Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

BA Dansk og KA Dansk:
Løbende dialog mellem underviser og studerende om undervisningens form og retning. 

Mundtlig midtvejsevaluering ved underviser.

Alle udbudte fag slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene i evalueringerne findes længere nede på siden.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det var fra tidligt i forløbet tydeligt hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Formål: Jeg har selv gjort en indsats for at sætte mig ind i fagets formål og forventningerne til mig (fx ved at læse fagbeskrivelsen).
3 Sammenhæng: Det er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
4 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.)
5 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
6 Aktivitet: Det var tydeligt i undervisningen hvilke forventninger der var til min rolle som studerende (fx i forbindelse med diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
7 Aktivitet: Jeg har spillet en aktiv rolle i undervisningen (fx i diskussioner, under øvelser og i forbindelse med gruppearbejde).
8 Aktivitet: Hvilke aktiviteter har understøttet dig i aktiv læring? Valgmuligheder: Diskussioner, øvelser, gruppearbejde i undervisningen, gruppearbejde udenfor undervisningen, selvstændig forberedelse, andet (åben kategori).
9 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere.

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant


Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Det er essentielt, at der sættes tid af i undervisningen til at udfylde evalueringsskemaet (hvad end det er online eller fysisk undervisning). Dernæst er det vigtigt, at underviseren pointerer vigtigheden af kursusevalueringer over for de studerende. Evt. kan man understrege, at alle evalueringer bliver læst og taget alvorligt af både underviser samt Dansk studienævn.

Efter hver endt evalueringsproces, sørger SN for at dets rapport om evalueringerne bliver tilgængelig for de studerende.

BA Tysk, KA Tysk, BA Spansk og KA Spansk:

Nr. Udsagn
1 Formål: Kursets formål, indhold og læringsmål har været klare for mig.
2 Sammenhæng: De enkelte læringsaktiviteter har givet mening i forhold til kursets formål, læringsmål og eksamensform.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen, min forberedelse, arbejdet i min studiegruppe osv.
4 Aktivitet: De forskellige læringsaktiviteter i og uden for undervisningen har fremmet min aktive deltagelse og læring.
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og en god dialog mellem studerende og undervisere.

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Studienævnet og undervisere skal fortsat understrege over for de studerende, at deres input er væsentlige og bliver hørt. Derudover skal der sættes tid af i undervisningen til at de studerende udfylder evalueringsskemaer og at evalueringen efterfølgende diskuteres.

Evalueringen diskuteres den sidste undervisningsgang i kurserne. Der undersøges desuden muligheden for at afholde en ”tysk-dag” per semester og på tværs af årgange, hvor de studerende inddrages i kvalitetssikring og -udvikling af undervisning – blandt andet på baggrund af de eksisterende evalueringer.

SN vil samtidig gerne informeres om andre studiers tiltag ift. tilbagemelding til de studerende, al den stund de evt. vil kunne tjene som inspiration for tyskstudiet.

 

Sidst opdateret: 08.08.2022