Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Iht. barselsaftalen har du som biologisk forælder, medmor, adoptivforælder eller indehaver af forældremyndigheden ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det er en yderligere betingelse, at barnet har ”ophold” hos dig. Dette indebærer at barnet enten har adresse hos eller regelmæssigt samkvem med dig.

Retten til 2 omsorgsdage pr. kalenderår gælder, uanset på hvilket tidspunkt af året ansættelsen sker.

Omsorgsdage kan ikke holdes før fødslen eller opspares. Dagene bortfalder ved kalenderårets udløb og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan dog overføres til det følgende kalenderår, uanset hvornår i kalenderåret barnet er født/modtaget. Derudover kan omsorgsdagene overføres til næstkommende kalenderår, hvis du er forhindret i at afholde dagene, fordi du holder barsels- eller adoptionsorlov i et helt kalenderår.

Skifter du arbejdsplads, og er din nye arbejdsplads omfattet af barselsaftalen, vil du fortsat have ret til 2 omsorgsdage i det pågældende kalenderår – medmindre du allerede har afholdt dagene. Er din nye arbejdsplads ikke omfattet af barselsaftalen, bortfalder din ret til at afholde omsorgsdage.

Der gælder ingen varslingsfrister for afholdelse af omsorgsdage, men du skal anmode om afvikling af omsorgsdage tidligst muligt. Der gælder ingen særlige betingelser om anvendelsesformål. Dagene kan holdes, når der er behov for det, f.eks. i forbindelse med barnets sygdom, institutionsstart, lægebesøg og lignende.

Omsorgsdage kan holdes uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov og/eller omsorgsdage.

På omsorgsdage får du udbetalt den løn, som du ville have fået udbetalt under sygefravær, dvs. lønnen inkl. eventuelle fast påregnelige ydelser.

Bliver du syg, før omsorgsdagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Får du andet lovligt forfald på omsorgsdagen, betragtes dagen som afholdt. Det samme gælder, hvis du bliver syg, efter at omsorgsdagen er påbegyndt. Adgangen til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på barns 1. sygedag berøres ikke af omsorgsdags-ordningen.

En omsorgsdag svarer til 7,4 timer for en fuldtidsansat og for deltidsansatte en forholdsmæssig del heraf.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 30.05.2022