Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

God sommer!

Semesteret nærmer sig sin afslutning med alt, hvad dertil hører: Eksamensnervøse studerende, dimissioner, bobler, stolte forældre og pårørende, mere tid til forskning og så de mange ”sidste slutspurter”, inden kontor og laboratorium bliver lukket ned for en stund.

Af Jens Ringsmose, Helle Waagepetersen og Thomas Buchvald Vind, 27-06-2024

Vi slutter møder af med et ”god sommer”, men mener nok i virkeligheden: ”Tak for et forrygende godt samarbejde – det har været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig igen på den anden side af sommerferien”.  

Semesterafslutningen er også en anledning til at se tilbage og tage bestik af, hvordan det hele så gik. På SDU kan vi gøre ”semester-regnebrættet” op med en betydelig tilfredshed. Aktivitetsniveauet har været højt på tværs af fakulteter og campusser, og virkelig meget er gået virkelig godt. Fra rektoratet skal der lyde en meget stor og varm tak for indsatsen i det forgangne halvår. SDU er sat i verden for at gøre en positiv forskel for omgivelserne. Dén målsætning har universitetet i meget stort omfang levet op til i foråret 2024. Tak! 

Men semesterafslutninger er også en anledning til at kigge fremad og komme med bud på de sager, som kommer til at fylde i det kommende halvår. Et kig i rektoratskrystalkuglen fortæller os, at navnlig tre ting kommer til at præge E2024. 

For det første: Om vi vil det eller ej, så kommer kandidatreformen til at fylde meget i efterårssemesteret. Kandidatudvalget offentliggjorde den 19. juni en delafrapportering med overvejelser om – blandt meget andet – modeller for omlægning af kandidatuddannelser. Det bliver en stor og vanskelig opgave at tilpasse vores uddannelsesportefølje til de nye rammer. Men med delafrapporteringen har vi nu et bedre grundlag for at kunne have en åben drøftelse om, hvordan vi på SDU adresserer kravene indeholdt i reformen. Det har vi set frem til. 

Ærligt: Det er ingen nem øvelse, vi står overfor. Men midt i bekymringerne for, hvordan vi får omlagt og tilpasset vores eget kandidatlandskab, så er det værd at hæfte sig ved, at reformen også rummer muligheder. Dem skal vi gribe og udnytte.  

For det andet: Vi glæder os over de positive udviklingstendenser i Sønderborg, Esbjerg og Kolding – og vi er tilfredse med, at vi med afviklingsplanen for Slagelse har fået afklaret en vanskelig situation for mange ansatte med tjenestested på Vestsjælland.  

Dertil kommer, at vi igennem længere tid haft en konstruktiv dialog med aktører i og omkring Vejle om etableringen af nye IT-uddannelser og en ny campus i Vejle. I drøftelserne har vi fra SDU’s side hele tiden lagt vægt på, at vi kun kommer til at etablere nye uddannelser, såfremt der er udsigt til, at de bliver økonomisk og fagligt bæredygtige. Her på kanten af sommerferien tegner der sig mere og mere et billede af, at begge forudsætninger er til stede. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej. 

Samtidig er det tydeligt, at man på Christiansborg efterhånden betragter SDU-uddannelser i Vejle som en politisk realitet. I efteråret 2023 blev vi – som en del af ”udflytningsaftalen” – tildelt ca. 20 mio. kr. til etableringen af nye uddannelser i Vejle, og i forbindelse med sektordimensioneringen, som er en del af kandidatreformen, blev vi for blot et par måneder siden ”bevilliget” i alt 400 bachelorpladser til nye IT-uddannelser i Vejle.  

Det er ingen let eller enkel opgave at oprette en helt ny campus med tilhørende uddannelser. Men de potentielle gevinster er store. Dels kan vi bidrage med meget efterspurgte dimittender og dermed understøtte en positiv udvikling i hele Trekantområdet; dels vil vi med en campus i Vejle konsolidere og udbygge vores position som hele Region Syddanmarks universitet. Begge dele er værd at gøre en indsats for. 

For det tredje: Det er vores bud, at vi i efterårssemesteret 2024 kommer til at se en fortsat styrkelse af det, der er det afgørende udgangspunkt for vores uddannelser og samarbejder med omgivelserne: Forskningen. Et blik på udviklingen de forgangne semestre afslører, at SDU står stærkt – både når det gælder kvantitet og kvalitet. Vi publicerer mere og mere, og vores forskning bliver citeret flittigt (faktisk er SDU det danske universitet, der scorer tredjehøjest på Field Weighted Citation Impact).  

Vi skal bygge videre på det stærke udgangspunkt og føje yderligere til kvaliteten af vores forskning i de kommende semestre. Ikke for kvalitetens egen skyld – men fordi tårnhøj kvalitet ultimativt er forudsætningen for, at vi kan skabe værdi for og med samfundet. 

Afslutningsvist vil vi gerne sende en varm og stor tak for semesteret, der gik. Vi ønsker alle en god sommer (men mener i virkeligheden: ”Tak for et forrygende godt samarbejde – det har været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig igen på den anden side af sommerferien”).  

Rektoratet 

Jens Ringsmose

Rektor for Syddansk Universitet

Læs mere

Helle Waagepetersen

Prorektor for Syddansk Universitet

Læs mere

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 27.06.2024