Skip to main content
DA / EN

Om regler

Hyrdebrev på handicapområdet

Sådan sikrer SDU forvaltningen

Vidste du, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i maj 2020 udsendte Hyrdebrev om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet? På baggrund af en aktuel henvendelse om den praktiske håndtering af hyrdebrevet på SDU og drøftelse i SAK ADM, opridses herunder baggrunden for hyrdebrevet samt processen for, hvordan SDU sikrer at det anvendes korrekt.

Baggrund

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen stillede i forbindelse med behandling af flere klagesager spørgsmålstegn ved, om sagsbehandlingen og proceduren vedr. tildeling af særlige prøvevilkår hos flere uddannelsesinstitutioner overholdt Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Styrelsen offentliggjorde derfor i maj 2020 Hyrdebrev om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet.

På SDU har vi sikret os at hyrdebrevet bliver anvendt korrekt ved hjælp af et såkaldt udmøntningsnotat. Notatet finder anvendelse i sager, hvor der er tale om et handicap, som forhindrer den studerende i at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre studerende. Det finder også anvendelse i sager, hvor man senere bliver opmærksom på, at der ikke har været foretaget de nødvendige tilpasninger til prøver, som en studerende allerede har deltaget i (men ikke gennemført). Det vil f.eks. være tilfældet, hvis et studienævn alene har givet særlige prøvevilkår ved det første prøveforsøg i en given prøve og ikke til de efterfølgende prøveforsøg eller til prøver med tilsvarende prøveform. Her kan det både være nødvendigt at træffe afgørelse om at tildele særlige prøvevilkår fremadrettet samt at træffe afgørelse om annullering af prøveforsøg i prøver, der ikke er bestået eller udeblevet. 

Udmøntningsnotatet indeholder procedure for:

 1. Vurdering af handicap: 
  Et samspil mellem et lægefagligt skøn og et uddannelsesfagligt skøn
  Det lægefaglige skøn er den grundlæggende præmis, for at studienævnet kan foretage deres uddannelsesfaglige skøn, og skal bl.a. indeholde en diagnose af helbredelig/uhelbredelig sygdom, individuel vurdering af funktionsnedsættelsens påvirkning på studieforløbet samt individuel vurdering af langvarig sygdom, herunder fremtidig prognose. 
 2. Behandling i studienævn:
  Studienævnet skal indlede sagsbehandlingen med at undersøge, hvorvidt den studerende har lægeligt dokumenterede funktionsnedsættelser, der kan påvirke den studerendes studieforløb negativt og derfor tilbydes eventuelle tilpasninger. Sagen skal oplyses af den studerende ved evt. indhentning af yderligere oplysninger fra en lægefaglig person, hvis dokumentationen ikke indeholder de oplistede punkter i punkt 1 til foretagelse af vurdering af handicap. 
  Hernæst skal der foretages et uddannelsesfagligt skøn af, hvorvidt det vurderede handicap skal medføre tildeling af særlige prøvevilkår. I behandlingen af sagen, skal studienævnet inddrage samtlige prøver, som den studerende i forhold til normalforløbet i studieordningen, vil blive udprøvet i under hele uddannelsen. Studienævnet kan af faglige grunde beslutte, at det ikke er muligt at tilbyde tilpasning til en eller flere konkrete prøver.
 3. Brug af afgørelse
  Det er den studerendes eget ansvar at henvende sig til sin uddannelse ved ønske om at gøre brug af de tildelte muligheder. Afgørelsen skal indeholde kontaktoplysninger, som den studerende kan benytte når dispensationen skal bruges. Der kan stilles krav om at henvendelsen skal ske en måned inden prøveafvikling.
  En tildeling af særlige prøvevilkår vil alene gælde den pågældende uddannelse, f.eks. en bacheloruddannelse, og den studerende skal derfor ansøge igen, ved overgang til en anden uddannelse, f.eks. tilvalg, sidefag eller kandidatuddannelse. Den studerende vil ligeledes skulle søge igen, hvis den studerende følger fag udbudt af andre uddannelser på SDU eller andre uddannelsesinstitutioner, eller hvis den studerende skifter uddannelse. 

Den studerendes ansvar:

Det er den studerendes eget ansvar at søge og gøre opmærksom på, hvis der ønskes dispensation til særlige prøvevilkår. SDU er således ikke forpligtet til at undersøge forhold ved f.eks. tidligere indskrivninger, ved SPS eller lignende.

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelsesjura@sdu.dk på SDU, hvis du har spørgsmål til hyrdebrevet om handicap.

 
Redaktionen afsluttet: 31.10.2022