Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 17-02-2021

Kære medarbejder

Vi er nu kommet i mål med den første del af strategien for NAT 2021-2025. Den del, som betyder, at vi nu har noget på skrift. Strategien sendes ud med dette nyhedsbrev, hvor du kan læse strategiens tre hovedområder: Samspil mellem mennesker og organisation, forskning og uddannelse.

I dette og de kommende to nyhedsbreve går vi i dybden med hvert af de tre områder.

Efter høringsprocessen i efteråret er januar måned gået med en drøftelse af strategien i fakultetets ledelsesgruppe og efterfølgende tilretning og layout. Jeg er meget tilfreds med det endelige resultat, som bliver et vigtigt redskab i den fortsatte udvikling af NAT. I den kommende tid vil strategien blive drøftet i forskellige råd og udvalg og med alle medarbejdere på institutterne til Dekanens hjørne i marts måned.

Strategien er meget ambitiøs inden for de tre områder, og vi er nødt til at prioritere mellem de mange punkter og få lagt en tidsplan for de kommende år. Handlingerne skal også afstemmes i forhold til institutternes strategier og prioriteringer. Det vil jeg meget gerne have din hjælp til under Dekanens hjørne. Nogle punkter i strategien er vi allerede godt i gang med, for eksempel har vi arbejdet en del med organisering af institutterne og den nære ledelse, men det er vigtigt, at vi fortsat udvikler ledelsen i tråd med ønsker fra medarbejderne. Der er også nye tiltag, for eksempel ønsket om at få de digitale kompetencer mere i spil i forskningen på tværs af fakultetet og som en integreret del af vores uddannelser.

Det vigtige er nu, at strategien får et liv på NAT og ikke blot bliver parkeret og glemt på en hjemmeside. Vi har etableret en projektgruppe på fakultetet, som skal sikre, at strategien holdes levende og som samtidig kan understøtte strategiprocessen, for eksempel ved at udarbejde tidsplaner, formulere handlinger sammen med medarbejdere og evaluere igangsatte aktiviteter. Projektgruppen består af Tina Ellehuus Larsen, Gitte Toftgaard Jørgensen, Niels Kring, Poul Nielsen og dekanen, og gruppen mødes ca. en gang om måneden. En vigtig opgave for denne gruppe er at kommunikere omkring handlinger og aktiviteter. Det vil ske løbende her i nyhedsbrevet og på SDUnet.

I første omgang er der fokus på prioriteringer for 2021, og her er dit input vigtigt. På Dekanens hjørne har du mulighed for at spille dine forslag ind. Hvad, finder du, er mest vigtigt at igangsætte først? Er der nogle handlinger, som er nemme at gå til og vil give stor effekt? Hvad kan vente til 2022 og fremefter? Det er også vigtigt at tænke over opgaver, som kan undværes og effektiviseres, for at frigive nødvendige ressourcer til at tænke nyt.

Jeg er enormt glad for og virkelig stolt af, at vi er kommet så langt på trods af nedlukning og diverse ekstraopgaver i 2020. Jeg vil gerne anerkende alle, som har bidraget til processen og ønske NAT tillykke med den nye strategi for 2021-2025.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 17.02.2021