Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 12-05-2021

Kære medarbejder

På det seneste ledelsesmøde gennemgik vi status for fakultetets strategi. Efter høringen og møder i ledelsesgruppen er der udvalgt syv temaer fra strategien, som vi arbejder med i første omgang. Temaet omkring ledelse, trivsel og inddragelse vil være omdrejningspunkt for ledelsesgruppens årlige seminar i august, hvor vi vil drøfte prioriteringer og handlinger. Det er et meget bredt emne, hvor vi har store ambitioner både som resultat af drøftelserne omkring God Ledelse på NAT og anbefalingerne omkring Medbestemmelse og Medinddragelse fra direktionen.

Temaet omkring samarbejde drøftes i Forskningsudvalget i uge 20, hvor synliggørelse og en langsigtet strategi for infrastrukturen på NAT er på dagsordenen sammen med en brainstorm omkring udvikling af samarbejdet med eksterne partnere. IMADA vil derudover fremlægge de første idéer til et tværgående center på NAT indenfor AI og datadreven forskning.

På uddannelsesområdet foregår drøftelserne om strategien primært på uddannelsesudvalgets møder, og her har man prioriteret de ikke-kernefaglige kompetencer, som udvalget finder særligt vigtige. Der er bred enighed om fire kompetencer: kompetencebevidsthed, kommunikation, tværfaglighed og kreativitet. Det videre arbejde består i at få fælles forståelse af disse samt identificere måder til at gribe disse kompetencer an i fakultetets uddannelser.

Et andet tema omhandler digitaliseringsprocesser på NAT. Her er der nedsat et udvalg bestående af administrative medarbejdere på tværs af fakultetet. I første omgang er det primært udrulningen af HR Stat, som udvalget vil arbejde med. Der sker dog en masse på dette område som følge af de mange onlineaktiviteter, som vi har arbejdet med i det seneste år. På reboarding workshop i sidste uge, hvor ledere på NAT deltog, var der mange som ønsker at fortsætte med onlinemøder i fremtiden, og gerne hybridmøder, hvor der både er deltagere med fysisk og online. Her har vi brug for at finde gode metoder til at få det til at fungere. Ledelsesgruppen arbejder lige nu med at omlægge ledelsesmøder og tilhørende materiale i Microsoft Teams og fakultetssekretariatet arbejder med at udvikle formater for onlinemøder. Erfaringer herfra vil blive delt med resten af NAT løbende. Disse falder ind under temaet digital kompetenceudvikling.

Det 6. tema er samskabelse, hvor det første samskabelsesprojekt omkring skemalægning nu er afsluttet. På baggrund af erfaringer herfra er der lavet en beskrivelse af processen og næste skridt er dels at øge kendskabet til metoden på NAT og dels at uddanne medarbejdere, som ønsker at anvende metoden til nye samskabelsesprocesser. Gruppen fra det første projekt er så småt ved at starte et nyt projekt op omkring kursusbeskrivelser. Forberedelsen af det sidste tema omkring onboarding af nye medarbejdere forventes opstartet i efteråret, men allerede nu indsamles eksisterende materiale fra institutterne, som skal danne baggrund for temaet.

Du kan altid følge med i arbejdet med strategien på SDUnet. Siden er under opbygning, men indeholder allerede nu en masse information, som jeg håber, at du finder interessant og kan bruge i din hverdag på NAT, så strategien er levende for dig.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 12.05.2021