Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Underviser foretager en mundtlig evaluering med holdet.

Alle udbudte fag midtvejsevalueres.

Det er altid en god ide, at underviser løbende er i dialog med de studerende om fagets indhold og undervisningsform.

Fag eller undervisere, hvor der udtrykkes bekymringer fra studerende eller undervisere. Dialog med fagansvarlig eller underviser omkring de problematiske forhold.

Hvis studienævnet finder det nødvendigt yderligere at få belyst forhold, der fører til klager, kan der foretages gruppedialoger med studerende. 

Fag eller undervisere, hvor der er gentagende klager.

Omkring andensidste lektion sættes den skriftlige slutevaluering i gang. Både underviser og studerende får besked om, at evalueringen nu er tilgængelig Alle udbudte fag slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene i evalueringerne findes længere nede på siden.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.)
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. 
 6  Egen indsats: Jeg har arbejdet selvstændigt og fokuseret med faget i ca. 280 arbejdstimer inkl. eksaminer, som 10 ECTS svarer til.
 7 [Fritekstfelt]

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Underviserne skal sætte tid af i undervisningen til slutevaluering, samt sørger for at gøre det klart, hvorfor det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i evalueringen.

Giver evalueringerne anledning til nye tiltag, ændringer eller anden opfølgning meddeles dette skrifteligt til de studerende som har evalueret det respektive fag eller evt. til alle studerende, hvis det er relevant. Hvis det handler om en personsag, gives der tilbagemelding på en måde, så der både tages hensyn til de studerendes behov samt den underviser, som er involveret i sagen.

Sidst opdateret: 08.08.2022