Skip to main content
DA / EN

Udlån af tjenestebiler

Brugere af fakultetets tjenestebiler forpligter sig til at gennemlæse nedenstående regler for brug for brug af bilerne inden kørslen:

 • Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen.

 • Kun personer tilknyttet Syddansk Universitet må benytte bilerne. Det vil sige VIP'er, TAP'er, ph.d.-studerende og specialestuderende.

 • Bilerne må kun anvendes til tjenstlige opgaver.

 • Fører af bilerne skal have et kørekort, som er gyldigt i Danmark.

 • Personer uden officiel tilknytning til universitetet må af forsikringsmæssige hensyn ikke medtages i bilerne. Brud på denne regel fører til øjeblikkelig inddragelse af kørselstilladelse (dette gælder for alle). Biologisk Institut vil i den forbindelse udføre stikprøvekontrol.

 • Brug af biler til kursusundervisning har førsteprioritet i tilfælde af overlappende reservationer. Andre brugere kan risikere, at deres reservationer annulleres, hvis undervisningsbehov kræver kørsel i tjenestevogne på samme tidspunkt.

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til:

 • Password og brugernavn ved login er det samme, som gælder for adgangen til SDU-nettet.

 • Reservationen udfyldes med formål, bestemmelsessted, forventet varighed, antal km., kontonummer, førerens navn og telefonnummer. Hvis føreren er en anden person end den registrerede, skal der sendes en besked umiddelbart før kørslen via sms eller mail til Niels C. W. Møller med navn og telefonnummer på den nye fører.

 • Husk at reservere brobizz, hvis der køres over Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

 • Ved kørsel i udlandet eller lån af bil i mere end 5 dage, indhentes tilladelse hos tjenestevognskoordinator Erik Kristensen eller stedfortræder Kasper Reitzel. Hvis der er brug for et grønt forsikringsbevis, kontaktes serviceafdelingen på 65508888 eller send en mail til @8888 senest 14 dage før kørslen (pris ca. 300 kr.). Der skal oplyses bilmærke, registreringsnummer, ud- og hjemmerejsedatoer, førerens navn og institut, samt hvor beviset skal sendes hen. 
 • Det koster 75 kr. pr. dag samt 2,50 kr. pr. kørt kilometer
 • Brobizz Storebælt koster 400 kr. t/r
 • Brobizz Storebælt med anhænger koster 500 kr. t/r
 • Brobizz Øresund koster 600 kr. t/r
 • Brobizz Øresund med anhænger koster 1200 kr. t/r
 • Bilmappen med nøgler, kontokort til Shell, Circle K og Q8 samt brobizz og kørebog kan afhentes på servicekontoret V12-502a-1 hos Niels C. W. Møller. Koden til kontokort ligger i handskerummet. I bilmappen til vogn 2 og 12 er der en ladenøgle til Clever lyn-ladestandere over hele landet. Brugere bør downloade en app med oversigt over disse standeres placering

 • Bilmappen kan afhentes og afleveres samme sted indenfor normal arbejdstid 08.00-15:30. Uden for normal arbejdstid skal mappen afleveres i postkassen i stueetagen på Biologisk Institut.

 • Hvis der er reservationer til en bil udenfor normal arbejdstid f.eks. i weekenden, udleveres en reservemappe indenfor normal arbejdstid.
 • Bilen skal afhentes indenfor  ½ time efter det reserverede tidspunkt, ellers kan reservationen blive slettet og bilen benyttes af andre.

 • Bilen besigtiges for skader før kørsel. En oversigt over indberettede, men ikke udbedrede skader, vil ligge i de respektive bilers kørebøger. Konstateres nye skader, skal dette meddeles til Niels C. W. Møller eller Finn Andreasen med angivelse af navn på den forrige fører fra kørebogen. Indberetningen skal ske, inden bilen startes, eller senest kl. 08.00 næste arbejdsdag, hvis kørslen foregår udenfor normal arbejdstid. 

 • Husk altid at låse bilen når den forlades uanset i hvor kort tid, man er væk.

 • Bilerne kan ikke tages med hjem om natten. 

 • Personer, der ikke er vant til kørsel med trailer og bil, skal inden kørsel henvende sig til Niels C. W. Møller eller Finn Andreasen.

 • Der må kun transporteres fisk og saltvand i de dertil beregnede trailere (ikke i bilerne).

 • Når myndighederne fraråder unødvendig kørsel på grund af vejrforhold, vil der være forbud mod kørsel i alle tjenestevogne. Kørsel kan da kun ske i yderste nødstilfælde og efter aftale med Erik Kristensen.
 • Hvis der opstår skader, skal disse øjeblikkeligt indberettes skriftligt til servicegruppen med førerens navn og omstændigheder (der udfyldes en skadeserklæring).

