Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 45 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du læse om status på analysens to spor: kortlægning og vision.

Status på kortlægningssporet

I kortlægningssporet har Carve i denne uge arbejdet videre med at kvalificere data fra det formålsfordelte regnskab, som bl.a. viser ressourcer, der bliver brugt til uddannelsesledelse og administration. 

Carve har identificeret hvilke ledere, der vil være relevante at interviewe og gå i dialog med. Formålet med dialogen med lederne er at få et mere fuldendt overblik over uddannelsesadministrationen samt oplevede udfordringer og mulige forbedringer. Der sendes i denne uge invitationer til interviews, som bliver gennemført i november.

Status på visionsporet

Det andet spor handler om at formulere en mere overordnet vision for, hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne om 3-5 år. Visionen tager afsæt i forandringer rundt om universitetet i forhold til politiske reformer (f.eks. regionalisering, nyt optagelsessystem), økonomiske forandringer (f.eks. øget fokus på efter- og videreuddannelse), socio-demografiske skift (f.eks. faldende ungdomsårgange) og nye teknologier (f.eks. nyt studieinformationssystem).

I sidste uge afholdt Carve en visionsworkshop med følgegruppen. Her gav følgegruppen input til og kvalificerede nogle af de udfordringer, som SDU’s uddannelsesadministration står overfor nu og i de kommende år. I denne uge samler Carve op på disse input og forbereder næste møde i følgegruppen, som bliver i uge 47. Visionen vil fungere som et overordnet pejlemærke for Carves anbefalinger til SDU’s uddannelsesadministrative opgaveløsning.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 10.11.2022