Skip to main content
DA / EN

Analysen af uddannelsesadministration

Analysen af uddannelsesadministrationen er nu offentlig

Carves analyse af SDU’s uddannelsesadministration er færdig og er tilgængelig på sdunet.dk. De næste måneder bruges på at drøfte materialet, inden direktionen træffer beslutning om anbefalingerne i 2. kvartal.

I efteråret 2022 har konsulenthuset Carve gennemført en kortlægning af SDU’s opgaver og ressourceanvendelse inden for uddannelsesadministrationen, og har formuleret anbefalinger til hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne om 3-5 år, for at håndtere store politiske, økonomiske, demografiske og teknologiske forandringer på uddannelsesområdet.

Carves rapport med kortlægning og anbefalinger er nu i sin helhed tilgængelig på sdunet.dk. Rapportens hovedpointe er, at SDU’s uddannelsesadministration på tværs af organisatoriske niveauer og geografiske lokationer er præget af stor opgavespredning, vilkårlig organisering og ordinært driftsfokus. Da SDU og andre universiteter bl.a. må forvente faldende optag af studerende på grund af demografien, samt skal tage helt nye digitale løsninger i brug i de kommende år, er anbefalingen, at SDU organiserer de samlede uddannelsesadministrative opgaver på nye måder, for at kunne imødegå forandringerne.

Kompleks omstilling

Sammen med Carves rapport fremlægger rektoratet også et notat med rektoratets overvejelser om rapporten og mulige tiltag.

- Med Carves rapport har vi nu for første gang i mange år fået et samlet organisatorisk billede af universitetets uddannelsesadministration. Rapporten rummer mange interessante pointer og anbefalinger, som vi nu alle skal have tid til at læse og drøfte. Efter en god dialogfase i de næste par måneder vil direktionen drøfte og behandle konkrete beslutningsforslag, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

- Jeg forventer, at omstillingen af universitetets evne til at løse uddannelsesadministrative opgaver vil være kompleks og tage tid. En sådan omstilling skal samtidig tage højde for, at studerende, videnskabelige medarbejdere og uddannelser får den nødvendige hjælp og service, og at vi får prioriteret ressourcer til at implementere nye digitale løsninger på uddannelsesområdet i de kommende år.

Stort engagement

Carve har gennemført analysen på baggrund af data som universitetets enheder selv indmelder til SDU’s formålsfordelte regnskab hvert år. De indmeldte data er blevet yderligere fordelt på uddannelsesadministrative opgaver gennem en lang række lederinterviews på universitetet.

- Der skal lyde en meget stor tak til alle, som har bistået Carve undervejs i analysen. Carve har flere gange fortalt mig, at de overalt på universitetet har oplevet stort engagement, åbenhed og samarbejdsvillighed. På vegne af rektoratet vil jeg også sende en stor tak til alle medarbejdere og ledere, som hver dag gør en stor indsats for at holde universitetets uddannelser i gang, siger Thomas Buchvald Vind.

Læs mere

Du kan læse mere om analysen af uddannelsesadministrationen på sdunet.dk (klik HER).

  • Carves rapport – Samlet rapport med anbefaling
  • Carves rapport – Kort præsentation af rapport med anbefalinger
  • Rektoratets notat med overvejelser om analysen
  • Carves rapport og rektoratets overvejelser - dialogmateriale
  • Procesplan for det videre forløb
  • Spørgsmål og svar om analysen

Redaktionen afsluttet: 06.02.2023