Skip to main content
Budget 2023

Betydning af kontrolleret opbremsning i Fællesadministrationen

Budget 2023 er vedtaget af SDU’s bestyrelse og indeholder en kontrolleret opbremsning, som har betydning for Fællesadministrationens økonomi. Ansatte i Fællesadministrationen inviteres til at komme med forslag til tiltag, som kan dæmpe Fællesadministrationens omkostninger i 2023.

SDU’s bestyrelse godkendte den 9. december 2022 universitetets budget 2023. Budgettet indeholder en kontrolleret opbremsning af omkostninger for at imødegå konsekvensen af faldende uddannelsesindtægter, faldende afkast på værdipapirer og prisstigninger. Dette meldte rektoratet ud i en nyhed inden jul: https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/universitetets-oekonomi-er-under-pres

Kontrolleret opbremsning

Den kontrollerede opbremsning betyder, at der fra den 1. januar 2023 er indført en dispositionsbegrænsning på 1,5% af universitetets finanslovstilskud (samlet ca. 36 mio.kr. i 2023), som lægger en dæmper på universitetets omkostninger. Denne dispositionsbegrænsning bliver udmøntet forskelligt i hovedområderne.

For Fællesadministrationen betyder dispositionsbegrænsningen, at Fællesadministrationen skal dæmpe omkostningerne med 10,6 mio.kr.
På baggrund af drøftelser i områdechefkredsen og i Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU) har universitetsdirektøren besluttet følgende:

  • Lønomkostninger. Fra den 1. januar til den 31. december 2023 indføres en karensperiode på mindst 3 måneder ved ledige stillinger, dvs. at en ledig stilling først kan genbesættes efter 3 måneder. Der er en dispensationsmulighed i forhold til særligt forretningskritiske hensyn.
  • Driftsomkostninger. Fra den 1. februar 2023 til den 31. december 2023 sættes frugtordningen på pause i alle enheder. De enkelte enheder vil ved siden af dette selv identificere driftsomkostninger, som kan reduceres for at leve op til dispositionsbegrænsningen.
  • Der vil løbende blive fulgt op på virkningen af dispositionsbegrænsningen i løbet af 2023 og blive besluttet yderligere tiltag, hvis det er nødvendigt.

Den kontrollerede opbremsning betyder også, at direktionen medio marts vil vurdere den samlede økonomi på SDU i lyset af den nye Finanslov 2023 og søgningen til kvote 2 den 15. marts. Der vil i slutningen af marts blive informeret yderligere herom til Fællesadministrationen.

Forslag til omkostningsdæmpende tiltag i 2023

Efter drøftelse med ASU inviteres ansatte i Fællesadministrationen til at komme med forslag eller ideer til mulige tiltag, som kan dæmpe Fællesadministrationens omkostninger i 2023. Forslag eller ideer skal afleveres til de enkelte områdechefer, som sørger for decentrale drøftelser herom samt for at tage forslag og ideer med i den videre proces.

De indkomne forslag vil indgå i universitetsdirektørens og områdechefkredsens vurdering af og beslutning om yderligere tiltag, som eventuelt skal iværksættes i 2023 for at dæmpe omkostninger.

Videre information

Der vil løbende blive informeret om Fællesadministrationens økonomiske situation, ligesom de enkelte områdechefer løbende vil informere nærmere i de enkelte områder.

Redaktionen afsluttet: 09.01.2023