet.

 

Generelle bestemmelser:

 • Alle bachelorstuderende bliver tilknyttet en studiegruppe i forbindelse med studiestarten. Dvs., at enten står tutorerne eller studiegruppefacilitatoren for dannelsen af studiegrupper eller opgaven tilfalder studieleder eller en underviser.
 • Uddannelsen kan besluttet at bruge studiegruppefacilitatoren, som i løbet af 1. semester mødes med grupper 1.årsstuderende i, fx studiegrupper, netværksgrupper eller lignende.

Studielederen eller en af studielederen udpeget person sikrer
 • at introduktionsforløbet etableres og gennemføres i henhold til Koncept for Studiestart i koordination med andre instanser at studiegrupperne bliver etableret

Studielederen sikrer:

 • Udvælger de tutorer, som skal bidrage til årets studiestart, på baggrund af ansøgninger på stillingsopslag
 • at uddannelsens specifikke informationsmateriale opfylder fakultetets retningslinjer, jf. Delpolitikken og SDU’s principper for studiestarten. Informationsmaterialet er 1) supplerende information om studiestarten bl.a. studiestartsprøve, studiestartsprogram og andet velkomstmateriale, 2) eventuelt velkomstbrev fra studiet
 • at studiestarten bliver evalueret jf. indikator 2.2.2.3 og Det Humanistiske Fakultets Udmøntning af kvalitetspolitikken

Fakultetet sikrer:

 • at indholdet i e-læringsforløbet How to Uni lever op til de gældende principper for studiestart
 • at de studerende bliver tilmeldt How to Uni og udprøvet samt evaluerer e-læringsforløbet
 • at ordningen med koordinerende tutorer evalueres, og resultaterne meldes tilbage til fakultetet.
 • at tutorer ansættes, aflønnes og modtager nødvendig kompetenceudvikling

 Tidsplan  
 Primo marts Stillingsopslag til tutoransættelser slås op. 
 Primo april  Tutorer er udpeget af studieleder. Navne sendes til Fakultetet, som sørger for ansættelse. 
 Maj   Kursus for koordinerende tutorer (2 undervisningsgange).
 Ultimo juni  Kursus for studiegruppefacilitatorer (1 undervisningsgang).
 1. august  Studiestartsprogrammer og velkomstmaterialer er færdige og sendes til fakultetet som uploader til web
 Ultimo august   Kick-off for alle tutorer

 


Alle nye studerende skal have rettidig og relevant information ifm. studiestart

På alle bachelor- og professionsbacheloruddannelser indgår E-læringsforløbet How to Uni i studiestartsforløbet. How to Uni består af korte læringsmoduler, der hjælper de nye studerende godt i gang på universitetet ved at:

 

 • Introducere til online systemer på SDU, fx mitSDU, herunder studiestartssider med information om praktiske forhold (studiestartsprogram, studiekort mv.) samt uddannelses- og fagspecifikke detaljer
 • Informere om rammer og regler, fx studiestartsprøve, førsteårsprøve, tidsgrænser og studieaktivitet
 • Støtte udviklingen af gode studievaner gennem introduktion til bl.a. god akademisk praksis og studieteknik, men på et overordnet plan. Der bliver ikke gået i dybden med emnerne.
 • Forventningsafstemme og skabe refleksioner omkring det at være universitetsstuderende

Nye studerende har adgang til How to Uni, umiddelbart efter de har takket ja til uddannelsen og modtaget deres SDU-login og hele vejen igennem uddannelsen.

Øvrig information til de nye studerende (jf. Principper for studiestart) sker i løbet af studiestartsforløbet.


Alle studerende skal kende forventninger til deltagelse og arbejdsindsats

E-læringsforløbet How to Uni (jf. ovenfor) præsenterer de nye studerende for forventninger til dem i den første tid på universitetet, og hvad det vil sige at gå fra at være elev til studerende, herunder hvad det vil sige at være fuldtidsstuderende på en universitetsuddannelse.

Det uddannelsesspecifikke studiestartsforløbet bygger ovenpå How to Uni og konkretiserer forventningerne til de studerende på den aktuelle uddannelse.

 

Studerende skal bestå en studiestartsprøve for at fortsætte med at være indskrevet på uddannelsen. Studiestartsprøven skal vise om den studerende reelt er startet på uddannelsen. Hvis den studerende ikke har bestået prøven, vil den studerende blive kontaktet af Registrering og legalitet med henblik på udmeldelse.

 


E-læringsforløbet How to Uni (jf. ovenfor) introducerer til god akademisk praksis og studieteknik, men på et overordnet plan. Der bliver ikke gået dybden med emnerne. Dvs. de nye studerende har hørt om det, reflekteret over det (gennem opgaverne), men de behersker det ikke. Fagmiljøerne og de enkelte undervisere konkretiserer, hvordan man bliver en god studerende på lige præcis deres uddannelse. God akademisk praksis integreres desuden i et 1. semesterkursus og udprøves i sammenhæng hermed.

 

How to Uni adresserer, hvordan den studerendes kompetenceudvikling gennem universitetsstudier relaterer sig til den studerendes karriere.

 


En af studiestartens vigtigste opgaver er at sikre, at nye studerende føler, de hører til på uddannelsen. På Humaniora arbejder vi for, at det sociale fællesskab etableres gennem de faglige aktiviteter i studiestarten. Derfor skal studiestartsaktiviteter på Humaniora fokusere på at styrke de studerendes oplevelse af at høre til i et fagligt fællesskab, mens aktiviteter af ren social karakter primært bør ske på de studerendes eget initiativ. 
Der henvises desuden til pkt. 1.3 Studiegrupper samt Principper for studiestart, pkt. 5.


På Humaniora arbejder vi for, at det sociale fællesskab etableres gennem de faglige aktiviteter i studiestarten. Se pkt 5.

Studiestartsprogrammer gennemgås systematisk af prodekanen med henblik på at sikre, at de planlagte aktiviteter i studiestarten giver mening i forhold til målsætningen om at gennemføre en studiestart med fokus på at opbygge et fagligt fællesskab.

Ældre studerende, der medvirker ved studiestarten som koordinerende tutorer, tutorer og studiegruppefacilitatorer, skal gennem et uddannelsesforløb, som beskrevet i pkt. 1.2.


Studiestarten evalueres og resultaterne behandles efterfølgende på et studienævnsmøde, hvor der, såfremt dette vurderes at være nødvendigt, udarbejdes en konkret handlingsplan eller opmærksomhedspunkter til næste studiestart. Handlingsplanen/opmærksomhedspunkterne skal fremgå af studienævnsreferatet. Handlingsplanen kan indarbejdes i den efterfølgende uddannelsesberetning.


 Det Humanistiske Fakultet

December 2019

Læs det fulde notat: Det Humanistiske Fakultet - Koncept for Studiestart på bacheloruddannelser (åbner i en ny fane), hvor du også kan finde forslag til stillingsopslag.


 

Sidst opdateret: 21.07.2022