Skip to main content

Supplerende fakultetsregler ved ansættelse af ph.d.-studerende

Ad § 3

Alle ph.d.-stillinger opslås internationalt.

Ad § 4

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af instituttets ph.d.-studieudvalg. Udvalget udarbejder den faglige bedømmelse efter reglerne i ansættelsesbekendtgørelsen og nærværende retningslinjer.

Ad § 5

Fakultetet gør opmærksom på, at ph.d.-studieudvalget ikke længere må lave en prioritering blandt ansøgerne - heller ikke en vejledende prioritering. Bedømmelsen er udelukkende en akademisk bedømmelse af om ansøgerne er kvalificeret til optagelse på ph.d.-uddannelsen eller ej, ud fra nedenstående akademiske kriterier:

  • Totalt karaktergennemsnit (bachelor og kandidat – enten sammen eller hver for sig)
  • Karaktergennemsnit af fagene i studieretningen for ansøgningen
  • Forløb af specialestudium ved 5+3 (evt. bachelorprojekt ved 4+4)
  • Studietid
  • Eventuelle publikationer i forbindelse med vejlederens udtalelse om disse.
  • Udtalelser
  • Eventuelle andre forhold af relevans (f.eks. forskningsophold i udlandet og forløb efter kandidatgraden)

Udvalget skal derfor i bedømmelsen entydigt konkludere, at ansøgeren er ”kvalificeret” eller ”ikke kvalificeret” til stillingen, evt. ”endnu ikke kvalificeret” eller ”på foreliggende grundlag ikke kvalificeret” Der må således ikke længere bruges graduering så som ”velkvalificeret” eller ”særdeles velkvalificeret” i  bedømmelserne.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, skal bedømmelsens individuelle konklusion vedrørende disse dog være så udførlig, at det er muligt for ansættelsesudvalget ud fra denne at skelne de enkelte ansøgere og deres kvalifikationer.

Ad § 7

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Institutleder, formanden for ph.d.-studieudvalget og vejlederen, som i fællesskab finder den bedst kvalificerede. I udvalgets indstilling af ansøger til stillingen noteres til brug for begrundelser til afslag, de to til tre hovedhensyn som ligger til grund for valg af netop denne ansøger.

Der kan i forbindelse med ph.d.-stillinger afholdes samtale med en eller flere af ansøgerne inden  ansættelsesudvalget træffer afgørelse om fremsendelse af anmodning om ansættelse.

Se bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter på Retsinformation

Sidst opdateret: 02.11.2023