Skip to main content
DA / EN

Om regler

Grønt lys til ændring af visse fremdriftsregler

SDU har ikke udfordringer med de gennemsnitlige gennemførelsestider

Af SDU Studieservice, , 30-01-2024

Hvorfor kan vi på SDU ændre visse regler?

I 2019 gik SAK ADM (SDU’s studieadministrative koordineringsgruppe med fokus på studieadministration) i gang med at evaluere reglerne, som var udsprunget af Fremdriftsreformen tilbage i 2016.

Evalueringen har vist, at reglerne for studiefremdrift havde haft den ønskede effekt. Alle fakulteter oplevede, at de gennemsnitlige studietider faldt. Evalueringen har også vist, at delelementer i de enkelte regelsæt med fordel kunne blive rettet til eller helt fjernes. Særligt regelsættet om studieaktivitet i sin helhed viste sig ikke at være udformet brugbart. 

Evalueringen og de gode fremdriftstal lagde derfor op til en opblødning af reglerne. Covid-19-pandemien rykkede lidt på den oprindelige tidsplan, men nu er fire regler ændret efter godkendelse i UR (SDU’s Uddannelsesråd) og klar til at se virkeligheden.

Hvilke regler ændrer vi?

Mulighed for ubegrundet orlov i et semester

Reglen er trådt i kraft 1. januar 2024.

Det er nu muligt for studerende at få ubegrundet orlov på op til et semesters varighed én gang i løbet af det samlede uddannelsesforløb, eller i løbet af en periode på 6 år gældende studerende, som har skiftet uddannelse en eller flere gange. De studerende skal stadig søge om orlov gennem SPOC ligesom tidligere.

Baggrund: SDU’s tidligere orlovsregler gav kun i begrænset omfang mulighed for studerende at stoppe op og tage en længere pause fra studierne. Med de nye regler forventes generelt bedre trivsel blandt studerende, og herigennem en reduktion af frafald.

Mulighed for administrativ tilmelding til undervisning ved lukning af uddannelser, linjer og profiler

Reglen er trådt i kraft 1. januar 2024.

Der kan nu ske administrativ tilmelding til undervisning på uddannelser, linjer og profiler, hvor der foreligger beslutning om lukning.

Baggrund: Det har tidligere været et sjældent syn at uddannelser mv. blev lukket. Der har derfor ikke været et behov for regulering på området. Med et ønske om en strategisk udvikling af SDU’s uddannelsesportefølje i et nationalt uddannelseslandskab i forandring har behovet ændret sig og det sikres fremadrettet, at studerende bliver tilmeldt og kan deltage i den sidste undervisning.

Mulighed for afmelding af visse fagelementer i de første tre uger efter semesterstart

Reglen træder i kraft 1. september 2024.

Studerende vil kunne afmelde sig fagelementer indenfor de første tre uger af semestret. Der vil i den forbindelse ikke blive stillet krav om, at de studerende skal vælge et erstatningsfagelement i det samme semester.

Undtaget for muligheden kan være visse værksteds- og laboratoriefagelementer, klinkophold, eller sommerskolefag, da afviklingen af disse fagelementer er dyre og besværlige at planlægge, og for sidstnævntes vedkommende afvikles før semesterstart. Det vil fremgå af fagelementbeskrivelsen, hvis et fagelement ikke kan afmeldes.

Baggrund: Studerende sikres fremadrettet større valgfrihed og fleksibilitet, og dermed bedre mulighed for at planlægge eget studieforløb.

Mulighed for afmelding af omprøver 14 dage før afvikling af selve omprøven

Reglen træder i kraft 1. september 2024.

Studerende vil kunne afmelde sig omprøver (reeksamen), som de selv har tilmeldt sig, 14 dage inden afviklingen af selve prøven.

Muligheden vil ikke være tilgængelig for studerende, som jf. anden regulering er blevet servicetilmeldt en prøve, som følge af ophør af undervisning i et fagelement.

Baggrund: Studerende skal med de nuværende regler tilmelde sig omprøver inden at vide, hvilke ordinære prøver der er bestået eller ikke bestået. De studerende kan derfor ikke vurdere, hvor stor en eksamensbelastning, de vil stå over for i omprøveperioden. Med de nye regler får studerende mere frihed til at tilrettelægge deres prøver, hvilket kan have en positiv effekt på trivslen generelt.

Vil du vide mere?

Hvis du møder en studerende, du skal vejlede ifm. de ændrede regler, kan du finde dem via mitsdu.dk/studieregler

Nye regler for tilmelding til fagelementer og eksamener fremgår af dokumentet ’Samling af SDU’s regler om studiefremdrift’ i Den uddannelsesjuridiske regelsamling på SDUnet her.

Nye regler for orlov fremgår af Den uddannelsesjuridiske regelsamling på SDUnet her.

Engelske versioner af regelsættene følger .

Hvis du har spørgsmål til reglerne eller andet i denne artikel, kan du kontakte SDU’s uddannelsesjuridiske team på uddannelsesjura@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 30.01.2024