Skip to main content
SDUnet - Syddansk Universitets medarbejderportal

AFVIKLINGSPLAN

Afviklingsplan for SDU Slagelse er klar

Efter en periode med dialoger med berørte ansatte på SDU Slagelse er aftaler nu på plads, og der er lagt en plan for at afvikle uddannelses- og forskningsaktiviteter i byen til 2027.

I november 2023 besluttede SDU's bestyrelse efter indstilling fra rektoratet, at SDU’s uddannelses-og forskningsaktiviteter på SDU Slagelse skal afvikles fra sommeren 2027 (læs  mere HER). Siden har ledelsen arbejdet på at etablere en plan for afviklingen.

Frem til udgangen af april 2024 har ledelsen gennemført dialoger med ansatte i Slagelse med henblik på at indgå aftaler om overflytning eller fratrædelse. Aftaler er nu indgået, hvorfor der kan gives en udmelding på resultatet og den videre plan frem mod afviklingen.

Afviklingsplanen sikrer, at SDU kan opretholde alle nødvendige aktiviteter, som understøtter uddannelserne i Slagelse frem til sommeren 2027. Bemandingen på campus vil gradvis blive nedtrappet i takt med, at antallet af studerende med daglig gang i Slagelse falder i de kommende år.

Uddannelser og studenterbestand

Som følge af beslutningen i november 2023 er SDU stoppet med at optage studerende til SDU Slagelse, dvs. at den sidste årgang af studerende blev optaget i sommeren 2023.

I januar 2024 godkendte Uddannelses- og Forskningsministeriet, at SDU kan flytte professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation til Zealand fra sommeren 2024.

Når de sidste indskrevne studerende på SDU Slagelse har færdiggjort deres uddannelse i sommeren 2027, ophører SDU med at udbyde følgende uddannelser i Slagelse: Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation, bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Engelsk, bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA) og cand.merc. (kandidatuddannelse).

I takt med at årgangene af studerende færdiggør uddannelsen på SDU Slagelse vil bestanden af studerende falde fra estimeret 320 studerende i 2024 til 154 studerende i 2025, 53 studerende i 2026 og 11 studerende i 2027.

Forventet studenterbestand på SDU Slagelse

Fakultet

Uddannelse

Type

2024

2025

2026

2027

Humaniora

Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation

Bachelor

62

33

16

2

Humaniora

International Virksomhedskommunikation Engelsk

Bachelor

52

20

4

1

Samfundsvidenskab

Cand.merc.

Kandidat

15

5

1

0

Samfundsvidenskab

Erhvervsøkonomi

Bachelor

187

95

32

8

Samfundsvidenskab

Erhvervsøkonomi – merit

Bachelor

4

1

0

0

Total bestand

 

 

320

154

53

11

Bemanding på SDU Slagelse frem mod 2027

Ledelsen har frem til udgangen af april 2024 indgået aftaler med ansatte med tjenestested på SDU Slagelse, så det sikres, at de nødvendige aktiviteter, som understøtter de studerendes uddannelse i Slagelse, vil kunne blive opretholdt til sommeren 2027. I takt med at antallet af studerende daler i de kommende år, vil aktiviteter og bemanding tilsvarende blive reduceret i omfang.

For de tre hovedområder – Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Fællesadministrationen – er afviklingsplanerne tilrettelagt med det formål, at hovedområdernes opgaver kan gennemføres frem mod 2027.

Det Humanistiske Fakultet

På Det Humanistiske Fakultet med ansvar for professionsbacheloruddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation og bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation er der indgået aftaler med ansatte om overflytning til Odense og fratrædelse. Fra semesterstart i september 2024 vil langt hovedparten af undervisningsopgaverne blive varetaget af ansatte med tjenestested på SDU Odense. To ansatte vil fortsat have tjenestested på SDU Slagelse frem til deres fratræden hhv. primo og ultimo 2025. Studielederen for uddannelsen og de medarbejdere, der underviser i Slagelse, vil have kontorplads og ugentlig tilstedeværelse på campus.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med ansvar for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og cand.merc.-uddannelsen er der indgået aftaler med ansatte om overflytning og fratrædelse. Fra semesterstart i september 2024 vil langt hovedparten af undervisningsopgaverne blive varetaget af ansatte med tjenestested på SDU Odense. Tre medarbejdere vil fortsat have tjenestested i Slagelse frem til deres fratræden i perioden primo 2025 til ultimo 2026.

