Skip to main content
DA / EN

Bæredygtigt

SDU’s Klimaplan 2.0 på vej

Bestyrelsen har fastlagt ambitionsniveauet i en ny klimaplan, og rektoratet igangsætter nu processen med at udarbejde en afløser til den nuværende plan, der udløber ved årets udgang. Et udkast til klimaplan 2025-2027 med konkrete initiativer vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i december.

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres globalt og lokalt, og SDU bidrager til en bæredygtig omstilling af samfundet gennem forskning, uddannelse, innovation og daglig drift. Og i år afslutter SDU sin første klimaplan for perioden 2022-2024 (Klimaplan 1.0), hvor ambitionen er, at universitetet i 2030 reducerer CO2-udledningen med 57 pct. i forhold til 2018.

Målsætningen om en reduktion på 57 pct. i forhold til 2018 svarer til 70 pct. reduktion i forhold til 1990, som er Danmarks nationale målsætning.

En mere ambitiøs plan – klimaneutralitet i 2030

Siden Klimaplan 1.0 blev udarbejdet i efteråret 2021, har SDU samlet data og viden, som sammen med teknologiske fremskridt giver muligheder for, at universitetets næste Klimaplan 2.0 for perioden 2025-2027 bliver mere ambitiøs. Den nye klimaplan vil fokusere på at reducere emissionerne ved at mindske forbrug og gøre nødvendigt forbrug mere bæredygtigt og cirkulært.

SDU bruger en internationalt anerkendt standard (Greenhouse Gas Protocol) til at måle mængden af udledte drivhusgasser opdelt i tre kategorier, såkaldte scopes.

De to første er hhv. direkte udledninger fra fx brændstof i SDU-biler og indirekte udledninger fra forbrug af elektricitet, fjernvarme og fjernkøling.

Flåde af elbiler

SDU vil i perioden etablere en fælles flåde af elbiler, som vil reducere de direkte udledninger fra brændstof markant. Og SDU forventer, at de indirekte udledninger fra forbrug af elektricitet, fjernvarme og fjernkøling på baggrund af udviklingen af grøn energi i Danmark vil falde med 90 pct. inden 2030.

Prognosen gør ambitionen om neutralitet på området i 2030 mulig, men der vil stadig være behov for investeringer i klimatiltag for at reducere de sidste 10 pct.

Ambitionen om at opnå klimaneutralitet gælder for scope 1 og 2.

Klimaplan 2.0 – den vanskelige indsats

Scope 3 dækker tjenesterejser, køb af varer og tjenester, vand og brændstof, affald og el-relaterede aktiviteter, som udleder drivhusgasser et andet sted end på SDU. Udledningen kan være vanskelig at måle og er samtidig langt den største post i SDU’s klimaregnskab med 90 pct. af universitetets samlede udledning i 2023 (38.366 tons CO2e).

I Klimaplan 2.0 vil målsætningerne variere i scope 3. Udledning fra tjenesterejser skal reduceres med 57 pct. i forhold til 2018, som også er målsætningen i Klimaplan 1.0. SDU’s ansatte flyver mindre nu end før coronapandemien, men det vil stadig kræve en indsats at nå målet på en 57 pct.-reduktion i 2030.

For de øvrige kategorier i scope 3 er arbejdshypotesen en reduktion på 15 pct. i forhold til 2018. Men hypotesen skal kvalificeres, og det gør vi ved at udarbejde konkrete initiativer. Nogle af grebene bliver at begrænse køb af varer og tjenester ved at øge det cirkulære forbrug og fremme klimavenlig adfærd på universitetet.

Det vil ske samtidig med øget ekstern forskningsfinansiering, som formodentlig vil øge anskaffelsen af varer og udstyr til fx laboratorier. Men erfaringer fra Green Lab-initiativet og affaldssortering i Klimaplan 1.0 viser, at et mere bæredygtigt forbrug også hjælpes på vej af adfærdsændringer og nye vaner.

Godkendes i december

– Vi står overfor en meget betydelig opgave med at omstille universitetet, mindske klimaaftrykket og bidrage til en mere bæredygtig fremtid i de kommende år, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og fortsætter:

– Vi ønsker at være ambitiøse på området og skabe bevægelse og positiv forandring. Derfor er jeg også glad for, at bestyrelsen har besluttet at skærpe målene i den nye klimaplan i forhold til universitetets første. Og det vil øge sandsynligheden for, at vi når vores mål i 2030, at SDU løbende forbedrer klimaregnskabet ved at bruge specifikke data, differentiere målene og efterspørge data fra leverandører. Der er ingen tvivl om, at vi med den nye klimaplan vil tage endnu et skridt i den rigtige retning.

Rektoratet igangsætter nu processen med at formulere konkrete initiativer, som kan indgå i Klimaplan 2.0 for perioden 2025-2027 og understøtte, at universitetet når klimamålsætningerne. Det forventes, at bestyrelsen godkender Klimaplan 2.0 i december.

Redaktionen afsluttet: 28.06.2024