Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Underviseren informerer ved undervisningens start de studerende om fagets formål, indhold og eksamensbestemmelser, og faget perspektiveres i forhold til de øvrige fag og gerne i forhold til et fremtidigt job.

De studerende kan endvidere opfordres til at redegøre for deres forventninger til faget – gerne skriftligt, således at underviseren har mulighed for at afstemme de studerendes forventninger med fagets formål mv.

Underviseren gør tillige rede for evalueringsproceduren, og de studerende orienteres om, hvornår midtvejs- og slutevaluering finder sted.

Formålet med en mundtlig evaluering midtvejs i undervisningsforløbet er at opfange uhensigtsmæssigheder i forhold til fx undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer med henblik på at foretage justeringer i det resterende undervisningsforløb.

Ved den mundtlige evaluering giver underviseren en opsummering af undervisningsforløbet og herunder en vurdering af, om de planlagte mål er nået, og om der i øvrigt set med underviserens øjne har været problemer i forløbet. De studerende får lejlighed til at kommentere denne fremstilling og til at fremsætte andre emner af relevans for forløbet, som de måtte ønske drøftet. Det tilstræbes at holde evalueringen inden for en tidsramme af ca. 20 minutter, men hvis der behov for yderligere diskussion, kan evalueringen strække sig op til 45 minutter.

Det projektorienterede forløb slutevalueres skriftligt med følgende spørgsmål:

  • Hvad fungerede godt?
  • Hvilke anbefalinger har du til at praksis bliver bedre fremadrettet?

Der foretages en skriftlig og mundtlig evaluering ved afslutningen af hele undervisningsforløbet. For ITPD er det kun en skriftlig evaluering.

Ved den skriftlige evaluering udfylder de studerende det evalueringsskema, som Studieservice udsender. Alle fag slutevalueres hvert semester. En oversigt over spørgsmålene findes under næste punkt. 

Studienævnet behandler undervisningsevalueringerne og tager stilling til, om der er behov for yderligere opfølgning. I så fald går en repræsentant for studienævnet i dialog med den fagansvarlige (og/eller evt. underviser, hvis faget ikke undervises af den fagansvarlige) for at diskutere de problematiske forhold.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.).
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. 

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

I tillæg til den skriftlige slutevaluering, gennemføres der på ITPD en fælles evaluering af studiet, som afslutning på semestret. Denne evaluering kan foregå fysisk eller online. Der stilles en række åbne spørgsmål om, hvorledes studiet understøtter de studerendes mål og udvikling, og hvordan studiet kan forbedres. De studerende indsætter deres svar i et fælles dokument, men arbejder individuelt og synkront. De studerende kan således opklare, uddybe og kritisere hinandens udsagn.

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Undervisere kan sætte en ramme for evaluering i fx indarbejde det i undervisningen. Evalueringen skal passe ind i de studerendes skema, så det er på et tidspunkt i forløbet, hvor de studerende kan svare.

Der skal være en klar kommunikation om, hvorfor det er vigtigt, at der bliver svaret og gerne give eksempler på, hvordan tidligere evalueringer har haft en effekt.

Undervisere kan vælge at bede de studerende om at forholde sig til specifikke spørgsmål ved den mundtlige slutevaluering. 

Generel information om evalueringer integreres i studiestarten.

Studenterrepræsentanterne opfordres til at fremlægge resultater og handlingsplaner. 

Sidst opdateret: 05.04.2022