Skip to main content
DA / EN

SDU

Information om universitetets økonomiske situation

På baggrund af en samlet vurdering har SDU’s ledelse besluttet at foretage nye tilpasninger af universitetets økonomi.

SDU’s samlede økonomi er under pres. Universitetet har i de senere år oplevet et fald i antallet af optagne studerende samt økonomisk usikkerhed i samfundsøkonomien med stigende priser, renter og omkostninger til følge.   

SDU’s ledelse har siden efteråret 2022 løbende orienteret om universitetets økonomiske situation og om ledelsens tiltag i form af at håndtere situationen og dæmpe universitetets omkostninger. For at dæmpe de negative effekter på universitetets økonomi har ledelsen besluttet at reducere huslejeomkostningerne ved at opsige et antal lejemål i og omkring Odense. Samtidig er universitetets omkostninger dæmpet ved at indføre en dispositionsbegrænsning på 36 mio. kr. på hele universitetet. Dispositionsbegrænsningen er gældende i 2023.

Søgningen til kvote 2

SDU’s ledelse har desuden afventet søgetallene til kvote 2 pr. 15. marts 2023 for at få en indikation af optaget i 2023. Det er positivt, at SDU har en fremgang af 1. prioritetsansøgninger på 12 procent i forhold til søgningen pr. 15. marts 2022. Det er også positivt, at prognosen for optaget i 2023 indikerer, at den samlede nedgang i optaget i de senere år ser ud til at blive bremset i 2023. 

Men prognosen for optaget af studerende i 2023 peger samtidig på, at SDU i det kommende år ikke vil genvinde niveauet for de årlige optag af studerende i perioden 2017-2020, og at universitetet dermed heller ikke vil genvinde de tidligere års forventninger til uddannelsesindtægter. Sammenlignet med forventningerne i oktober 2021 viser prognosen af marts 2023, at SDU står til at miste ca. 88 mio. kr. i uddannelsesindtægter i 2024.

Prognosen dækker over store forskelle på tværs af de enkelte uddannelser, fakulteter og campusser.

Vurdering af den økonomiske situation

SDU’s ledelse har vurderet den samlede økonomiske situation i lyset af det betydelige niveaumæssige skift i universitetets uddannelsesindtægter, øgede omkostninger og de gældende budgetter. 

Efter nøje overvejelse har ledelsen besluttet at foretage tilpasning af universitetets økonomi på 95 mio. kr. årligt fra 2024. 

Tilpasningsbehovet svarer til ca. 2,8 procent af SDU’s samlede indtægter i 2022.

Tilpasningsbehovet er fordelt forskelligt mellem hovedområderne, da hovedområderne står i forskellige situationer i forhold til de faldende uddannelsesindtægter, øgede omkostninger og de gældende budgetter. 

Dertil kommer, at flere hovedområder frem mod 2027 har brug for at finde yderligere driftsmæssige optimeringer og omstillingstiltag, som kan øge indtægter og/eller reducere omkostninger for at sikre en bæredygtig økonomi på længere sigt. Disse driftsmæssige optimeringer ligger ud over det årlige tilpasningsbehov i 2024. 

Tilpasningsbehovet i 2024 har et omfang, hvor ledelsen desværre ikke kan afvise, at det bliver nødvendigt at foretage tilpasninger i universitetets aktiviteter samt gennemføre uansøgte afskedigelser af ansatte.

Tilbud om frivillig fratrædelse

I regi af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har ledelsen og tillidsrepræsentanter indgået en rammeaftale for frivillig fratrædelse, som skal medvirke til at afværge antallet af uansøgte afskedigelser. Rammeaftalen giver mulighed for, at en leder og medarbejder kan indgå en aftale om frivillig fratrædelse. Frivillige fratrædelser kan reducere lønomkostninger fra 1. januar 2024 og frem.

Fra den 23. marts til den 14. april vil ansatte på SDU derfor have mulighed for at anmode om at indgå en aftale om frivillig fratrædelse. 

Hvis du som ansat ønsker en dialog om mulighederne for at indgå en frivillig fratrædelse eller ønsker at anmode om en aftale, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, din leder eller SDU HR. 

Når ledelsen har et samlet billede af omfanget af aftaler om frivillig fratrædelse i midten af april, foretager ledelsen en ny vurdering af den økonomiske situation. 

Hvis det ikke er muligt at afværge besparelseskravet ved frivillige fratrædelser og andre afværgetiltag, vil SDU’s ledelse træffe beslutning om at tilpasse universitetets aktiviteter samt gennemføre et forløb med uansøgte afskedigelser. Mere information følger i slutningen af april.

Fakta om den videre proces

Den 23. marts og frem til den 14. april: I denne fase kan ansatte henvende sig til deres TR-repræsentant, leder eller HR-service, hvis der ønskes en dialog om en frivillig fratrædelse, naturlig afgang eller seniorordning. 

Den 14. april til den 21. april: Eventuelle aftaler om frivillige fratrædelser, naturlige afgange eller seniorordning indgås. 

Den 21. april til den 24. april: Direktionen vurderer behovet for yderligere tilpasninger. 

Den 25. april: Udmelding om resultatet af afværgefasen og det eventuelle behov for yderligere tilpasninger.  

Mere information

https://sdunet.dk/budget2023 kan du finde mere information om ledelsens tidligere udmeldinger om den økonomiske situation og rammeaftalen for frivillig fratrædelse.

På de enkelte hovedområder gives yderligere information om den lokale økonomiske situation og den videre proces.

På vegne af SDU’s direktion

Venlig hilsen

Jens Ringsmose, rektor

Helle Waagepetersen, prorektor

Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør

 

Redaktionen afsluttet: 23.03.2023