Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

BA Designkultur og BA Designkultur og økonomi: Metodefrihed. Hvis undervisere ønsker at benytte EVAL, henvender de sig til Studieservice. Alle udbudte fag midtvejsevalueres. Fag, som samlæses med HA og som er obligatoriske for HA-studerende, evalueres af SAMF.

KA Designstudier og KA Designledelse: Metodefrihed.  Hvis undervisere ønsker at benytte EVAL, henvender de sig til Studieservice. Alle udbudte fag midtvejsevalueres.

Negot i turisme: Metodefrihed. Alle udbudte fag midtvejsevalueres.

BSc i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog og cand.merc.int.: Der afholdes møder med talspersoner fra alle semestre en gang pr. semester. Studieleder indkalder til møderne. Der tages referat af møderne. Referaterne forelægges studienævnet til orientering. Fag evalueres afhængigt af, hvilke emner de studerende tager op.

BSc i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog og Cand.merc.int.: Skriftlig via EVAL. Alle udbudte fag slutevalueres.

BA Designkultur og BA Designkultur og økonomi: Skriftlig evaluering via EVAL. Alle udbudte fag slutevalueres. Fag, som samlæses med HA og som er obligatoriske for HA-studerende, evalueres af SAMF.

KA Designstudier og KA Designledelse: Skriftlig evaluering via EVAL. Alle udbudte fag slutevalueres.

Negot i turisme og EMTM: Skriftlig via EVAL. Samlet evaluering for begge studier samt en særskilt for EMTM. Alle udbudte fag slutevalueres.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære. [Uddyb gerne/giv eksempler]
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen. [Uddyb gerne/giv eksempler]
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.) [Uddyb gerne/giv eksempler]
4 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. [Uddyb gerne/giv eksempler]
5 Aktivitet: Tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse). [Uddyb gerne/giv eksempler]
Refleksion over egen indsats: Jeg har bidraget aktivt til undervisningen inkl. diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse. [Uddyb gerne/giv eksempler]
Refleksion over holdets bidrag: Holdet har bidraget aktivt til undervisningen inkl. diskussioner, øvelser, gruppearbejde. [Uddyb gerne/giv eksempler]

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Alle uddannelser: Underviserne opfordres i god til inden semesterstart til at afsætte tid i undervisningen til både evalueringen samt en efterfølgende diskussion af evalueringsresultaterne. Underviserne gør opmærksom på vigtigheden. Studienævnsmedlemmerne gør de studerende opmærksomme på vigtigheden.

Tilbagemelding foregår direkte i undervisningen.

Sidst opdateret: 05.04.2022