Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 44 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du læse om status på analysens to spor: kortlægning og vision.

Status på kortlægningssporet

Carve har modtaget et stort materiale fra forskellige enheder om uddannelsesadministrative opgaver. Samtidig er Carve i gang med at bearbejde det formålsfordelte regnskab, som bl.a. viser ressourcer, som bliver brugt til uddannelsesledelse og administration. Tak for bidragene indtil videre.

Carve er i gang med at identificere hvilke ledere, der vil være relevante interviewe og gå i dialog med. Formålet med dialogen med lederne er at få et mere fuldendt overblik over uddannelsesadministrationen samt oplevede udfordringer og mulige forbedringer. Interviews med ledere bliver gennemført i november.

Status på visionsporet

Det andet spor handler om at formulere en mere overordnet vision for, hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne om 3-5 år. Visionen tager afsæt i forandringer rundt om universitetet i forhold til politiske reformer (f.eks. regionalisering, nyt optagelsessystem), økonomiske forandringer (f.eks. øget fokus på efter- og videreuddannelse), socio-demografiske skift (f.eks. faldende ungdomsårgange) og nye teknologier (f.eks. nyt studieinformationssystem).

I denne uge har konsulenthuset Carve afholdt en visionsworkshop med følgegruppen. På workshoppen gav følgegruppen input til og kvalificerede nogle af de udfordringer, som SDU’s uddannelsesadministration står overfor nu og i de kommende år. I de kommende uger arbejdes videre med visionen, som vil fungere som et overordnet pejlemærke for Carves anbefalinger til SDU’s uddannelsesadministrative opgaveløsning.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 03.11.2022