Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Nr. Udsagn
1 Formål: Kursets formål, indhold og læringsmål har været klare for mig.
2 Sammenhæng: De enkelte læringsaktiviteter har givet mening i forhold til kursets formål, læringsmål og eksamensform.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen, min forberedelse, arbejdet i min studiegruppe osv.
4 Aktivitet: De forskellige læringsaktiviteter i og uden for undervisningen har fremmet min aktive deltagelse og læring.
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og en god dialog mellem studerende og undervisere.

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Studienævnet og undervisere skal fortsat understrege over for de studerende, at deres input er væsentlige og bliver hørt. Derudover skal der sættes tid af i undervisningen til at de studerende udfylder evalueringsskemaer og at evalueringen efterfølgende diskuteres.

Evalueringen diskuteres den sidste undervisningsgang i kurserne. Der undersøges desuden muligheden for at afholde en ”tysk-dag” per semester og på tværs af årgange, hvor de studerende inddrages i kvalitetssikring og -udvikling af undervisning – blandt andet på baggrund af de eksisterende evalueringer.

SN vil samtidig gerne informeres om andre studiers tiltag ift. tilbagemelding til de studerende, al den stund de evt. vil kunne tjene som inspiration for tyskstudiet.

Sidst opdateret: 05.04.2022