Skip to main content

Koncept for studiestart på kandidatuddannelser

Her kan du læse Det Humanistiske Fakultets koncept for studiestart på kandidatuddannelser

Det Humanistiske Fakultets koncept for studiestart på kandidatuddannelser

Fakultetets koncept for studiestart på kandidatuddannelser skal sikre, at alle nye kandidatstuderende på humaniora får en god start på deres uddannelse.

 

Studiestarten på humaniora skal altid have sit fundament i den gældende Delpolitik for studiestart. Derudover skal den enkelte uddannelses studiestart leve op til de universitære Principper for studiestarten samt Fælles kodeks for studerendes indtag af alkohol og rusmidler i studiestarten.

 

Dette koncept for studiestarten beskriver, hvilke tiltag de enkelte uddannelser på humaniora skal inkludere i deres studiestart udover de elementer, som delpolitikken og de fælles universitære principper angiver.

 

Alle studerende skal tilbydes en relevant studiestart

Uddannelsen skal sikre, at Delpolitik for studiestart og Principper for studiestarten er opfyldt, herunder at alle kandidatstuderende, der ikke har taget en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse på SDU bliver tilbudt et introduktionsforløb, jf. pkt. 1. i Principper for studiestarten.

 

Aktiviteterne i studiestarten skal bidrage til at gøre de studerende klar til kandidatstudiet og opbygge et fagligt fællesskab med andre studerende.

 

Store lokale forskelle på de nye kandidatstuderendes behov

Alle studerende tilbydes et relevant introduktionsforløb. Da uddannelserne er meget forskellige, vurderer hvert enkelt studie hvor og hvornår introduktionen finder sted.

Der er store forskelle på hvordan den relevante studiestart for kandidatstuderende tager sig ud. Kandidatuddannelserne rekrutterer forskelligt. Nogle kandidatuddannelser rekrutterer udelukkende blandt ”egne” bachelorer. Andre rekrutterer bredt. Og for en tredje gruppe gælder, at deres kandidatstudiestart er sammenfaldende med 1. semester på kandidatsidefaget.

Følgende uddannelser, som har en væsentlige andel af udefrakommende studerende, tilbyder et mere omfattende forløb:

 • Amerikanske studier
 •  Cand.merc.int
 • Designledelse
 • International virksomhedskommunikation
 • Kultur og formidling
 • Mellemøststudier
 • Negot – Odense
 • Negot – Turisme
 • IT Product design
 • Pædagogik
 • Webkommunikation

Alle studerende skal have rettidig og relevant information ifm. studiestart

MitSDU

Uddannelsens side på mitSDU.dk indeholder information om fakultets- og uddannelsesspecifikke forhold, f.eks. studieordning, fysiske lokaliteter og services, vejledningstilbud etc. Hvert år i juni bliver siden opdateret med eventuelt program og dato for introforløb og dato for undervisningsstart.  Der henvises til Notat om studenterrettede sider ved Humaniora.

 

E-læringsforløbet ”Klar til kandidat”

På alle kandidatuddannelser indgår E-læringsforløbet ”Klar til kandidat” i studiestartsforløbet. ”Klar til kandidat” består af korte læringsmoduler, der hjælper de nye studerende godt i gang på universitetet ved at tilbyde et generisk modul som:

 • Informerer om rammer og regler, bl.a. studiestartsprøve og tidsgrænser.
 • Forventningsafstemmer og skaber refleksioner omkring det at være kandidatstuderende
 • Understøtter de studerendes karrierelæring og opmærksomhed på ’transferable skills’

Desuden tilbydes de at deltage i temamoduler, som henvender sig specifikt til forskellige målgrupper, fx professionsbachelorer, studerende som er nye på SDU og studerende som er nye i Danmark. Modulerne vil bl.a.

 • Introducere til online systemer på SDU, fx mitSDU, herunder studiestartssider med information om praktiske forhold (studiestartsprogram, studiekort mv.) samt uddannelses- og fagspecifikke detaljer.
 • Introducere til dansk læringskultur
 • Introducere til de væsentligste forskelle på professionsrettede og akademiske uddannelser.

Lokalt informationsmateriale på kandidatuddannelser

Udsendelse af information til studerende på kandidatuddannelser sker inden studiestart via mitsdu.dk og e-læringskurset ”Klar til kandidat”.

På uddannelserne med en væsentlig andel af udefrakommende studerende (jf pkt 1) afholdes et introduktionsarrangement hvor de studerende blive introduceret til uddannelsen (jf. Principper for studiestart).

Alle studerende skal kende forventninger til deltagelse og arbejdsindsats

E-læringskurset ”Klar til kandidat” forventningsafstemmer og konkretiserer forventningerne til de studerende. Dette kan følges op i et efterfølgende introduktionsforløb.

 

Studerende skal bestå en studiestartsprøve for at fortsætte med at være indskrevet på uddannelsen. Studiestartsprøven skal vise om den studerende reelt er startet på uddannelsen. Hvis den studerende ikke har bestået prøven, vil den studerende blive kontaktet af Uddannelsesjura & Registratur med henblik på udmeldelse.

 

Studiestartsaktiviteterne skal indeholde en faglig studieforberedelse

På kandidatuddannelser med et stort optag af professionsbachelorer tilbydes undervisning i akademisk studieforberedelse og almene studiekompetencer.

Studiestartsaktiviteterne skal give de studerende mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab

En af studiestartens vigtigste opgaver er at sikre, at nye studerende føler, de hører til på uddannelsen. På Humaniora arbejder vi for, at det sociale fællesskab etableres gennem de faglige aktiviteter i studiestarten. Derfor skal studiestartsaktiviteter på Humaniora fokusere på at styrke de studerendes oplevelse af at høre til i et fagligt fællesskab uanset om man er ny eller gammel studerende på SDU, mens aktiviteter af ren social karakter primært bør ske på de studerendes eget initiativ.  Der henvises desuden til Principper for studiestart, pkt. 5.

Studiestartsaktiviteternes faglige og sociale elementer skal være integreret med hinanden

På Humaniora arbejder vi for, at det sociale fællesskab etableres gennem de faglige aktiviteter i studiestarten.

Ældre studerende, der medvirker ved studiestarten som tutorer, bliver tilbudt at deltage i et uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet vil bidrage til at klæde tutorer på til opgaven gennem forventningsafstemning, forskningsbaseret viden og sparring.

Alle studerendes oplevelse af studiestartsaktiviteterne skal bidrage til læring og udvikling

Studiestarten evalueres via universitetets studiestartsundersøgelse. Resultaterne behandles efterfølgende på et studienævnsmøde, hvor der, hvis dette vurderes at være nødvendigt, udarbejdes en konkret handlingsplan eller opmærksomhedspunkter til næste studiestart. Handlingsplanen/opmærksomhedspunkterne skal fremgå af studienævnsreferatet. Handlingsplanen kan indarbejdes i den efterfølgende uddannelsesberetning.

 

Det Humanistiske Fakultet
2020

 

Sidst opdateret: 21.07.2022