Skip to main content
DA / EN

Studienævnet for Audiologi

Medlemmer af studienævn for audiologi pr. 1. januar 2023

Studienævnet består af 3 undervisere fra SUND og 1 underviser fra HUM samt 4 studerende.

Underviserrepræsentanterne vælges normalt for 4 år ad gangen og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder, klinisk lektor Christian Brandt - studienævnsformand
 • Lektor Tobias Neher
 • Studieadjunkt Helle Jung Andersen
 • HUM-repræsentant - Annette Espensen

Studerende:

 • Michelle Morin Talakoubi
 • Esben Elmegaard Adelhelm
 • Clara Nhi Yen Tran
 • Matilde Sylvest Nørgaard

Øvrige deltagere:

Udover studienævnets medlemmer deltager:
Studienævnssekretær: Studiekoordinator Kirstine Munk (barselsvikar) - sn-audiologi@health.sdu.dk
Faglig vejleder:  fv-audiologi@health.sdu.dk
Undervisningssekretær: Vibeke Bennedsen - audiologiudd@health.sdu.dk

Dagsorden for studienævnsmødet den 27. maj 2024.

Studienævn for Audiologi mødes ca. 1 gang om måneden, hvor man diskuterer udvikling af uddannelsen og fag, udvikling og evaluering af fag samt behandler dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Ansøgningsfrist er 2 uger før mødets afholdelse, og ansøgninger inkl. nødvendige bilag sendes digitalt til studienævnssekretæren via SPOC.

Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. 
Ansøgninger om tidsforlængelse ved skriftlige eksaminer skal fremsendes ved semesterstart.

Studienævnsmøder

Ansøgningsfrist

15. januar 2024
2. januar 2024
19. februar 2024 5. februar 2024
21. marts 2024 4. marts 2024
22. april 2024 8. april 2024
27. maj 2024 13. maj 2024
24. juni 2024 10. juni 2024
9. september 2024 26. august 2024 
14. oktober 2024 30. september  2024
18. november 2024 4. november 2024 
16. december 2024 2. december 2024 

Hvis du har spørgsmål ifm. udarbejdelse af en ansøgning til studienævnet er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Anne-Sofie Holm Arnoldus på sn-audiologi@health.sdu.dk eller den faglige vejleder på fv-audiologi@health.sdu.dk.

Alle ansøgninger skal udfyldes og sendes via SPOC.
Her kan du kan finde yderligere information om hvad din ansøgning skal indeholde samt om hvorledes du får svar på din ansøgning.

Dispensationsansøgninger:

Du kan læse om dispensationer og ansøgningsprocessen her.

Disse ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet. 

Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Meritansøgninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

Du kan læse om merit og ansøgningsprocessen her.

Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Studienævn for audiologi holder møde ca. 8 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet har ligeledes udarbejdet et årshjul for deres arbejde i 2023.

 

Sidst opdateret: 10.06.2024