Skip to main content
DA / EN

Studienævn for Filosofi og Pædagogik

BA Filosofi og KA Filosofi:

Afviklingen af eventuelle ekstraordinære ad hoc-evalueringer kan finde sted på foranledning af studienævnet. I disse tilfælde afhænger evalueringens form af de forhold, der giver anledning til, at evalueringen foretages.

En midtvejsevaluering, som kan være mundtlig, elektronisk eller via holdrepræsentanter. I forbindelse med midtvejsevalueringerne skal underviseren på et fag give en kort tilbagemelding til studienævnet om at evalueringen er foretaget, samt hvis der er ting at bemærke. Det er op til den enkelte underviser, om midtvejsevalueringen er anonym.

Alle udbudte fag med undtagelse af Projektuge, Verdensmålsforløb og BA-seminar midtvejsevalueres.

Slutevalueringer er skriftlige og anonyme. En oversigt over spørgsmålene i evalueringerne findes længere nede på siden.

Alle udbudte fag slutevalueres.

Nr.

Spørgsmål

1 Hvordan var introduktionen på praktikstedet?
2 I hvor høj grad vidste du selv hvilke målsætninger, der var for dit praktikophold?
3 I hvor høj grad oplevede du, at dine vejledere vidste hvilke målsætninger, der var for dit praktikophold?
4 I hvor høj grad var dit ophold velplanlagt (arbejdsopgaver i løbet af dagen, tidspunkter, samlet plan osv.)?
5 Viste dine vejledere interesse for dig ved at evaluere din viden, færdigheder og kompetencer?
6 Stimulerede opholdet dig til yderligere studier?
7 I hvor høj grad fik du selv lov til at udføre praktisk arbejde?
8 I hvor høj grad blev du undervist i praktiske færdigheder?
9 I hvor høj grad fik du feedback på dine aktiviteter, færdigheder og kompetencer?
10 Viste praktikstedets forskellige personalegrupper engagement i og interesse for dig og din uddannelse?

Nr. Spørgsmål
1 Hvad synes du om kurset? Nævn tre ting der kendetegner det.
2 Har du forslag eller ideer til kurset en anden gang?
3 Uddybende eller andre kommentarer?
4 Har du forslag eller kommentarer til andre kurser? (fx tidligere kurser inden for området, tilhørende instruktorkurser eller kurset som instruktortimerne hører til)
5 Underviser(e) har formuleret sine forventninger til de studerendes indsats
6 Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære
7 Mine forventninger til kurset er blevet indfriet
8 Jeg oplever en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen
9 Jeg mener at jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.)
10 Jeg vurderer at undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse)
11 Kurset har gjort min interesse for faget større
12 Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere
13 Jeg oplever, at der har været et tydeligt anvendelsesperspektiv
14 Undervisernes bidrag har fremstået velkoordinerede (hvis der har været flere)
15 Jeg oplever, at kurset har været koordineret ift andre kurser
16 Jeg oplever ofte at min forberedelse inden undervisning har været overflødig
17 Jeg oplever ofte at undervisningen foregår på for højt niveau
18 Andet: Uddyb gerne her


Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

For at sikre en høj svarprocent er det studienævnets ønske, at der sættes tid af i undervisningen til at evaluere ethvert fag, samt til at underviserne melder tilbage til de studerende omkring evalueringerne. Det skal desuden fremgå af fagenes kursusplaner, hvornår evalueringer og underviseres tilbagemelding her på finder sted.
Tilbagemeldingen til de studerende sker gennem en afrapportering i overensstemmelse med fakultetets retningslinjer. Derudover giver undervisers tilbagemelding til de studerende mulighed for, at denne kan meddele de studerende, hvordan vedkommende eventuelt vil justere eller overveje at justere et kursus på baggrund af de studerendes evalueringssvar.

BA Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog og KA Pædagogik:

Den formelle undervisningsevaluering består i en anonym og skriftlig slutevaluering, der gennemføres i slutningen af undervisningsperioden (dog ikke ifm sidste undervisning).

Alle udbudte fag evalueres. På fag, hvor der er flere undervisere, udpeges en ’tovholder’, der er ansvarlig for sammenfatning og kommentarerne.

Efter endt evaluering fra de studerendes side, skal underviser sammenfatte evalueringerne og give egne kommentarer.

Studienævnet drøfter evalueringerne og kan evt. bede undervisere om uddybende kommentarer.

Se evalueringsspørgsmålene længere nede på siden.

Nr. Udsagn
1 Fagets rammer: I hvor høj grad vurderer du, at faget har levet op til dets målsætninger (jf. studieordningen) [Uddyb gerne]
2 Undervisningen: I hvor høj grad vurderer du, at du har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen? [Uddyb gerne]
3 Undervisningen: I hvor høj grad oplever du, at der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen? [Uddyb gerne]
4 Undervisningen: I hvor høj grad oplever du, at fagets forskellige undervisningsgange har fremstået sammenhængende og velkoordinerede? [Uddyb gerne]
5 Studiet  generelt: I hvor høj grad har faget fremstået koordineret med andre fag på uddannelsen? [Uddyb gerne]
6 Studiet generelt: I hvor høj grad oplever du, at faget har givet dig viden, færdigheder og kompetencer, der er brugbare for dit videre studie? [Uddyb gerne]
7 Studiet generelt: I hvor høj grad oplever du, at undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse)? [Uddyb gerne]
8 Undervisnings- og arbejdsformer:  Hvilke undervisnings- og arbejdsformer har du oplevet ifm. faget? Valgmuligheder: forelæsning, plenumdiskussion mv., selvstændig læsning, gruppearbejde i timerne, arbejde i læsegrupper uden for timerne, arbejde med arbejdsspørgsmål, øvelser (fx arbejde med cases, eksempler), studenteroplæg, arbejdet på digitale medier, andet. [Uddyb gerne]
9 Hvor stor en andel af pensum har du læst i forbindelse med forberedelse til undervisningen? Valgmuligheder: 80-100%, 60-80%, 40-60%, 20-40%, 0-20% [Kommentar]
 10  Hvor stor en andel af undervisningen har været tilrettelagt som øvelser, gruppearbejde mv.? Valgmuligheder: 80-100%, 60-80%, 40-60%, 20-40%, 0-20% [Kommentar]
11   Har du forslag eller ideer til fagets indhold og arbejdsformer?
 12  Har du evt. andre kommentarer til faget og uddannelsen?

Scoreskala: 1=I lav grad, 2, 3, 4 5=I høj grad

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Med henblik på at kvalificere evalueringen og bruge den aktivt som led i udviklingen af uddannelsens kvalitet vil studienævnet indkalde undervisere og fagansvarlig til en dialog om fagenes pædagogiske perspektiver (cirka hvert andet eller tredje år).

Der bør være afsat tid ved sidste undervisningsgang til tilbagemelding/opsummering til de studerende. I de fag, hvor der er flere undervisere, sørger underviserne indbyrdes for at aftale, hvem der varetager denne opgave.

Studienævnet har udarbejdet et evalueringsskema, det er muligt at få tilføjet spørgsmål for de enkelte fag – efter ønske.  Studiesekretariatet står for information til undervisere/tovholdere om tidspunkt for evaluering.  Evalueringerne fremlægges i studienævnet, og studienævnet forholder sig til, om der på baggrund af evalueringer, skal ske opfølgning.Sidst opdateret: 08.08.2022