Skip to main content
DA / EN

Forslag

Et forslag til ny kvalitetspolitik tager form

Få et smugkig på nogle af de forslåede ændringer

Af SDU Studieservice, , 21-03-2024

I projektet som skal revidere SDU’s kvalitetssystem for uddannelser, nærmer projektgruppen sig nu en af projektets større milepæle, nemlig et forslag til en revideret kvalitetspolitik. I marts og april måned vil studerende, studieledere og uddannelsesnære administrative medarbejdere på tværs af fakulteterne få mulighed for at kommentere forslaget, inden det går i formel høring inden sommerferien.

Pejlemærker i arbejdet

Kvalitetspolitikken formulerer målene for og kravene til hele SDU’s arbejde med udvikling og kvalitetssikring af undervisning og uddannelser. Kvalitetspolitikken udgøres af en større samling delpolitikker, notater, principper og andre rammedokumenter, som til sammen beskriver den kvalitetsstandard, som fx studiestart, uddannelsesopbygning, evaluering og studieadministration skal leve op til. 

Revideringen skal bevare alle de dele af kvalitetspolitikken, som har fungeret godt som understøttelse af arbejdet med uddannelser. Samtidig skal revideringen tilpasse kvalitetspolitikken, så den bl.a. bliver mere enkel, mere meningsfuld, mere udviklingsorienteret og har større fokus på fælles tilgange på tværs af SDU. Nedenfor er beskrevet nogle af de ændringer, som forslaget lægger op til.

Fra ”uddannelsesrejse” til ”undervisning, uddannelse og universitet”

En meget synlig del af forslaget til en revideret kvalitetspolitik er, at antallet af delpolitikker reduceres fra otte til tre, som dækker områderne undervisning, uddannelse og universitet.

Delpolitikkerne vil således ikke længere være organiseret i de otte hidtidige områder, som følger den studerendes ”uddannelsesrejse” fra ansøgning og optagelse, over uddannelse og til karriere efter dimission. Mange har nemlig peget på, at denne struktur aldrig rigtig har givet den naturligt sammenhængende forståelse af området, som den var tiltænkt, og at den desuden heller ikke matcher et uddannelseslandskab i forandring, hvor fx uddannelse til mennesker i beskæftigelse vil spille en større rolle.

De tre delpolitikker i forslaget til revidering tager i stedet udgangspunkt i den studerendes perspektiv og beskriver vores mål og praksisser fordelt på tre områder: Undervisning (som dækker over de helt konkrete læringsaktiviteter), uddannelser (som er de større strukturer, som sætter rammen for undervisning), og universitetet (som igen sætter rammen for al undervisning og alle uddannelsesforløb). Denne opdeling skal gøre det nemmere at navigere i kvalitetspolitikkerne for både studerende, undervisere, administrative medarbejdere og uddannelsesledere.

Færre rammedokumenter, men mere inspiration

En anden synlig ændring i forslaget til en revidering af kvalitetspolitikken er, at antallet af supplerende dokumenter, der beskriver principper, retningslinjer og anbefalinger, reduceres. Et stort antal af disse overflødiggøres, fordi de nye delpolitikker rummer de ekstra elementer, som tidligere havde deres egne dokumenter. Fordelen ved dette er, at man ikke risikerer at skulle orientere sig flere forskellige steder, hvis man gerne vil kende målene for fx studiestart.

Til gengæld er det tanken, at den reviderede kvalitetspolitik skal spejles af en ressourcebank, som rummer bl.a. hjælp til, hvordan man kan arbejde med konkrete udfordringer og eksempler på god praksis, som man kan lade sig inspirere af. 

Større fokus på værdier og udvikling

Indholdet i den nye kvalitetspolitik skal kunne understøtte arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af undervisning og uddannelser mindst lige så godt som den gamle, og det er ikke tanken at en revideret kvalitetspolitik skal slække på kravene til dette arbejde og dokumentationen af det. Men formuleringerne af mål har en stor betydning for, hvor meningsfuldt arbejdet bliver oplevet og dermed, hvor godt politikkerne er egnet til at understøtte drøftelser i fx studienævn og blandt fagansvarlige.

I formuleringen af de nye mål og praksisbeskrivelser har projektgruppen derfor sigtet efter at teksten bl.a. skulle gøre det tydeligere 

  • at arbejdet med kvalitetssikring og udvikling nok har minimumstandarder, men ikke et endemål som kan ”krydses af”, når det er nået
  • hvilke mål og værdier for uddannelserne, SDU forpligter sig på og hvorfor
  • hvad det er for praksisser, der er nødvendige, hvis målene skal realiseres. Men også at aktørerne selv er med til at formulere, hvordan der skal arbejdes i praksis for at nå målene

Håbet er, at denne tilgang sammen med de øvrige ændringsforslag skaber en kvalitetspolitik, som styrker oplevelsen af ejerskab i et modent kvalitetssystem, hvor der allerede er et højt fagligt niveau.

Næste skridt

I den kommende tid vil projektgruppen inddrage interessenter i arbejdet med at gøre forslaget til en revideret kvalitetspolitik klar til den første af to formelle høringer, som forventes at blive indledt i begyndelsen af maj. 

Der bliver tale om en skriftlig høring om forslag til nye delpolitikker og delmål, og studienævn, undervisningsudvalg, studieledere og uddannelsesledere, institutledere, institutråd, akademiske råd, universitetsråd og lokale samarbejdsudvalg bliver inviteret til at afgive et høringssvar. Samtidig bliver forslaget lagt åbent ud på revideringsprojektets side, så alle øvrige interesserede også får mulighed for at kommentere. 

Vil du vide mere

Redaktionen afsluttet: 21.03.2024