Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Mundtlig midtvejsevaluering er en mulighed, men ikke et krav.  Underviser er ansvarlig. Alle fag kan evalueres.

Alle fag slutevalueres skriftligt.  Der bruges de nedenstående fem spørgsmål.

Studienævnet og undervisere er ansvarlige.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære. [fritekstfelt]
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen. [fritekstfelt]
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.). [fritekstfelt]
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse). [fritekstfelt]
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. [fritekstfelt]

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Nr.

Spørgsmål

1 Hvordan var introduktionen på praktikstedet?
2 I hvor høj grad vidste du selv hvilke målsætninger, der var for dit praktikophold?
3 I hvor høj grad oplevede du, at dine vejledere vidste hvilke målsætninger, der var for dit praktikophold?
4 I hvor høj grad var dit ophold velplanlagt (arbejdsopgaver i løbet af dagen, tidspunkter, samlet plan osv.)?
5 Viste dine vejledere interesse for dig ved at evaluere din viden, færdigheder og kompetencer?
6 Stimulerede opholdet dig til yderligere studier?
7 I hvor høj grad fik du selv lov til at udføre praktisk arbejde?
8 I hvor høj grad blev du undervist i praktiske færdigheder?
9 I hvor høj grad fik du feedback på dine aktiviteter, færdigheder og kompetencer?
10 Viste praktikstedets forskellige personalegrupper engagement i og interesse for dig og din uddannelse?

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Der afsættes tid i undervisningen til udfyldning og besvarelse.

Studerende får respons på deres evaluering enten i sidste undervisningstime eller skriftligt via SDUs e-læringsportal.

Sidst opdateret: 08.08.2022