Skip to main content
KI - Medarbejderportal

Tiltrædelsesseminarer

Et tiltrædelsesseminar har til formål at præsentere de videnskabelige emner og relationer, som en nytilkommen professor står for. Et tiltrædelsesseminar vil samtidig præsentere en gæsteforelæsning af international karakter og på højt niveau. Tiltrædelsesseminaret planlægges i forlængelse af ansættelse i et professorat ved fakultetet.

Form

Et tiltrædelsesseminar indeholder to elementer:
Det ene element er professorens beskrivelse af sine visioner i forbindelse med den opbygning af et fagligt miljø, som skal til at finde sted i forbindelse med hendes/hans tiltræden. Der lægges specielt vægt på ovenfor nævnte samarbejdsrelationer samt etablering af metoder såvel materielle som immaterielle i form af software. Planlagte forskningsprojekter og de ressourcemæssige omstændigheder beskrives, herunder den planlagte udnyttelse af det potentiale, som i forvejen findes ved fakultetet, ved Odense Universitetshospital og/eller i Region Syddanmark. Der skulle således fremstå ikke blot et billede af personen, men i højere grad af det supplement til det eksisterende forskningsmiljø, som tiltrædelsen i professoratet betyder for fakultetet.

Varigheden af en sådan præsentation skønnes at være ca. 20-25 minutter, hvorefter der er tid for opklarende spørgsmål.

Det andet element er en gæsteforelæsning ved en gæsteforelæser, som er udvalgt af professoren. Gæsteforelæseren bør vælges således, at ved-kommende illustrerer og dokumenterer relevansen og vigtigheden af niveauet af det forskningsfelt, som professoren repræsenterer. Dermed sættes det miljø, som forud er blevet beskrevet i Odense, i relief til den internationale scene.

Der bør fortrinsvis vælges gæsteforelæsere placeret i forskningsmiljøer uden for Danmark, det være sig Norden, Europa, Australien eller USA. Gæsteforelæsningen har en varighed på ca. 40 minutter, efterfulgt af opklarende spørgsmål.

Samlet bør disse to faglige indslag have en varighed på maksimalt 90 minutter.

Rammer

Tiltrædelsesseminarer afholdes så vidt muligt i et på Syddansk Universitet til rådighed værende auditorium, afhængigt af ved hvilken forskningsenhed, professoren er tiltrådt.

Det tilstræbes at afholde seminarerne på en fast ugedag – helst torsdag eller fredag fra kl. 14.00. Efter det faglige indslag i et af de nævnte auditorier, afholdes en reception, som på forhånd er arrangeret i et samarbejde mellem fakultetssekretariatet og det pågældende institutsekretariat.

Tiltrædelsesseminarerne planlægges i god tid forud for hvert semester. De annonceres på fakultetets nyhedsside. Professoren sørger for invitation til relevante fagpersoner inden for sit forskningsområde, idet der spe-cielt lægges vægt på invitation af kolleger, fagfæller etc fra andre faglige miljøer end ved fakultetet i Odense. Fakultetssekretariat udsender invita-tion til alle fakultetets medarbejdere.

Finansiering

Fakultetet finansierer de omkostninger, der måtte være i forbindelse med invitation af gæsteforelæseren samt den omtalte reception.


Planlægning og afholdelse af tiltrædelsesseminar

Læs mere

Sidst opdateret: 20.03.2024