Skip to main content
DA / EN

Økonomiske tilpasninger 2023

Resultat af tilpasningsprocessen

Tilpasningsprocessens betydning for fakultetet.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har justeret økonomien svarende til ca. 16 millioner kr. årligt fra og med 2024. I afværgefasen lykkedes det at finde ca. 12,8 millioner kr. ved at finde nye indtægter, omkonteringer til eksterne midler, driftsbesparelser, effektiviseringer, udskudte stillinger, nedsat arbejdstid og frivillige fratrædelser. Dette efterlod fakultetet med et behov for at finde de resterende tilpasninger, svarende til 3,2 millioner kr., i lønomkostningerne.

De økonomiske tilpasninger har en række implikationer for fakultetets institutter, fakultetssekretariatet og SDU Climate Cluster, som i store træk beskrives herunder.

Biologisk Institut

Instituttet har tilpasset budgettet ved at reducere udgifter dækket af ordinære midler svarende til ca. 3,2 millioner kr. fra og med 2024. Disse reduktioner er fundet ved realistiske øgede forventninger til overhead-indtægter i forbindelse med eksterne projekter; øget omkontering af fastansætte til eksterne projekter; omorganisering af økonomifunktion på instituttet (i samarbejde med fakultetssekretariatet) idet en stilling på instituttet er nedlagt; og lukning af Biologisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologis fælles elektronikværksted til efteråret hvor to stillinger nedlægges.

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Instituttet tilpasser lønomkostningerne med ca. 2,1 millioner kr. fra og med 2024. Dette sker via udskydelse af stillingsopslag, intern omplacering af en medarbejder samt to indgåede fratrædelsesaftaler med TAP-personale. Institut for Biokemi og Molekylær Biologi har desuden øget forventningerne til indtjening via eksternt finansieret forskning med ca. 1,5 millioner kr. i 2024. Samlet set forventes disse tiltag at kunne bringe instituttets økonomi i balance i de kommende år. Idet den økonomiske tilpasning ikke indebærer opgavebortfald, skal instituttets sektioner i den kommende periode omstille sig for derved at sikre fortsat effektiv opgaveløsning.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Instituttet har igennem de seneste år arbejdet målrettet med at få sit budget i balance. Dette er sket ved at udskyde eller nedlægge stillinger der ellers var planlagt i budgettet, samt en målrettet indsats for at optimere driftsomkostningerne. Institut for Fysik, Kemi og Farmaci tilpasser nu igen lønomkostningerne ved at øge forventningen til omkontering af især TAP i forskningsprojekter og udskyder eller reducerer antallet af planlagte VIP-stillinger. Samtidig reduceres lønomkostningerne for værkstedet på grund af bortfald af opgaver. Der har været nogle frivillige samt én pålagt nedgang i ugentlig arbejdstid. Instituttet reducerer yderligere driftsomkostningerne ved på sigt at reducere antallet af NMR-instrumenter ved instituttet samt andre mindre tiltag til at reducere laboratoriedriften.

Institut for Matematik og Datalogi

Instituttet ikke har haft behov for at tilpasse budgettet i forbindelse med KOP-23 da instituttets indtægter har været stigende grundet den nyere kandidatuddannelse i Data Science, kombineret med et øget hjemtag af eksterne midler.

SDU Climate Cluster

SDU Climate Cluster (SCC) tilpasser løn- og driftsomkostningerne. SCC reducerer muligheden for administrativ hjælp i forbindelse med events og eksterne aktiviteter uden for SCC.

Fakultetssekretariatet

Lønomkostningerne reduceres svarende til et årsværk. En medarbejder opsagde sin stilling inden udmelding om KOP-23. Stillingen, der var en journalistisk projektstilling, forventedes at blive konverteret til en fast stilling men nedlægges i stedet. Der budgetteres desuden med øget omkontering af lønomkostninger til eksterne midler i forskerstøtteenheden samt besparelser på driftskonti.

Redaktionen afsluttet: 08.06.2023