Skip to main content

Opfølgning

Studienævnets arbejde med kvalitet

Det løbende arbejde med uddannelseskvalitet, herunder kvalitetssikring og uddannelsesudvikling dokumenteres i studienævnsreferaterne. Via studienævnsreferaterne dokumenterer studienævnet, at aktiviteterne har været diskuteret, og hvilke tiltag studienævnet har iværksat samt opfølgning disse. Årshjulet for studienævnets arbejde med uddannelseskvalitet sikrer, at studienævnet arbejder systematisk med kvalitetspolitikkens mål og indikatorer, herunder laver de krævede redegørelser, undersøgelser og handlingsplaner m.m. 

Uddannelsesberetningen

Uddannelsesberetningen, der udarbejdes hvert 2. år, består af den enkelte uddannelses opfølgning på kvalitetspolitikken og relevante nøgletal, en uddannelsesstrategisk analyse, opfølgning de handlingsplaner, der tidligere er aftalt mellem uddannelsens studieledelse og fakultetsledelse, og en ny handleplan aftalt mellem uddannelsens studieledelse og fakultetsledelsen.

Formålet med uddannelsesberetningen er på fakultets-, institut- og uddannelsesniveau at understøtte opgave- og ansvarsdelegering i forbindelse med kvalitetssikring og uddannelsesudvikling samt at være et formaliseret værktøj til  opfølgning på og afrapportering af uddannelseskvaliteten på de nævnte niveauer inden for en given periode. Uddannelsesberetningen er således uddannelsens samlede opfølgning på SDUs kvalitetspolitik.

Endvidere skal beretningen danne grundlag for den udviklingsorienterende dialog mellem uddannelse, institut- og fakultetsledelsen der foregår på et statusmøde hvert andet år.

Studienævnet drøfter forud for statusmødet indholdet af uddannelsesberetningen for de uddannelser, der er underlagt studienævnet. Uddannelsesberetningen udarbejdes af studielederen. 

Legalitets- og kvalitetskontrol af studieordninger

Fakultet foretager minimum en gang om året en legalitets- og kvalitetskontrol af studieordningen for den enkelte uddannelse.

Kontrollen omfatter dels en sikring af, at studieordningen lever op til indhold fastsat i de bekendtgørelser, uddannelsesområdet er omfattet af, dels at studieordningen lever op til regler og rammer fast i Vademecum – Det Humanistiske Fakultets koncept for studieordninger. Derudover foretager fakultetet en kontrol af studieordningen i forhold til indhold og regler fastlagt i SDU’s kvalitetspolitik.

Fakultetet foretager desuden en økonomisk beregning af uddannelsens drift med udgangspunkt i den økonomiske ramme for uddannelserne opstillet af dekanen, herunder loft over antal udbudte timer, antal prøver og prøveformer.

Studieordningen kan først godkendes, når studieordningen opfylder alle rammer og regler.

 

Sidst opdateret: 15.12.2021