Skip to main content
DA / EN

Organisationsændring

HR-service ændrer organiseringen

Omverdenen og ønsker til HR ændrer sig hele tiden. Vi får stadigt større og mere differentierede krav til, hvordan vi skal arbejde med HR-emner via f.eks. øget digitalisering og internationalisering, øget fokus på ligestilling, og ændret tilgang til og rammer for rekruttering, karriereveje samt god ledelse på SDU

Arbejdet med HR på SDU har til formål at understøtte SDU’s retning gennem en leverance af stærke HR- ydelser. HR-ydelserne skal være organiseret tydeligt i en struktur, som orienterer sig ud mod SDU, så det er nemt for organisationen at få os i tale og blive hjulpet.

HR-service sætter derfor en proces i gang, som skal lede frem til, at vi går i luften med en forenklet orga- nisation den 1.2.2022. Vi vil bestå af færre afdelinger med hvert sit tydelige ansvarsområde og vi vil skifte navn til SDU HR.

SDU HR pr. 1.2.2022

SDU HR kommer til at bestå af fire afdelinger og to stabsfunktioner.

Organisationsdiagram der viser ny HR-organisering

  • Ansatte har ansvaret for ansættelsesmæssige forhold på SDU for alle ansatte, både danske og internationale
  • Løn har ansvaret for udbetaling af løn, feriepenge, sikring af data relateret til løn, indhentning af refusioner
  • Arbejdsmiljø og HR Udvikling har ansvaret for udvikling af medarbejdere og ledere, kursusafvikling for medarbejdere samt arbejdsmiljø på SDU
  • HR Digital har uændret ansvarsområde og fokuserer digitale aspekter af HR-opgaverne, dvs. systemansvar, datahåndtering og ansvar for HR-relaterede systemer som f.eks. HCM, Acadre, Lønforhandlingssystemet, Bjarne Nielsen er fortsat leder.
  • HR Stab har ansvaret for strategisk HR, tværgående opgaver, sekretariatsfunktion, økonomi og indkøb
  • GET (Gender Equality Team) har uændret ansvarsområde og arbejder med diversitet, ligestilling og inklusi- on såvel internt på SDU som ud mod det øvrige samfund. Eva Sophia Myers leder fortsat GET.

Vi slår fire af de seks lederstillinger op, fordi der er væsentlige ændringer i ansvarsområderne sammenlignet med de nuværende stillinger. Stillingerne slås op i december.

Der er ikke planlagt afskedigelser i forbindelse med omstruktureringen af HR-service.

Lisbeth Møller HR-chef
10. december 2021

Redaktionen afsluttet: 16.12.2021