Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 31-03-2021

Kære medarbejder

I de seneste uger har jeg besøgt institutterne og fakultetssekretariatet for at drøfte modtagelsen af strategien på fakultetet. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, som deltog i onlinemøderne, og for de gode diskussioner.

Der kom nogle tydelige tendenser frem på tværs af fakultetet med en klar opfordring til at prioritere arbejdsmiljø, samarbejde på tværs og digitalisering. Der var også nogle bekymringspunkter, idet man finder strategien meget bredt formuleret og implementeringen uklar. Nogle finder, at strategien fokuserer for meget på anvendelsesorienteret forskning.

Inden for arbejdsmiljø blev der specielt peget på trivsel og stress. Til det knytter sig to spor: Dels at se på omfanget af arbejdsopgaver – herunder de administrative opgaver. Dels at arbejde med en anerkendende kultur for alle medarbejdergrupper og psykologisk tryghed i arbejdet – herunder transparens i beslutningsprocesser.

Der er et stort ønske om at samarbejde på tværs – lige fra mere samarbejde internt på institutter til samarbejde på tværs af fakultet, på tværs af SDU og med eksterne interessenter.

IMADA arbejder på en model for samarbejde omkring datadreven forskning. Et forslag fra flere institutter og senest drøftet i Akademisk Råd er at samarbejde omkring tværfaglige ph.d.-projekter – gerne med finansiering fra fakultetet, da det vil være et attraktivt incitament til tværfaglig forskning. Etablering af mere samarbejde inden for uddannelser blev også nævnt som en mulighed både for at give de studerende en mere tværfaglig uddannelse, men også øge samarbejdet på tværs.

Digitalisering af vores arbejdsopgaver er gået stærkt i det seneste år under pandemien. Kan vi bevare de gode ting fra pandemien? Her nævnes specifikt onlinemøder, som mange finder effektive og lettere at arrangere end fysiske møder. Det blev fremhævet, at digitaliseringsprocesser skal supporteres, og at man skal huske, at det tager tid at indføre nye arbejdsgange både inden for undervisning og administration.

Der var en udbredt bekymring omkring implementering med spørgsmål som: Hvem har ansvar for hvad? Og hvem beslutter, hvad der skal implementeres? Strategien er omfangsrig, og derfor er det nødvendigt at prioritere mellem indsatser. Det sker ved involvering af relevante medarbejdergrupper f.eks. gennem fakultetets forskellige råd, nævn og udvalg

Arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene og institutråd forventes at spille afgørende roller, mens f.eks. IMADA som institut har påtaget sig opgaven omkring den datadrevne forskning og undervisning, og fakultetssekretariatet har taget teten med hensyn til en ny mødekultur.

Således vil implementeringen være meget forskellig afhængig af indsatsen. Ledelsesgruppen spiller en stor rolle. Institutlederne vil løbende drøfte implementering på institutterne, prodekanen i uddannelsesudvalget og Niels Kring med fakultetssekretariatet. Vi arbejder samtidig på, at det nye SDUnet bliver en vigtig kanal for kommunikation omkring strategien.

Grundforskning er central for NAT, og vores vision er at bidrage til banebrydende forskning på tværs af fakultetet og på globalt niveau. Formålet med strategien er at have ekstra fokus på områder, som er strategisk vigtige for NAT.

Der er nogle tydelige trends i tiden. Unge studerende ønsker en bæredygtig fremtid. Offentlige og private nationale og internationale fonde satser på grøn omstilling, bæredygtighed, sundhed og datadreven forskning. Både NAT’s uddannelser og forskning kan bidrage til disse trends, og vi kan gøre det endnu bedre ved at arbejde strategisk, sammen og på tværs.

Vi går foråret i møde og efter påske har vi mulighed for at genåbne SDU en smule. Jeg håber, at dette er et stort skridt mod en tilbagevenden til SDU.

God Påske til alle.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 31.03.2021