Skip to main content

Uddannelsesledernes rolle

Uddannelseslederen har et særligt ansvar for den overordnede udvikling og koordinering af den konkrete uddannelse, så den studerende på uddannelsen oplever et velstruktureret sammenhængende uddannelsesforløb. Lederen har som formand for uddannelsens uddannelsesudvalg endvidere et hovedansvar for at sikre inddragelse af alle de for uddannelsen vigtige faglige miljøer i en fortsat udvikling af uddannelsen.

Gennem sin deltagelse i fakultetets uddannelsesforum og i institutuddannelsesforum på det institut, hvor uddannelsen er forankret, er det samtidig lederens opgave at sikre, at den fortsatte udviklingen i fakultetets uddannelsesmodel DSMI afspejles i den konkrete uddannelse og at bidrage til, at der i øvrigt sker en tværgående koordinering mellem uddannelserne på instituttet og på tværs af fakultetet.

Uddannelsesleder fungerer de facto som studieleder for uddannelsen og rekvirerer - i henhold til studieordningen - undervisning på institutterne på og uden for fakultetet samt evt. uden for Universitetet. Uddannelseslederen indgår således i en dialog med institutledere om bemandingen af undervisningsopgaverne på de enkelte semestre herunder udpegning af semesterkoordinatorer og semestergrupper.

Uddannelseslederen har samtidig i samarbejde med uddannelsesadministrationen i forhold til uddannelsen ansvar for faglig vejledning af de studerende og intern orientering om valgfag, 'valg undervejs' etc. samt for koordinering i forbindelse med uddannelsens deltagelse i forbindelse med Åbent hus-event, studieorienterende aktiviteter, brobygning etc.

I forhold til studienævnets behandling af sager i relation til den konkrete uddannelse eller dennes studerende f.eks. kursusevalueringer, meritansøgninger, dispensationsansøgninger, etc. er det uddannelseslederen , der har ansvaret for nødvendige faglige indstillinger forelægger som grundlag for studienævnets behandling.

Se uddannelseslederne på Det Tekniske Fakultet.

Sidst opdateret: 13.11.2021