 • Ved uheld, hvor det er nødvendigt at tilkalde assistance, skal Niels C. W. Møller eller Finn Andreasen straks kontaktes. Lykkes det ikke at få kontakt, rekvireres Dansk Auto Hjælp (70108090), hvorefter bilen transporteres til Møllegårdens Auto, Klokkestøbervej 23, 5230 Odense M (650933122).

 • Færdselsuheld med personskade og/eller større materiel skade skal anmeldes til politiet. Ring 112 ved alvorlige personskader med akut brug for hjælp – ring 114 ved mindre alvorlige skader, hvor der ikke er brug for akut hjælp. 

 • Hvis samme fører har gentagne skader, vil situationen blive vurderet med henblik på inddragelse af køretilladelse.
 • Biologisk Institut er ansvarlig for alle bilerne og står for service og reparationer. Det indskærpes, at alle yder deres bedste for at holde bilerne intakte og uden skader.

 • Alle brugere skal gøre deres bedste for at holde bilerne intakte og uden skader.

 • Alle fejlfunktioner meddeles omgående til Niels C. W. Møller eller Finn Andreasen.
 • Bilen skal afleveres indenfor indhegningen ved P4. Husk at lukke og låse porten til indhegningen.

 • Bilen afleveres i samme stand, som man ønsker at modtage den. Efter endt kørsel skal bilen ryddes for diverse affald, om nødvendigt bankes måtter for sand og grus, og sæderne fejes med en lille kost, der ligger i bilen.

 • Kørebogen skal udfyldes med information om antal kørte kilometer, evt. optankning (brændstofkvittering gemmes sammen med benzinkortet), chaufførens navn og kørslens destination.

 • Brændstoftanken skal være mindst kvart fuld, når bilen afleveres. Vogn 2 og vogn 12 skal sættes til opladning.
 • Tjenestevogne må benyttes til tjenstlig kørsel af ansatte studentermedhjælpere.

 • Specialestuderende ved Biologisk Institut må benytte vogn 1, 3, 4, 7 og 16 uden speciel tilladelse. Ved kørsel i andre end de 5 overnævnte vogne, skal der søges om tilladelse via mail til Erik Kristensen.

 • Specialestuderende må kun benytte vogn 8 og 15 efter instruktion i brug af 4-hjulstræk af enten Niels C. W. Møller eller Finn Andreasen.

 • Andre studerende skal søge tilladelse ved udfyldelse af chaufførblanket (uanset hvilken bil, der benyttes). Studerende kan undtagelsesvis låne universitetets biler, hvis det er nødvendigt for uddannelsen, for eksempel i forbindelse med indsamling af materialer, prøver eller lignende, eller som hjælp i forskningsprojekter.

 • Studerende, som kører tjenestevogne i forbindelse med feltkurser eller ekskursioner, skal indskrives som ulønnet medhjælp på chaufførblanketten.

 • Studerende, som kører tjenestebil i forbindelse med kurser eller andre faglige aktiviteter – for eksempel indsamling af prøver eller lignende – er ikke forsikrede ved eneulykker. De er i øvrigt heller ikke forsikrede i egen bil. De har brug for en heltidsulykkesforsikring.
 • Dette er en el-bil og skal derfor håndteres anderledes end de andre biler. Derfor skal alle førere før første kørsel instrueres i bilens egenskaber og håndtering af Niels C. W. Møller eller Finn Andreasen.
 • Kun brugere på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi og Institut for Fysik, Kemi og Farmaci kan lave online reservationer. Brugere på Biologisk Institut må kun anvende denne bil efter godkendelse af Erik Kristensen – og kun med kort varsel og når bilen er ledig.

 • Reservationer foretages i det eksisterende reservationssystem ifølge de nuværende retningslinjer.

 • Specialestuderende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi og Institut for Fysik, Kemi og Farmaci må anvende bilen uden speciel tilladelse. Alle andre studerende fra disse institutter skal have tilladelse fra deres vejleder eller lærer og udfylde chaufførblanket. Priser for kørsel er de samme som for de øvrige biler.
 • El-bil som primært benyttes til daglig pendling for medarbejdere og studerende stationeret på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde. Der kræves ikke reservation til pendling og denne kørsel betales af Biologisk Institut.

 • Yderligere forskningskørsel i denne bil med udgangspunkt i Kerteminde skal registreres med reservation, noteres i kørebog og betales af projektmidler, som for al anden kørsel i tjenestevogne. Disse reservationer skal aftales med og foretages af Magnus Wahlberg (22163950, magnus@biology.sdu.dk).
 • Hvis de ovenstående regler ikke følges, og man er til gene eller fare for andre brugere eller bilister, vil tjenestevognskoordinatoren give advarsler og kan ikke grelle tilfælde inddrage kørselstilladelsen. To advarsler giver automatisk 3 måneders inddragelse af kørselstilladelsen.

 • Disse sanktioner gælder for alle uanset stilling og status.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med reservation eller brug af fakultetets tjenestebiler, kan du kontakte en af følgende personer:

Reservér en tjenestebil

Sidst opdateret: 14.05.2024