Skip to main content

Uddannelsesudvalgenes opgave

Hvert uddannelsesudvalg består af studerende fra den pågældende uddannelse, et antal forskere og undervisere fra de faglige miljøer, der medvirker i uddannelsen samt uddannelsesleder, der fungerer som formand for udvalget og uddannelseskoordinator, der fungerer som koordinator og sekretær for udvalget. I de uddannelser, hvor væsentlige dele af uddannelsen varetages af andre fakulteter end Det Tekniske Fakultet, er der også repræsentation fra disse fakulteter.

Uddannelsesudvalget er forankret i den enkelte uddannelse og fungerer som en pendant til studienævnets mødeforum med deltagelse af valgte/udpegede medlemmer både blandt studerende og blandt det videnskabelige personale, dog har udvalget ikke beslutningskompetence, men fungerer som et fagnært udvalg på den specifikke uddannelse med initiativret, indstillings- og høringsret.

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som samlende forum for uddannelsesudvikling og -kvalitet for den konkrete uddannelse. Udvalgene forventes at være initiativtagende i forbindelse med aktiviteter, der sikrer, at den udbudte uddannelse til stadighed udvikles så den er på højde med udviklingen inden for fagområdet. Udvalget skal i forlængelse af dette efter behov udarbejde og/eller behandle forslag til nye eller ændrede studieordninger, semesterbeskrivelser, kursusbeskrivelser og tilsvarende med henblik på fremlæggelse for studienævnet.

Uddannelsesudvalget sikrer den uddannelsesspecifikke udmøntning af SDU’s kvalitetspolitik på vegne af Ingeniøruddannelsernes fælles Studienævn. Uddannelsesudvalget skal således medvirke til udarbejdelsen af uddannelsesberetningen og drøfte opfølgningen på uddannelsens statusmøde ligesom uddannelsesudvalget løbende skal forholde sig til øvrige relevante input fra studiestatistik og nøgletal, studenterrettede undersøgelser samt øvrige elementer som aftagerpanelsmøder, uddannelsesevalueringer med eksterne eksperter, censorrapporter mm. Arbejdet tilrettelægges efter ingeniøruddannelsernes fælles årshjul for arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet i Uddannelsesudvalgene (se her).

Uddannelsesudvalgene skal endvidere efter behov stå til rådighed for administration, studienævn, institutleder og uddannelsesdirektør for behandling af andre uddannelsesrelaterede emner, der måtte kræve en faglig stillingtagen.

Uddannelsesudvalgenes forventede mødefrekvens er på min. 4 møder pr. studieår og kan suppleres af digitale møder/emnebehandlinger.

Sidst opdateret: 13.11.2021