Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Der laves midtvejsevaluering, som underviser er ansvarlig for at gennemføre. Midtvejsevalueringen afvikles i fri form og skal ikke afrapporteres. 

Alle udbudte fag på alle uddannelser og profiler.

Der foregår en løbende dialog mellem undervisere og studerende mhp. evt. justering i undervisningen.

Der udsendes i slutningen af hvert semester evalueringsskemaer til alle studerende i alle fag. Alle kurser slutevalueres skriftligt ud fra 5 fastlagte kategorier (formål, sammenhæng, forståelse, aktivitet, samarbejde og dialog) samt 5 fem faste spørgsmål. Studienævnet er ansvarligt for evalueringens gennemførelse.

Alle udbudte fag på alle uddannelser og profiler slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene findes under næste punkt. 

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.).
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. 

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Der udsendes i slutningen af hvert semester evalueringsskemaer til alle studerende i alle fag. Alle kurser slutevalueres skriftligt ud fra 5 fastlagte kategorier (formål, sammenhæng, forståelse, aktivitet, samarbejde og dialog) samt 5 fem faste spørgsmål. Hertil suppleres der med fritekstfelter til alle 5 spørgsmål. For masteruddannelsen tilføjes 2 spørgsmål om hhv. fordelingen mellem fysisk og online undervisning, samt om sammenhængen mellem teori og praksis på uddannelsen og i erhvervslivet. Studienævnet er ansvarligt for evalueringens gennemførelse.

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Studienævnet har valgt at genindføre midtvejsevalueringerne så det igen er muligt løbende at drøfte og evt. justere den hidtidige undervisning i dialog med de studerende. Studienævnet har ligeledes gode erfaringer med, at svarprocenterne er høje for midtvejsevalueringer. Det er derfor studienævnets forventning, at det ydermere vil afspejle sig i slutevalueringerne, når de studerende oplever en løbende dialog omkring undervisningen i semestret. Endvidere forventer studienævnet også, at tilstedeværelseskravet hele uddannelsesforløbet igennem vil være med til at forbedre svarprocenterne. Studienævnet ønsker fortsat at støtte evalueringsprocessen ved, at der skal afsættes tid i undervisningsforløbet til, at de studerende foretager deres evaluering.

Studienævnet prioriterer en løbende dialog mellem underviser og de studerende, som særligt udmøntes i genindførelsen af midtvejsevalueringerne. Herved drøftes igennem semestret, om der er behov for justeringer i undervisningen, og tiltag vil evt. umiddelbart kunne gennemføres og skal ikke afvente evalueringsresultaterne ved semestrets afslutning. Hertil ser studienævnet gerne, at underviserne gennemgår resultaterne af både midtvejs- og slutevalueringerne i undervisningen med de studerende.

Sidst opdateret: 05.04.2022