Skip to main content
DA / EN

Om uddannelseskvalitet

Stor interesse for at afgive høringssvar om politikker for uddannelseskvalitet

Her er et indblik i svarene

Den 10. juni udløb fristen for at indsende et høringssvar til SDU’s forslag til reviderede politikker for uddannelseskvalitet. Projektgruppen er taknemmelig for det store arbejde, organisationen har lagt i at skrive høringssvar og er imponeret over både mængden af høringssvar og den grundighed der er lagt i de indsendte forslag.

Der er i alt indsendt 51 høringssvar på vegne af råd, nævn, udvalg og andre grupper, og fem høringssvar er indsendt på egne vegne.

Struktur og opbygning – poetisk og appetitlig

Der var enkelte, der foretrak den gamle struktur, hvor politikkerne fulgte den studerendes rejse gennem studietiden fra rekruttering til dimission, men overordnet tegnede der sig en meget positiv modtagelse af den nye struktur for kvalitetspolitikkerne, der har politikker for undervisning, uddannelser, og universitetet som overordnet princip. 

De ord, der gik igen flest gange var: Forenkling, overskuelig og logisk. Der var ligeledes flere, der fremhævede den grafiske fremstilling af strukturen, hvor undervisningen er kernen af et æble, mens uddannelserne og universitetet udgør de omkringliggende rammer. Æblestrukturen blev således refereret til som både poetisk og appetitlig.

Indhold, ordvalg og formuleringer

Under indhold, ordvalg og formuleringer blev høringssvarene helt naturligt mere fokuserede og konkrete med hensyn til ønsker for tilpasning eller forhold, der bør forblive.

På det overordnede niveau var der en generel tilfredshed med, at der i politikkerne er et større fokus på udvikling fremfor kontrol. 
Der var nogle af elementerne i kvalitetspolitikkerne, som gik igen i kommentarerne, fordi der var ønsker om præcisering af indholdet. Det drejede sig blandt andet om:

  • Uddannelsernes relevans
  • Krav til uddannelsernes forsknings- og vidensbasering
  • Læringsmiljøer i undervisningen

Høringssvarene rummede også mange konkrete og nyttige forslag til formuleringer og tilføjelser, der kunne skærpe politikkerne.  

Høringssvarene viste desuden, at der generelt er en stor nysgerrighed for næste fase i revideringsprojektet, som har fokus på arbejdet med udmøntningen af kvalitetspolitikkerne og hvem, der skal have ansvar for hvad.

Processer

Der kom også nogle kommentarer i forhold til høringsprocessen og den videre proces. Der var enkelte, der pointerede vigtigheden af en øget inddragelse af de studerende, og som kunne have tænkt sig, at rammesætningen for høringen havde indeholdt en læsevejledning med mere om de oprindelige politikker og den videre proces. Der var også enkelte som gerne ville have haft en længere høringsperiode.

Næste skridt

Projektgruppen er nu i færd med at tilpasse beskrivelserne af kvalitetspolitikkerne i lyset af de mange, grundige høringssvar, så en tilrettet version efter planen kan sendes til Uddannelsesrådet og herfra til direktionen til godkendelse sammen med beskrivelse af fællesområdets ansvar for understøttelse. 

Herefter vil der komme fakultetsvise inddragelsesprocesser med henblik på at formulere, hvordan kvalitetspolitikken i praksis skal realiseres på måder, der tager højde for fakulteternes forskelligheder, men samtidig har en fælles ramme for idealer, processer og ansvarsfordeling. Dette arbejde ventes afsluttet i begyndelsen af november.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om projektet ’Revidering af SDU’s kvalitetssystem’ eller finde kontaktoplysninger på projektets side på SDUnet.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2024