Ansatte med administrative opgaver har indgået aftaler om fratrædelse i løbet af 2024. En ansat vil blive overflyttet til SDU Odense primo 2025. Der er indgået aftale med Fællesadministrationen, der i samarbejde med Studieadministrationen på SAMF (Odense) understøtter aktiviteterne i Slagelse.

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen har ansvar for flere tværgående opgaver på SDU Slagelse. Bemandingen i forhold til de studenterrettede opgaver vil blive justeret i takt med, at studentertallet på SDU Slagelse daler. Bemandingen i forhold til ikke-studenterrettede opgaver vil blive opretholdt frem til midten af 2027.

  • Biblioteket opretholder aktiviteterne i Slagelse frem til ultimo 2026. Bemandingen vil i perioden blive reduceret til 0,5 årsværk. Fra 2027 vil SDU Slagelse blive betjent fra SDU Odense.
  • Studieservice opretholder aktiviteter i Slagelse frem til medio 2027. Bemandingen vil løbende blive reduceret til 1 person til medio 2027.
  • RIO opretholder aktiviteter i Slagelse efter behov og aftale med fakulteterne. SDU Slagelse vil senest fra den 30. juni 2025 blive betjent fra SDU Odense.
  • SDU IT opretholder aktiviteter frem til medio 2027. I takt med færre ansatte og studerende på SDU Slagelse vil den ansatte i Slagelse varetage tværgående it-opgaver på SDU.
  • Teknisk Service opretholder aktiviteter og bemanding frem til medio 2027. I takt med færre ansatte og studerende i Slagelse vil de ansatte varetage opgaver i relation til klargøring af bygningsoverdragelse til udlejer.
  • Kommunikation opretholder aktiviteter og bemanding frem til medio 2027. Campuskoordinatoren får en særlig koordinationsopgave, som skal sikre, at den endelige afvikling af aktiviteterne i Slagelse bliver gennemført som planlagt. Campuskoordinatoren bliver et vigtigt bindeled mellem SDU Slagelse og ledelsen i Odense, herunder at hjælpe med løbende kommunikation.

Fortsat fokus på arbejds- og studiemiljøet

Ledelsen vil i den kommende tid undersøge yderligere forhold vedrørende SDU Slagelse.

Det indebærer bl.a. at kigge på indretningen af arbejdspladser på SDU Slagelse med henblik på fysiske rokeringer som følge af, at personalet og antallet af studerende mindskes. Ligeledes vil SDU indgå en dialog med udlejer om, hvorvidt det er muligt at afslutte dele af lejemålet før tid.

Det er centralt, at der fortsat er et godt arbejds- og studiemiljø i Slagelse. I regi af Campusrådet aftales nærmere, hvordan der kan sikres et godt arbejds- og studiemiljø på SDU Slagelse. Ydermere vil der blive søgt en dialog med professionshøjskolen Absalon om arbejds- og studiemiljøet og med Zealand om studiemiljøet i relation til professionsbacheloruddannelsen, som er blevet overflyttet.

I den kommende tid vil ledelsen støtte op om faglige og sociale initiativer på SDU Slagelse, som kan medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø.

I perioden fra bestyrelsens beslutning frem til ultimo april 2024 har der været nedsat en midlertidig organisering med en styregruppe, koordinationsgrupper på de tre hovedområder og et dialogforum. Disse midlertidige fora ophører i juni 2024, da den samlede afviklingsplan er udarbejdet. Fremover vil koordination ske i regi af Campusrådet i Slagelse og med hjælp fra campuskoordinatoren, som har et samlet ansvar for at koordinere afviklingsplanen på SDU Slagelse.

Stor tak til alle

Der skal lyde en stor og anerkendende tak for den konstruktive tilgang, de gode dialoger og den fleksibilitet, der er blevet vist fra alle involverede i en svær tid.

Processen fra udmelding om en mulig overdragelse til Roskilde Universitet den 1. marts 2023 til beslutningen om afvikling af SDU Slagelse i november 2023 til den endelige afviklingsplan i april 2024 har desværre været meget lang. Mange ansatte på SDU Slagelse har været påvirket undervejs og har oplevet utryghed og usikkerhed indtil de endelige aftaler og planer har kunne udarbejdes.

På ledelsens vegne vil jeg gerne beklage det langstrakte forløb. Jeg håber, at aftalerne er landet på en måde, som vil hjælpe alle godt videre.

Endnu engang stor tak for indsatsen!

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør
Formand for styregruppen

Redaktionen afsluttet: 06.05.2024